Varstvo vinske trte

Napotki za varstvo vinske trte z dne 17. julij 2015

Oidij in peronospora vinske trte

Pogoji za razvoj oidija vinske trte so še vedno ugodni. To še posebej velja za vinograde, kjer smo z omenjeno boleznijo že imeli težave v prejšnjem letu. Proti oidiju vinske trte je sedaj smiselno uporabiti novejše kontaktne pripravke ali strobilurine in sistemične pripravke, ki imajo dobro učinkovitost in delujejo daljši čas.
Pri zelo visokih temperaturah nad 30 °C lahko pripravki na osnovi močljivega žvepla povzročajo ožige na grozdju in listih, zato njihovo uporabo odsvetujemo.
Uporabite lahko enega izmed naštetih pripravkov:
- Dynali - 0,65 l/ha,
- Quadris - 0,10 % konc.,
- Universalis - 0,20 % konc.,
- Cabrio Top - 0,20% konc.,
- Collis - 0,03 – 0,04 % konc.,
- Stroby WG - 0,01-0,02 % konc.,
- Luna Experience - 0,375-0,5 l/ha,
- Crystal - 0,016-0,02 % konc.,
- Talendo - 0,025 % konc.,
- Talendo Extra - 0,13-0,3 l/ha,
- Vivando - 0,016 – 0,02 % konc.,
- Topas 100 EC - 0,3 l/ha,
- Topaze - 0,3 l/ha,
- Folicur EW 250 - 0,03 % konc.,
- Orius 25 EW - 0,03 % konc.,
- Tebazon EW 25 - 0,03 % konc.,
- Mystic 250 EC - 0,4 l/ha,
- Tebusha 25 % EW - 0,4 l/ha,
- Falcon EC 460 - 0,03-0,04 % konc.,
- Nativo 75 WG - 0, 18 kg/ha,
- Domark 100 EC - 0,3 //l/ha,
- Mischa 20 EW - 0,23 l/ha,
- Postalon 90 SC - 0,10-0,125 % konc.,
- Karathane gold 350 EC - 0,05-0,06 % konc.,
- Topsin-M - 1,6 kg/ha,
- Kusabi 300 SC - 0,25 - 0,3 l/ha

V vročem in suhem vreme ni večje nevarnosti za okužbe s peronosporo vinske trte, zato v tem obdobju za zaščito vinogradov proti omenjeni bolezni svetujemo uporabo kontaktnih fungicidov.
Uporabite lahko enega izmed naštetih pripravkov:
- Delan 700 WG - 0,5 kg/ha
- Folpan 80 WDG - 1,25 kg/ha
- Folpan 50 SC - 2,0 l/ha
- Dithane DG Neotec - 2,0 kg/ha
- Dithane M-45 - 2,0 kg/ha
- Manfil 75 WG - 2,0 kg/ha
- Manfil 80 WP - 2,0 kg/ha
- Mankoz 75 WG - 2,0 kg/ha
- Pinozeb M 45 - 2,0 kg/ha
- Penncozeb 75 DG - 2,0 kg/ha
- Polyram DF - največ 2,4 kg/ha
- Antracol - 2,0 kg/ha
- Antracol WG 70 - 2,0 kg/ha
- Quadris - 0,75-1,0 l/ha
- Cabrio Top - 2,0 kg/ha
- Universalis - 2,0 l/ha
Pripravki, kot so Quadris, Cabrio Top in Universalis delujejo tudi na oidij vinske trte.

Izjema so le vinogradi, kjer smo že opazili okužbe. V takih vinogradih je v primeru poslabšanja vremena in krajevnih ploh in neviht potrebna previdnost. Smiselna je uporaba polsistemičnih in sistemičnih pripravkov ali pripravkov z globinskim delovanjem.
Zatiranje ameriškega škržatka

V tem tednu smo na območju Vipavske doline na rumenih ploščah opazili prve odrasle osebke ameriškega škržatka. V letošnjem letu je v vinogradih za pridelavo grozdja na razmejenem območju zlate trsne rumenice, ki zajema celo Primorsko, obvezno najmanj 1 tretiranje proti ameriškemu škržatku.
Za zatiranje ameriškega škržatka so registrirani naslednji insekticidi: Actara v odmerku 200 g/ha, Reldan v odmerku 1,6 l/ha, Pyrinex v odmerku 1 l/ha, Decis 2,5 EC, Decis in pripravek Gat decline 2,5 EC v odmerku 0,5 l/ha ter pripravki na osnovi piretrina kot so: Kenyatox verde, Valentin eko insekticid v 0,07 - 0,08 % konc. ali Flora verde, Biotip floral v 0,16 % konc..
Če do sedaj tretiranja še niste opravili, ga je opraviti čim prej. Pri tem ima prednost pripravek Actara 25 WG. Če ste za prvo tretiranje uporabili kateri drug pripravek, je treba škropljenje ponoviti, v vinogradih, kjer na rumene lepljive plošče ulovite več kot 4 odrasle škržatke /teden. To škropljenje je potrebno opraviti tudi v ekološki pridelavi, razen če s spremljanjem ulova na rumene lepljive plošče ugotovimo, da ulov odraslih škržatkov ne presega 4 osebke na lepljivo ploščo na teden, v takem primeru škropljenja ni treba ponoviti. V ekološki pridelavi so dovoljeni pripravki na osnovi piretrina kot so: Kenyatox verde, Valentin eko insekticid v 0,07 - 0,08 % konc. ali Flora verde, Biotip floral v 0,16 % konc..
V matičnih vinogradih, matičnjakih in trsnicah je treba na območju opraviti vsaj 2 škropljenji. Če se kasneje na rumene lepljive plošče še ulovijo odrasli škržatki, je treba škropljenje ponoviti. V matičnih vinogradih in matičnjakih lahko uporabite enega od pripravkov kot so: Actara 25 WG, Decis 2,5 EC, Reldan 22 EC ali Pyrinex 25 CS. Uporabite lahko tudi že naštete pripravke na osnovi piretrina. V trsnicah pa je dovoljena uporaba pripravkov Actara 25 WG ali Decis 2,5 EC.

Pripravek RELDAN 22 EC običajno uporabljamo v količini 1000 ml/ha. Na razmejenih območjih zlate trsne rumenice je dovoljen v količini 1600 ml/ha, vendar se ga v tem odmerku sme uporabljati samo v vinogradih za pridelavo grozdja, ki je namenjeno za predelavo v vino, pri uporabi pa je treba zagotoviti varnostni pas 75 m tlorisne širine od meje brega voda 1. in 2. reda.

Imetniki vinogradov, ki ne izpolnjujejo pogojev glede 75 m varnostnega pasu, lahko ob uporabi ustrezne tehnologije za zmanjšanje zanosa (antidrift šobe) zmanjšajo varnostni pas:

Tip antidriftne šobe varnostni pas do meje brega voda 1. in 2. reda (v metrih)
90 % zmanjšanje zanosa FFS15 m
75 % zmanjšanje zanosa FFS30 m
50 % zmanjšanje zanosa FFS40 m

Opozorilo v primeru uporabe Reldana 22 EC v odmerku 1600 ml/ha: Pri rokovanju s koncentriranim sredstvom, mešanju škropilne brozge, polnjenju in čiščenju rezervoarja mora delavec uporabljati zaščitno obleko (delovni kombinezon), zaščitne rokavice in zaščito za dihala (maska tipa AIP2). Pri tretiranju s traktorsko nošenim/vlečenim pršilnikom mora delavec uporabljati zaščitne rokavice, delovno obleko, pokrivalo s širokimi krajci, trpežno obutev in zaščito za dihala (maska tipa AIP2). Pri stiku s škropljenimi rastlinami po preteku delovne karence mora delavec uporabljati zaščitne rokavice. Vstop delavcev na tretirano površino je dovoljen 12 dni po končanem tretiranju. Sredstvo je nevarno za čebele. Cvetoča podrast v trajnih nasadih mora biti v času tretiranja s FFS, ki so za čebele nevarna, pokošena oziroma mora biti na drug način preprečeno, da bi jo FFS doseglo. Zaradi zaščite čebel in drugih žuželk, se lahko s tem sredstvom tretira samo v nočnem času od dve uri po sončnem zahodu do dve uri pred sončnim vzhodom. Na istem zemljišču ga lahko uporabimo samo enkrat v eni rastni dobi. Ne tretira se v vročem in vetrovnem vremenu.
Izven razmejenih območij se sme Reldan 22 EC uporabljati v odmerku 1 l/ha.

Pri uporabi sredstev, ki so čebelam nevarna je potrebno pred tretiranjem odstraniti cvetočo podrast ter preprečiti zanašanje na sosednje cvetoče rastline. Upoštevajte predpise s področja varstva voda!

Še več informacij o razmejenih območjih, zlati trsni rumenici in zatiranju ameriškega škržatka najdete na spletni strani Uprave za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin.

Pripravila: Mojca Rot

Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica

Pri Hrastu 18 5000 Nova Gorica

+386 5 33 51 200 +386 5 33 51 260

uredniki