Prestrukturiranje vinogradov 2015/2016

Datum: 6.10.2015

PRESTRUKTURIRANJE VINOGRADOV

Vinogradniki, ki nameravajo v sadilni sezoni 2015/16 posaditi vinograd, morajo najprej pridobiti pravico za obnovo, ki jo izda upravna enota. Če je predvidena obnova večja od 0,2 ha, upravna enota izda dovoljenje za obnovo vinograda le, če je predvidena obnova v skladu z mnenjem Kmetijske svetovalne službe. V praksi to pomeni, da mora vinogradnik najprej na upravno enoto, kjer vriše GERK vinograda v obnovi. Če je površina GERK večja od 0,2 ha, se mora zglasiti še na Kmetijski svetovalni službi, kjer pridobi mnenje za obnovo omenjenega vinograda.

Če bo obnova potekala na površinah, ki so v naravi gozd, se morajo pred začetkom kakršnihkoli del zglasiti na pristojni enoti Zavoda za gozdove Slovenije, kjer se bodo dogovorili o vseh potrebnih postopkih, vezanih na krčitev.
Če obnova vinograda zajema agromelioracijska dela kot so naprava novih teras, rušenje starih teras, urejanje novih dostopov na kmetijsko zemljišče itd., morajo vinogradniki pridobiti odločbo o uvedbi agromelioracije pred pričetkom del (izda jo MKGP).

Za obnovo vinograda v sadilni sezoni 2015/16 lahko vinogradniki pridobijo tudi podporo za prestrukturiranje. Vlogo morajo oddati s priporočeno pošto na Agencijo za kmetijske trge in razvoj podeželja do 15. decembra 2015 (ARSKTRP, Prestrukturiranje vinogradov, p.p. 189, 1001 Ljubljana). Podporo za prestrukturiranje vinogradov lahko uveljavljajo pridelovalci, ki so pridobili dovoljenje za obnovo, obdelujejo skupaj z obnovljeno površino najmanj 0,85 ha vinogradov oziroma v vinorodnem okolišu Kras najmanj 0,6 ha ter obnavljajo 0,1 ha strnjene površine. Če krčijo star vinograd in ga ponovno obnovijo, pa mora biti starejši od 10 let (razen v primeru uničenja zaradi naravnih nesreč ali izrednih vremenskih pojavov). Tudi tisti, ki so spomladi 2015 obnovili vinograd, pa v lanskem letu niso oddali vloge za podporo za prestrukturiranje, lahko podporo uveljavljajo »za nazaj«. Vlogo lahko oddajo prav tako do 15.12.2015, seveda če izpolnjujejo prej navedene zahteve.

Vinogradniki lahko uveljavljajo tudi podporo za zamenjavo sort s precepljanjem. Osnovni pogoji so enaki kot pri obnovi vinograda, v poštev pridejo vinogradi, stari od 5 do 20 let, kar pomeni, da so bili posajeni od pomladi 1996 do pomladi 2011. Uporabljeni cepiči morajo biti ustrezno »opremljeni« - kupljeni cepiči morajo imeti etiketo in potni list; lastni cepiči pa zapisnik o pregledu s strani Kmetijskega inštituta Slovenije (certificirani cepiči) oziroma Fitosanitarne uprave Republike Slovenije (standardni cepiči).

S 1.1.2016 bo prišlo do sprememb pri pridobivanju dovoljenj za zasaditev vinske trte in pridobivanjem podpor za prestrukturiranje vinogradniških površin. Spremembe bodo veljale predvsem za tiste vinograde, ki bodo sajeni na novo – tam, kjer vinograda do sedaj še ni bilo. Zato pozivamo vinogradnike, ki nameravajo v prihodnjih letih širiti vinogradniške površine, da se o novostih pozanimajo na kmetijski svetovalni službi.

Mojca Mavrič Štrukelj, univ.dipl.inž.agr.
Svetovalka specialistka za vinogradništvo

Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica

Pri Hrastu 18 5000 Nova Gorica

+386 5 33 51 200 +386 5 33 51 260

uredniki