Varstvo vinske trte

Napotki za varstvo vinske trte z dne 18. junij 2015

ZATIRANJE AMERIŠKEGA ŠKRŽATKA

Vinska trta je v Primorski vinorodni deželi v vseh vinorodnih okoliših popolnoma odcvetela.
Na razmejenem območju zlate trsne rumenice (to so žarišča okužbe in varovalni pasovi), ki zajema celo Primorsko, je od 20. junija 2015 dalje čas, da v vseh proizvodnih vinogradih in na brajdah oziroma ohišnicah izvedemo tretiranje proti ameriškemu škržatku, ki je glavni naravni prenašalec izjemno nevarne karantenske bolezni zlate trsne rumenice. Tretiranje je potrebno izvesti najkasneje v roku 10 - 14 dni od napovedanega datuma. V vinogradih za pridelavo grozdja, ki se nahajajo v razmejenem območju zlate trsne rumenice, je obvezno najmanj 1 tretiranje letno. Ukrep je obvezen za vse imetnike vinogradov na razmejenem območju.

Več informacij o razmejenih območjih, zlati trsni rumenici in zatiranju ameriškega škržatka najdete na spletni strani Uprave za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin.

Pri tretiranju dajemo prednost pripravku Actara 25 WG v količini 200 g/ha, ki je sistemični insekticid in učinkovito zatira ameriškega škržatka, zato tretiranja običajno ni potrebno ponoviti.
Če je bilo za prvo tretiranje uporabljeno katero drugo izmed sredstev, ki so dovoljenja za zatiranje ameriškega škržatka, bo potrebno tretiranje ponoviti v 2. napovedanem roku. Delovanje ostalih sredstev je namreč krajše in so manj učinkovita (samo teden do 10 dni). V tem primeru za drugo tretiranje proti ameriškemu škržatku uporabimo eno izmed ostalih registriranih sredstev v skladu z navodili za uporabo (preglednica 1).
Ulov odraslih ameriških škržatkov je potrebno spremljati z rumenimi lepljivimi ploščami. Drugo tretiranje opravimo, če je na rumene lepljive plošče ulovljenih 4 ali več škržatkov.

V ekološki pridelavi je treba opraviti dve tretiranji (pripravki na podlagi piretrina), razen če po prvem tretiranju s spremljanjem ulova na rumene lepljive plošče ugotovimo, da ulov odraslih škržatkov ne presega 4 osebke na lepljivo ploščo na teden, v takem primeru tretiranja ni treba ponoviti. Sredstva, ki jih lahko uporabimo pri ekološki pridelavi so sledeča: Kenyatox verde v 0,07-0,08% konc. ali Valentin eko insekticid iz naravnega piretrina v 0,07-0,08% konc. ali Biotip floral v 0,16%. konc. ali Flora verde v 0,16%. konc..

Tretiranje proti ameriškemu škržatku je od 20. junija 2015 dalje potrebno opraviti tudi v matičnih vinogradih, matičnjakih in trsnicah, kjer sta obvezni najmanj 2 tretiranji letno.
Tudi pri tretiranju matičnih vinogradov, matičnjakov in trsnic dajemo prednost pripravku Actara 25 WG v količini 200 g/ha.
Če se po drugem tretiranju na rumene lepljive plošče še ulovijo odrasli škržatki, je treba tretiranje opraviti še tretjič. Imetniki morajo v matičnih vinogradih, matičnjakih in trsnicah spremljati ulov ameriškega škržatka z rumenimi lepljivimi ploščami. Plošče je treba obesiti v začetku julija in sicer:
- najmanj od 3 do 5 plošč na ha; v primeru večjih parcel se število plošč ustrezno poveča,
- plošče je treba nastaviti v začetku julija
- pregledujemo jih na 7 do 10 dni do sredine septembra in menjujemo na 2 do 3 tedne, ter ulov ameriškega škržatka redno beležimo.

Preglednica 1: Registrirana fitofarmacevtska sredstva za zatiranje ameriškega škržatka in povzetki omejitev njihove uporabe.

Pripravek Aktivna
snov
Delovanje na am. škržatka - ličinke Delovanje na am. škržatka - odrasli Število dovoljenih tretiranj/leto Odmerek ali konc. Karenca (št. dni)
Actara 25 WG 1 tiametoksam +++ +++ tri1 200 g/ha 14
Reldan 22 EC 2 klorpirifos
metil
+++ +++ eno 1000 ml/ha 21
Decis 2,5EC,
Decis
deltametrin +++ +++ eno 3
dve 4
500 ml/ha 14
Gat decline 2,5 EC deltametrin +++ +++ dve 500 ml/ha 14
Kenyatox verde piretrin ++ ++ dve 0,07-0,08% konc. 3
Flora verde piretrin ++ ++ ni omejeno 0,16 % konc. 3
Valentin eko insekticid iz nar. piretrina konc. piretrin ++ ++ dve 0,07-0,08 % konc. 3
Biotip floral piretrin ++ ++ ni omejeno 0,16 % konc. 3
Pyrinex 25 CS klorpirifos ++ + eno 1000 ml/ha 21
1 sredstvo je dovoljeno tudi v matičnjakih in trsnicah kot manjša uporaba
2 dovoljenje za nujne primere v odmerku 1,6 l/ha za vinograde v razmejenih območjih in sicer za pridelavo grozdja, namenjenega za predelavo v vino, velja od 27.5.2015 do 27.9.2015
3 v vinogradih za pridelavo grozdja
4 v matičnih vinogradih, matičnjakih in trsnicah

Pripravek RELDAN 22 EC običajno uporabljamo v količini 1000 ml/ha. Na razmejenih območjih zlate trsne rumenice je dovoljen v količini 1600 ml/ha, vendar se ga v tem odmerku sme uporabljati samo v vinogradih za pridelavo grozdja, ki je namenjeno za predelavo v vino, pri uporabi pa je treba zagotoviti varnostni pas 75 m tlorisne širine od meje brega voda 1. in 2. reda.
Imetniki vinogradov, ki ne izpolnjujejo pogojev glede 75 m varnostnega pasu, lahko ob uporabi ustrezne tehnologije za zmanjšanje zanosa (antidrift šobe) zmanjšajo varnostni pas:

Tip antidriftne šobe varnostni pas do meje brega voda 1. in 2. reda (v metrih)
90 % zmanjšanje zanosa FFS15 m
75 % zmanjšanje zanosa FFS30 m
50 % zmanjšanje zanosa FFS40 m

Opozorilo v primeru uporabe Reldana 22 EC v odmerku 1600 ml/ha: Pri rokovanju s koncentriranim sredstvom, mešanju škropilne brozge, polnjenju in čiščenju rezervoarja mora delavec uporabljati zaščitno obleko (delovni kombinezon), zaščitne rokavice in zaščito za dihala (maska tipa AIP2). Pri tretiranju s traktorsko nošenim/vlečenim pršilnikom mora delavec uporabljati zaščitne rokavice, delovno obleko, pokrivalo s širokimi krajci, trpežno obutev in zaščito za dihala (maska tipa AIP2). Pri stiku s škropljenimi rastlinami po preteku delovne karence mora delavec uporabljati zaščitne rokavice. Vstop delavcev na tretirano površino je dovoljen 12 dni po končanem tretiranju. Sredstvo je nevarno za čebele. Cvetoča podrast v trajnih nasadih mora biti v času tretiranja s FFS, ki so za čebele nevarna, pokošena oziroma mora biti na drug način preprečeno, da bi jo FFS doseglo. Zaradi zaščite čebel in drugih žuželk, se lahko s tem sredstvom tretira samo v nočnem času od dve uri po sončnem zahodu do dve uri pred sončnim vzhodom. Na istem zemljišču ga lahko uporabimo samo enkrat v eni rastni dobi. Ne tretira se v vročem in vetrovnem vremenu.
Izven razmejenih območij se sme Reldan 22 EC uporabljati v odmerku 1 l/ha.
Pri uporabi sredstev, ki so čebelam nevarna je potrebno pred tretiranjem odstraniti cvetočo podrast ter preprečiti zanašanje na sosednje cvetoče rastline. Upoštevajte predpise s področja varstva voda!

Pripravil: dr. Ivan Žežlina

Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica

Pri Hrastu 18 5000 Nova Gorica

+386 5 33 51 200 +386 5 33 51 260

uredniki