Varstvo vinske trte

Napotki za varstvo vinske trte z dne 04. julij 2014

PERONOSPORA in OIDIJ VINSKE TRTE

Vinska trta je v večini vinogradov v fenofazi 79 po BBCH, kar pomeni, da se jagode dotikajo oziroma so grozdi zapirajo.
V noči med 3. in 4. julijem je na večjem delu Primorske močno deževalo, v nekaterih predelih je neurje določene vinograde tudi poškodovalo. Zaradi obilice dežja priporočamo, da vinograde ponovno poškropite proti peronospori in oidiju vinske trte takoj ko bo to možno.

V vseh vinorodnih okoliših vinorodne dežele Primorska še vedno obstaja velika nevarnost za pojav oidija vinske trte. Močnejše okužbe so že opazne v nekaterih vinogradih. Proti oidiju vinske trte je sedaj smiselno uporabiti pripravke, ki imajo dobro učinkovitost in delujejo daljši čas.
V tistih vinogradih, kjer smo opazili pojav oidija, oziroma smo imeli težave z oidijem že v lanskem letu, je smiselno uporabiti novejše kontaktne pripravke ali strobilurine in sistemične pripravke.
Če uporabljamo pripravke na osnovi močljivega žvepla, je potrebno škropljenja proti oidiju izvajati dovolj pogosto (razmaki med škropljenji proti oidiju z močljivimi žvepli naj ne bodo daljši od 5-6 dni). Uporabimo lahko:

SredstvoOdmerek
Dynali0,65 l/ha
Quadris0,10 % konc.
Universalis0,20 % konc.
Cabrio Top0,20% konc.
Collis0,03 – 0,04 % konc.
Stroby WG0,01-0,02 % konc.
Crystal0,016-0,02 % konc.
Talendo0,025 % konc.
Vivando0,016 – 0,02 % konc.
Cosan0,3-0,6 % konc.
Vindex 80 WG0,3-0,6 % konc.
Kumulus DF0,3-0,6 % konc.
Močljivo žveplo0,3-0,6 % konc.
Pepelin0,3-0,6 % konc.
Cosavet DF8 kg/ha
Cosinus8 kg/ha
Močljivo žveplo Karsia DF8 kg/ha
Microthiol special3-8 kg/ha
Thiovit Jet0,3-0,6 % konc.
Topas 100 EC0,025 % konc.
Topaze0,025 % konc.
Folicur EW 2500,03 % konc.
Orius 25 EW0,03 % konc.
Tebazon EW 250,03 % konc.
Mystic 250 EC0,4 l/ha
Tebusha 25%EW0,4 l/ha
Falcon EC 4600,03-0,04 % konc.
Nativo 75 WG0,018 % konc.
Domark 100 EC0,025 % konc.
Postalon 90 SC0,10-0,125 % konc.
Karathane gold 350 EC0,05-0,06 % konc.
Topsin-M1,6 kg/ha
Kusabi 300 SC0,15 l/ha

Tudi nevarnost za pojav peronospore vinske trte še vedno obstaja. Če ste v svojem vinogradu opazili pege peronospore, je smiselna uporaba sistemičnih in polsistemičnih fungicidov, sicer pa priporočamo uporabo enega izmed kontaktnih fungicidov. Med kontaktnimi fungicidi lahko uporabimo:

Delan 700 WG0,5 kg/ha
Folpan 80 WDG1,25 kg/ha
Folpan 50 SC2,0 l/ha
Dithane DG Neotec2,0 kg/ha
Dithane M-452,0 kg/ha
Manfil 75 WG2,0 kg/ha
Manfil 80 WP2,0 kg/ha
Pinozeb M 452,0 kg/ha
Penncozeb 75 DG2,0 kg/ha
Polyram DFnajveč 2,4 kg/ha
Antracol2,0 kg/ha
Antracol WG 702,0 kg/ha
Quadris0,75-1,0 l/ha
Cabrio Top2,0 kg/ha
Universalis2,0 l/ha
Pripravki, kot so Quadris, Cabrio Top in Universalis delujejo tudi na oidij vinske trte.

OBVEZNO ZATIRANJE AMERIŠKEGA ŠKRŽATKA

Na razmejenem območju zlate trsne rumenice, ki zajema celo Primorsko, bo od 7. julija 2014 dalje čas, da v vseh proizvodnih vinogradih izvedemo drugo tretiranje proti ameriškemu škržatku, ki je glavni naravni prenašalec izjemno nevarne karantenske bolezni zlate trsne rumenice. Ukrep je obvezen za vse imetnike vinogradov na razmejenem območju. Zatiranje ameriškega škržatka je obvezno tudi v vseh trsnicah, matičnjakih in matičnih vinogradih povsod po Sloveniji.

Natančen zemljevid razmejenih območij dobite na spletni strani Uprave za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin, kjer najdete več informacij o zlati trsni rumenici in zatiranju ameriškega škržatka.

Če smo v vinogradih za pridelavo grozdja, za prvo tretiranje proti ameriškemu škržatku uporabili pripravek Actara 25 WG, lahko drugo tretiranje združimo z zatiranjem grozdnih sukačev in uporabimo sredstvi Reldan 22 EC ali Pyrinex 25 CS. Še enkrat opozarjamo, da se Reldan 22 EC lahko uporabi samo 1 krat v rastni dobi.

Če z grozdnimi sukači v vinogradu nimamo težav, za drugo tretiranje ameriškega škržtka lahko uporabimo pripravek ACTARA 25 WG v količini 200 g/ha ali pa uporabimo pripravke kot so: DECIS 2,5 EC v količini 500 ml/ha ali DECIS v količini 500 ml/ha ali GAT DECLINE 2,5 EC v količini 500 ml/ha, vendar je delovanje slednjih krajše in so manj učinkovita. V ekološki pridelavi lahko uporabimo sredstva, kot so: BIOTIP FLORAL v 0,16%. konc ali FLORA VERDE v 0,16%. konc. ali KENYATOX VERDE v 0,07-0,08% konc. ali VALENTIN EKO INSEKTICID IZ NARAVNEGA PIRETRINA v 0,07-0,08% konc..
Pripravek RELDAN 22 EC običajno uporabljamo v količini 1000 ml/ha. Na razmejenih območjih zlate trsne rumenice je dovoljen v količini 1600 ml/ha, vendar se ga v tem odmerku sme uporabljati samo v vinogradih za pridelavo grozdja, ki je namenjeno za predelavo v vino, pri uporabi pa je treba zagotoviti varnostni pas 75 m tlorisne širine od meje brega voda 1. in 2. reda. Imetniki vinogradov, ki ne izpolnjujejo pogojev glede 75 m varnostnega pasu, lahko ob uporabi ustrezne tehnologije za zmanjšanje zanosa (antidrift šobe) zmanjšajo varnostni pas:

Tip antidriftne šobe varnostni pas do meje brega voda 1. in 2. reda (v metrih)
90 % zmanjšanje zanosa FFS 15 m
75 % zmanjšanje zanosa FFS 30 m
50 % zmanjšanje zanosa FFS 40 m
Opozorilo v primeru uporabe Reldana 22 EC v odmerku 1600 ml/ha: Pri rokovanju s koncentriranim sredstvom, mešanju škropilne brozge, polnjenju in čiščenju rezervoarja mora delavec uporabljati zaščitno obleko (delovni kombinezon), zaščitne rokavice in zaščito za dihala (maska tipa AIP2). Pri tretiranju s traktorsko nošenim/vlečenim pršilnikom mora delavec uporabljati zaščitne rokavice, delovno obleko, pokrivalo s širokimi krajci, trpežno obutev in zaščito za dihala (maska tipa AIP2). Pri stiku s škropljenimi rastlinami po preteku delovne karence mora delavec uporabljati zaščitne rokavice. Vstop delavcev na tretirano površino je dovoljen 12 dni po končanem tretiranju.
Izven razmejenih območij se sme Reldan 22 EC uporabljati v odmerku 1 l/ha.
Če smo za prvo tretiranje uporabili pripravek Actara, lahko za drugo tretiranje uporabimo pripravek Reldan 22 EC ali Pyrinex 25 CS (Pyrinex lahko uporabimo v terminu za zatiranje grozdnih sukačev), v odmerku 1,0 l/ha in v oddaljenosti več kot 100 m od nadzemnih voda. Sredstvo je namenjeno izključno tržnim pridelovalcem.

V trsnicah, matičnjakih in matičnih vinogradih lahko za škropljenje proti ameriškemu škržatku uporabimo le pripravka DECIS 2,5 EC v količini 500 ml/ha ali DECIS v količini 500 ml/ha.

Pri uporabi pripravkov, ki so strupeni za čebele, je treba pred tretiranjem odstraniti cvetočo podrast ter preprečiti zanašanje na sosednje cvetoče rastline. Škropimo zvečer, ko so čebele v panjih. Upoštevati je potrebno tudi predpise s področja varstva voda.

OPOZARJAMO, da je treba vsa fitofarmacevtska sredstva uporabljati v skladu z navodili za uporabo in navedbami na etiketi.

ZATIRANJE GROZDNIH SUKAČEV IN SIVE GROZDNE PLESNI

Konec prve dekade in v začetku druge dekade julija je čas za zatiranje grozdnih sukačev in za uporabo »klasičnih« insekticidov, kot sta npr. Reldan 22 EC ali Pyrinex 25 CS. Navodila za njihovo uporabo so podana v navodilu za drugo obvezno tretiranje proti ameriškemu škržatku.
Pri uporabi pripravkov, ki so strupeni za čebele, je treba pred tretiranjem odstraniti cvetočo podrast ter preprečiti zanašanje na sosednje cvetoče rastline. Škropimo zvečer, ko so čebele v panjih. Upoštevati je potrebno tudi predpise s področja varstva voda.

Preden se grozdi zaprejo je čas za prvo tretiranje proti sivi grozdni plesni, ki povzroča gnitje grozdja. Priporočamo ga samo v tistih vinogradih in pri tistih sortah, kjer grozdje pogosto močno gnije. Kdor je vključen v integrirano pridelavo grozdja lahko uporabi enega od naslednjih pripravkov: Cantus WG (1-1,2 l/ha), Mythos (2,5 l/ha), Pyrus 400 SC (2,0 l/ha), Switch 62,5 WG (0,8 l/ha), Teldor SC 500 (1-1,5 l/ha), Rovral aquaflo (1,5 l/ha) ali pripravek Botector, ki se lahko na istem zemljišcu uporabi 3-4 krat v eni rastni dobi in sicer v razvojni fazi, ko je odpadlo 80% cvetnih kapic (BBCH 68) do razvojne faze, ko so jagode zrele (BBCH 89).
Pripravke Cantus WG, Mythos in Pyrus 400 SC lahko uporabimo le enkrat v rastni sezoni.

Pripravil: dr. Ivan Žežlina

Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica

Pri Hrastu 18 5000 Nova Gorica

+386 5 33 51 200 +386 5 33 51 260

uredniki