Prestrukturiranje vinogradov 2014/15

Datum: 01.10.2014

Vinogradniki, ki nameravajo v sadilni sezoni 2014/15 obnoviti vinograd, morajo najprej pridobiti dovoljenje za obnovo, ki ga izda upravna enota. Če je predvidena obnova večja od 0,2 ha, upravna enota izda dovoljenje za obnovo vinograda le, če je predvidena obnova v skladu z mnenjem Kmetijske svetovalne službe. V praksi to pomeni, da mora vinogradnik najprej na upravno enoto, kjer vriše GERK vinograda v obnovi. Če je površina GERK večja od 0,2 ha, se mora zglasiti še na Kmetijski svetovalni službi, kjer pridobi mnenje za obnovo omenjenega vinograda.

Če bo obnova potekala na površinah, ki so v naravi gozd, se morajo pred začetkom kakršnihkoli del zglasiti na pristojni enoti Zavoda za gozdove Slovenije, kjer se bodo dogovorili o vseh potrebnih postopkih, vezanih na krčitev.

Če obnova vinograda zajema agromelioracijska dela kot so naprava novih teras, planiranje nad globino 20 cm, urejanje novih dostopov na kmetijsko zemljišče itd., morajo vinogradniki pridobiti odločbo o uvedbi agromelioracije pred pričetkom del (izda jo MKGP).

Za obnovo vinograda v sadilni sezoni 2014/15 lahko vinogradniki pridobijo tudi podporo za prestrukturiranje. Vlogo morajo oddati na Agencijo za kmetijske trge in razvoj podeželja do 15. decembra 2014 (ARSKTRP, Prestrukturiranje vinogradov, p.p. 189, 1001 Ljubljana). Podporo za prestrukturiranje vinogradov lahko uveljavljajo pridelovalci, ki so pridobili dovoljenje za obnovo, obdelujejo skupaj z obnovljeno površino najmanj 0,85 ha vinogradov oziroma v vinorodnem okolišu Kras najmanj 0,6 ha ter obnavljajo 0,1 ha strnjene površine. Če krčijo star vinograd in ga ponovno obnovijo, pa mora biti starejši od 10 let (razen v primeru uničenja zaradi naravnih nesreč ali izrednih vremenskih pojavov).

Tudi tisti, ki so spomladi 2014 obnovili vinograd, pa v lanskem letu niso oddali vloge za podporo za prestrukturiranje, lahko podporo uveljavljajo »za nazaj«. Vlogo lahko oddajo prav tako do 15.12.2014, seveda če izpolnjujejo prej navedene zahteve.

Vinogradniki lahko uveljavljajo tudi podporo za zamenjavo sort s precepljanjem. Osnovni pogoji so enaki kot pri obnovi vinograda, v poštev pridejo vinogradi, stari od 5 do 20 let, kar pomeni, da so bili posajeni od pomladi 1995 do pomladi 2010. Uporabljeni cepiči morajo biti ustrezno »opremljeni« - kupljeni cepiči morajo imeti etiketo in potni list; lastni cepiči pa zapisnik o pregledu s strani Kmetijskega inštituta Slovenije (certificirani cepiči) oziroma Fitosanitarne uprave Republike Slovenije (standardni cepiči).

Rok za zasaditev vinograda oziroma izvedbo precepljanja je 15. junij 2015.

Za dodatne informacije se obrnite na svetovalce Kmetijske svetovalne službe.

Mojca Mavrič Štrukelj, univ.dipl.inž.agr.Svetovalka specialistka za vinogradništvo

Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica

Pri Hrastu 18 5000 Nova Gorica

+386 5 33 51 200 +386 5 33 51 260

uredniki