Novosti v sistemu dovoljenj za saditev vinske trte

Datum: 05.05.2016

NOVOSTI V SISTEMU DOVOLJENJ ZA ZASADITEV VINSKE TRTE

Vloga za izdajo dovoljenja za saditev vinske trte

V Uradnem listu RS št. 4/2016 je izšla Uredba o sistemu dovoljenj za zasaditev vinske trte. V uvodu je poudarjeno, da se vinogradi lahko zasadijo le, če pridelovalec predhodno pridobi dovoljenje za zasaditev. Brez dovoljenja se lahko zasadijo le vinogradi za poskuse, matični nasadi za cepiče ali če na kmetijskem gospodarstvu obdelujejo manj kot 0,1 ha vinogradov izključno za lastno porabo grozdja in vina. Vlogo za dovoljenje vinogradnik vloži na upravni enoti. Če je predvidena površina zasaditve večja od 0,1 hektara, mora biti vlogi priloženo tudi mnenje o ustreznosti te zasaditve, ki ga izda javna služba kmetijskega svetovanja. Dovoljenje pripada kmetijskemu gospodarstvu in ga ni možno prenesti na drugo kmetijsko gospodarstvo. Možno pa je, da pridelovalci spremenijo lokacijo zasaditve v okviru svojega kmetijskega gospodarstva, vendar morajo pred začetkom sajenja o spremembi obvestiti upravno enoto.

Z novo zakonodajo se uvajajo dve vrsti dovoljenj; in sicer dovoljenja za nove zasaditve in dovoljenja za ponovne zasaditve.

Dovoljenje za novo zasaditev

Vlogo za pridobitev dovoljenja za novo zasaditev je potrebno oddati do 30. junija pred vinskim letom, v katerem bo zasajen vinograd. To pomeni, da je vlogo potrebno oddati do 30.6.2016 za zasaditev v sadilni sezoni 2016/17. Za vse države članice Evropske unije velja, da je lahko novih zasaditev oziroma razširitev vinogradniških površin največ 1% od vseh vinogradov, ki so vpisani v Register pridelovalcev grozdja in vina na dan 31.7. preteklega leta. V Sloveniji imamo torej na razpolago za nove zasaditve okrog 160 hektarov letno. Če vloge za nove zasaditve ne bodo presegle omenjene površine, težav s pridobivanjem dovoljenj ne bo. Če pa jo bodo presegle, bo Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano izvedlo izbirni postopek. Ta postopek temelji na merilih, ki vključujejo velikost in povečanje kmetijskih gospodarstev, naravne in posebne omejitve za kmetovanje (nagib bodočega vinograda) in predhodno ravnanje pridelovalca (morebitni nedovoljeni nasadi, neizkoriščena dovoljenja za zasaditev). Na podlagi izbirnega postopka bodo upravne enote izdale dovoljenja za novo zasaditev glede na dosežene točke. Vloge, ki bodo presegale razpoložljivo površino, bodo zavržene in zasaditev ne bo dovoljena.

Dovoljenje za ponovno zasaditev

Pridelovalec lahko pridobi dovoljenje za ponovno zasaditev, če izkrči star vinograd in na isto mesto zopet posadi trte. Prav tako je možno, da pridelovalec pridobi dovoljenje za ponovno zasaditev na račun krčitve starega vinograda, pri čemer zasaditev opravi na drugi, novi lokaciji. Vlogo za pridobitev dovoljenja za ponovno zasaditev je možno vložiti kadarkoli v letu, vendar obvezno pred začetkom zasaditve. Pridelovalci lahko vložijo vlogo za ponovno zasaditev najkasneje do konca drugega vinskega leta po opravljeni krčitvi vinograda, lahko pa tudi pred krčitvijo vinograda, če bo krčitev izvedena najkasneje do konca četrtega vinskega leta po zasaditvi novih trt.

Veljavnost dovoljenja

Veljavnost dovoljenja za zasaditev je tri leta. Če vinogradnik v tem obdobju ne začne z zasaditvijo trt, ga doleti tako imenovana upravna kazen. To pomeni, da eno leto po izteku veljavnosti dovoljenja ni upravičen do izdaje novega dovoljenja za zasaditev trt na svojem kmetijskem gospodarstvu. Šteje se, da je dovoljenje izkoristil, če je zasadil vsaj 80% površine, za katero je zaprosil v vlogi.

Obvezna pridobitev dovoljenja za zasaditev

Še enkrat naj opozorim, da morajo pridelovalci pridobiti dovoljenje pred sajenjem vinske trte, kar velja tako za ponovno zasaditev kot za zasaditev na novo. Vinograde, zasajene brez dovoljenja, bo moral pridelovalec izkrčiti na lastne stroške, poleg tega pa še plačati denarno kazen.

Podpora za prestrukturiranje vinogradniških površin

Tudi pri pridobivanju podpore za prestrukturiranje vinogradov so velike spremembe, saj bodo do podore upravičeni le tisti vinogradi, ki bodo zasajeni na osnovi dovoljenja za ponovno zasaditev, podpora za prestrukturiranje na podlagi dovoljenja za novo zasaditev pa ni več dovoljena. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano si prizadeva, da bodo vinogradniki za nove zasaditve lahko kandidirali na razpise iz Programa razvoja podeželja.

Vinogradi, ki niso vpisani v register kmetijskih gospodarstev

Površine vinogradov, ki niso vpisane v register kmetijskih gospodarstev, so lahko namenjene izključno pridelavi za lastno uporabo. Če niso namenjene samo lastni uporabi, pa se takšni vinogradi štejejo kot nedovoljeni nasadi. Možno jih je »legalizirati« tako, da pridelovalec zanje pridobi dovoljenje za novo zasaditev po prej opisanem postopku.

Prehod iz »starega« v »nov« sistem

Vinogradniki, ki so pridobili pravice za obnovo vinograda po »starem« sistemu (Uredba o uravnavanju vinogradniških površin s spremembami), ki je veljal do konca leta 2015, bodo te pravice lahko pretvorili v dovoljenja po »novem«. Z Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano bodo vse pridelovalce, ki imajo veljavna dovoljenja »po starem«, ki pa še niso porabljena, obvestili o možnosti pretvorbe teh dovoljenj v dovoljenja za zasaditev vinske trte »po novem«. Pomembno je, da vinogradniki na dopis odgovorijo in na MKGP sporočijo, če pretvorbo želijo.

Vloga za izdajo dovoljenja za saditev vinske trte

Mojca Mavrič Štrukelj, specialistka za vinogradništvo
Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica

Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica

Pri Hrastu 18 5000 Nova Gorica

+386 5 33 51 200 +386 5 33 51 260

uredniki