Varstvo vinske trte

Obvestila za varstvo vinske trte z dne 20. julij 2016

OBVESTILA O VARSTVU VINSKE TRTE

Peronospora in oidij vinske trte, Ameriški škržatek

Zaradi suhega vremena se je nevarnost za okužbe vinske trte s peronosporo zmanjšala, vendar je še vedno možna, predvsem zaradi že prisotnih okužb v vinogradih, obilne jutranje rose in občasnih krajevnih padavin. V takih vremenskih razmerah za zaščito vinske trte priporočamo uporabo kontaktnih pripravkov
Uporabimo lahko:

Delan 700 WG0,5 kg/ha
Folpan 80 WDG1,25 kg/ha
Folpan 50 SC2,0 l/ha
Dithane DG Neotec2,0 kg/ha
Dithane M-452,0 kg/ha
Manfil 75 WG 2,0 kg/ha
Manfil 80 WP2,0 kg/ha
Mankoz 75 WG2,0 kg/ha
Pinozeb M 452,0 kg/ha
Penncozeb 75 DG2,0 kg/ha
Polyram DFnajveč 2,4 kg/ha
Antracol2,0 kg/ha
Antracol WG 702,0 kg/ha
Quadris0,75 - 1,0 l/ha
Cabrio Top2,0 kg/ha
Universalis2,0 l/ha
Pripravki, kot so Quadris, Cabrio Top in Universalis delujejo tudi na oidij vinske trte.
V vinogradih, kjer so okužbe s peronosporo še aktivne (bela plesniva prevleka na spodnji strani listov) za zaščito vinogradov proti peronospori še lahko uporabimo polsistemične fungicide (priporočamo posvet s strokovnjakom).

V vinogradih se pojavlja oidij vinske trte.
V tem času je smiselna uporaba novejših kontaktnih, strobilurinskih ali sistemičnih pripravkov, ki imajo dobro učinkovitost in delujejo dalj časa. Če uporabljamo pripravke na osnovi močljivega žvepla, je potrebno škropljenja proti oidiju izvajati dovolj pogosto (razmaki med škropljenji proti oidiju z močljivimi žvepli naj ne bodo daljši od 5-6 dni).
Uporabimo lahko:

Dynali0,65 l/ha,
Quadris0,10 % konc.
Universalis0,20 % konc.
Cabrio Top0,20 % konc.
Collis0,03 – 0,04 % konc.
Stroby WG
(dovoljena uporaba pripravka s staro
etiketo do 30.09.2017)
0,01-0,02 % konc.
Luna Experience0,375-0,5 l/ha
Crystal0,016-0,02 % konc.
Talendo0,025 % konc.
Talendo Extra0,8 - 0,4 l/ha
Vivando0,016 – 0,02 % konc.
Thiovit Jetdo 8,0 kg/ha
Kumulus DFdo 8,0 kg/ha
Cosando 8,0 kg/ha
Microthiol specialdo 8,0 kg/ha
Pepelindo 8,0 kg/ha
Cosinusdo 8,0 kg/ha
Cosavet DFdo 8,0 kg/ha
Močljivo žveplo Karsia DFdo 8,0 kg/ha
Pol-sulphor 80 WP, Pol-sulphor 80 WG4,0 kg/ha
Vindex 80 WGdo 6,0 kg/ha
Topas 100 EC0,3 l/ha
Topaze0,3 l/ha
Folicur EW 2500,03 % konc.
Orius 25 EW0,03 % konc.
Tebazon EW 25
(uporaba zalog)
0,03 % konc.
Mystic 250 EC0,4 l/ha
Tebusha 25 % EW0,4 l/ha
Falcon EC 4600,03 - 0,04 % konc.
Nativo 75 WG0,18 kg/ha
Domark 100 EC0,3 l/ha
Mischa 20 EW0,23 l/ha
Postalon 90 SC0,10 - 0,125 % konc.
Karathane gold 350 EC0,05-0,06 % konc.
Topsin-M1,6 kg/ha
Kusabi 300 SC0,25 - 0,3 l/ha

OBVESTILO O ZATIRANJU AMERIŠKEGA ŠKRŽATKA

Na razmejenem območju zlate trsne rumenice (to so žarišča okužbe in varovalni pasovi), ki zajema celo Primorsko, je od 21. julija 2016 dalje čas za drugo tretiranje proti ameriškemu škržatku, ki je glavni naravni prenašalec izjemno nevarne karantenske bolezni zlate trsne rumenice. Drugo tretiranje opravimo v primeru, če na rumene lepljive plošče ulovimo 4 ali več škržatkov. Tretiranje je potrebno izvesti najkasneje v roku 10 dni od napovedanega datuma.

Pri tretiranju dajemo prednost pripravku Actara 25 WG v količini 200 g/ha,ki je sistemični insekticid in učinkovito zatira ameriškega škržatka, zato tretiranja običajno ni potrebno ponoviti.
Pri tretiranju dajemo prednost pripravku Actara 25 WG v količini 200 g/ha,ki je sistemični insekticid in učinkovito zatira ameriškega škržatka, sicer pa lahko proti ameriškemu škržatku uporabimo eno izmed registriranih sredstev v skladu z navodili za uporabo (preglednica 1).
Ulov odraslih ameriških škržatkov je potrebno spremljati z rumenimi lepljivimi ploščami.

V ekološki pridelavi je treba opraviti dve tretiranji (pripravki na podlagi piretrina), razen če po prvem tretiranju s spremljanjem ulova na rumene lepljive plošče ugotovimo, da ulov odraslih škržatkov ne presega 4 osebke na lepljivo ploščo na teden, v takem primeru tretiranja ni treba ponoviti. Sredstva, ki jih lahko uporabimo pri ekološki pridelavi so sledeča: Kenyatox verde v 0,07-0,08 % konc. ali Valentin eko insekticid iz naravnega piretrina v 0,07-0,08% konc. ali Biotip floral v 0,16 %. konc. ali Flora verde v 0,16 % konc..

Tretiranje proti ameriškemu škržatku je od 21. julija 2016 dalje potrebno opraviti tudi v matičnih vinogradih, matičnjakih in trsnicah, kjer sta obvezni najmanj 2 tretiranji letno.
Tudi pri tretiranju matičnih vinogradov, matičnjakov in trsnic dajemo prednost pripravku Actara 25 WG v količini 200 g/ha.
Če se po drugem tretiranju na rumene lepljive plošče še ulovijo odrasli škržatki, je treba tretiranje opraviti še tretjič. Imetniki morajo v matičnih vinogradih, matičnjakih in trsnicah spremljati ulov ameriškega škržatka z rumenimi lepljivimi ploščami. Plošče je treba obesiti v začetku julija in sicer:
- najmanj od 3 do 5 plošč na ha; v primeru večjih parcel se število plošč ustrezno poveča,
- plošče je treba nastaviti v začetku julija in jih menjavati na 2 do 3 tedne,
- pregledujemo jih na 7 do 10 dni do sredine septembra,
- ulov ameriškega škržatka redno beležimo.

Preglednica 1: Registrirana fitofarmacevtska sredstva za zatiranje ameriškega škržatka in povzetki omejitev njihove uporabe.

Pripravek Aktivna
snov
Delovanje na am. škržatka - ličinke Delovanje na am. škržatka - odrasli Število dovoljenih tretiranj/leto Odmerek ali konc. Karenca (št. dni)
Actara 25 WG 1 tiametoksam +++ +++ tri1 200 g/ha 14
Reldan 22 EC 2 klorpirifos
metil
+++ +++ eno 1000 ml/ha 21
Decis 2,5 EC,
Decis
deltametrin +++ +++ eno 3
dve 4
500 ml/ha 14
Gat decline 2,5 EC deltametrin +++ +++ dve 500 ml/ha 14
Kenyatox verde 5 piretrin ++ ++ dve 0,07-0,08% konc. 3
Flora verde piretrin ++ ++ tri 0,16 % konc. 3
Valentin eko insekticid iz nar. piretrina koncentrat 5 piretrin ++ ++ dve 0,07-0,08 % konc. 3
Biotip floral piretrin ++ ++ tri 0,16 % konc. 3
Pyrinex 25 CS 6 klorpirifos ++ + eno 1000 ml/ha 21
Pyrinex M 22 7 klorpirifos-metil eno 1000 ml/ha 21
1 sredstvo je dovoljeno tudi v matičnjakih in trsnicah kot manjša uporaba.
2 dovoljenje za nujne primere za odmerek 1,6 l/ha za vinograde v razmejenih območjih in sicer za pridelavo grozdja velja od 23.05.2016 do 23.09.2016 (120 dni).
3 v vinogradih za pridelavo grozdja
4 v matičnih vinogradih, matičnjakih in trsnicah
5 pripravek bo možno uporabljati le do 28.02.2017
6 sredstvo je dovoljeno uporabljati le do 30.09.2016
7 registracija velja do 29.05.2017

Pripravek RELDAN 22 EC običajno uporabljamo v količini 1000 ml/ha. Na razmejenih območjih zlate trsne rumenice je dovoljen v količini 1600 ml/ha, vendar se ga v tem odmerku sme uporabljati samo v vinogradih za pridelavo grozdja, ki je namenjeno za predelavo v vino, pri uporabi pa je treba zagotoviti varnostni pas 75 m tlorisne širine od meje brega voda 1. in 2. reda.
Imetniki vinogradov, ki ne izpolnjujejo pogojev glede 75 m varnostnega pasu, lahko ob uporabi ustrezne tehnologije za zmanjšanje zanosa (antidrift šobe) zmanjšajo varnostni pas:

Tip antidriftne šobe varnostni pas do meje brega voda 1. in 2. reda (v metrih)
90 % zmanjšanje zanosa FFS15 m
75 % zmanjšanje zanosa FFS30 m
50 % zmanjšanje zanosa FFS40 m

Opozorilo v primeru uporabe Reldana 22 EC v odmerku 1600 ml/ha: Pri rokovanju s koncentriranim sredstvom, mešanju škropilne brozge, polnjenju in čiščenju rezervoarja mora delavec uporabljati zaščitno obleko (delovni kombinezon), zaščitne rokavice in zaščito za dihala (maska tipa AIP2). Pri tretiranju s traktorsko nošenim/vlečenim pršilnikom mora delavec uporabljati zaščitne rokavice, delovno obleko, pokrivalo s širokimi krajci, trpežno obutev in zaščito za dihala (maska tipa AIP2). Pri stiku s škropljenimi rastlinami po preteku delovne karence mora delavec uporabljati zaščitne rokavice. Vstop delavcev na tretirano površino je dovoljen 12 dni po končanem tretiranju. Sredstvo je nevarno za čebele. Cvetoča podrast v trajnih nasadih mora biti v času tretiranja s FFS, ki so za čebele nevarna, pokošena oziroma mora biti na drug način preprečeno, da bi jo FFS doseglo. Zaradi zaščite čebel in drugih žuželk, se lahko s tem sredstvom tretira samo v nočnem času od dve uri po sončnem zahodu do dve uri pred sončnim vzhodom. Na istem zemljišču ga lahko uporabimo samo enkrat v eni rastni dobi. Ne tretira se v vročem in vetrovnem vremenu.
Izven razmejenih območij se sme Reldan 22 EC uporabljati v odmerku 1 l/ha.
Izven razmejenih območij zatiranje ameriškega škržatka v vinogradih za pridelavo grozdja ni obvezno, je pa priporočljivo opraviti vsaj eno tretiranje, če je ameriški škržatek v njih navzoč, oziroma če je populacija velika. V takih vinogradih je priporočljivo spremljati ulov ameriškega škržatka z rumenimi lepljivimi ploščami, kot je opisano zgoraj. Pri uporabi sredstev, ki so čebelam nevarna je potrebno pred tretiranjem odstraniti cvetočo podrast ter preprečiti zanašanje na sosednje cvetoče rastline. Upoštevajte predpise s področja varstva voda!

Ukrep je obvezen za vse imetnike vinogradov, brajd in ohišnic na razmejenem območju.

Še več informacij o razmejenih območjih, zlati trsni rumenici in zatiranju ameriškega škržatka najdete na spletni strani Uprave za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin.

Kdor je vključeni v Program razvoja podeželja lahko dodatna navodila o zatiranju ameriškega škržatka pridobi na spletnih straneh:
http://www.program-podezelja.si/sl/prp-2014-2020/ukrepi-in-podukrepi-prp-2014-2020/m10-kmetijsko-okoljska-podnebna-placila/vinogradnistvo
http://www.program-podezelja.si/sl/knjiznica

Pripravil: dr. Ivan Žežlina

Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica

Pri Hrastu 18 5000 Nova Gorica

+386 5 33 51 200 +386 5 33 51 260

uredniki