Prestrukturiranje vinogradov v 2012/2013

NOVO - 7.6.2013 - IZJAVA O UVELJAVLJANJU PODPORE ZA PRESTRUKTURIRANJE VINOGRADNIŠKIH POVRŠIN

15. junija 2013 se izteče rok, ko morajo vinogradniki, ki so jeseni oddali vlogo za podporo za prestrukturiranje vinogradniških površin, na Agencijo RS za kmetijske trge in razvoj podeželja poslati izjavo o uveljavljanju podpore za prestrukturiranje vinogradniških površin (priloga 2). Tudi če prestrukturiranje vinograda še ni zaključeno, morajo vinogradniki, ki želijo prejeti podporo v letošnjem letu, izjavo poslati do navedenega datuma, s pripisom, da prestrukturiranje še ni zaključeno. V prihodnjih mesecih jim bodo z agencije sporočili, kako je s pologom varščine oz. bančno garancijo za nedokončano prestrukturiranje.

Pripravili: Mojca Mavrič Štrukelj, Majda Brdnik


Še enkrat vas obveščamo, da se 15. 12. izteče rok za »Vloge za podporo za prestrukturiranje vinogradniških površin», katero se priporočeno pošlje na Agencijo za kmetijske trge in razvoj podeželja v Ljubljano, Dunajska 160 in s pripisom »prestrukturiranje vinogradov«. Natančnejši pogoji so objavljeni spodaj (obnova vsaj 10 ar ob skupni površini 85 ar vinogradov; za Kras 60 ar, starost vinograda nad 10 let; možnost tudi precepljanja… ) Postopek: najprej vloga na UE za obnovo vinograda; podpis svetovalca, če je obnova 20 ar in več ter ustrezna dokumentacija- najemi, soglasja … Priloga temu obvestilu : obrazec za Obnovo (odda se ga na UE) in Vloga za podporo za prestrukturiranje (priporočeno odpošlje na ARSKTRP do 15.12. 2012)

Obrazec: Dovoljenje za obnovo, Vloga za podporo


POGOJI

Vinogradniki, ki nameravajo v sadilni sezoni 2012/13 obnoviti vinograd, morajo najprej pridobiti dovoljenje za obnovo, ki ga izda upravna enota. Če je predvidena obnova večja od 0,2 ha, upravna enota izda dovoljenje za obnovo vinograda le, če je predvidena obnova v skladu z mnenjem Kmetijske svetovalne službe. V praksi to pomeni, da mora vinogradnik najprej na upravno enoto, kjer vriše GERK vinograda v obnovi. Če je površina GERK večja od 0,2 ha, se mora zglasiti še na Kmetijski svetovalni službi, kjer pridobi mnenje za obnovo omenjenega vinograda.

Če bo obnova potekala na površinah, ki so v naravi gozd, se morajo pred začetkom kakršnihkoli del zglasiti na pristojni enoti Zavoda za gozdove Slovenije, kjer se bodo dogovorili o vseh potrebnih postopkih, vezanih na krčitev.

Če obnova vinograda zajema agromelioracijska dela kot so naprava novih teras, planiranje nad globino 20 cm, urejanje novih dostopov na kmetijsko zemljišče itd., morajo vinogradniki pridobiti tudi odločbo o uvedbi agromelioracije.

Za obnovo vinograda v sadilni sezoni 2012/13 lahko vinogradniki pridobijo tudi podporo za prestrukturiranje. Vlogo morajo oddati na Agencijo za kmetijske trge in razvoj podeželja do 15. decembra 2012 (ARSKTRP, Prestrukturiranje vinogradov, Dunajska 160, 1000 Ljubljana). Podporo za prestrukturiranje vinogradov lahko uveljavljajo pridelovalci, ki so pridobili dovoljenje za obnovo, obdelujejo skupaj z obnovljeno površino najmanj 0,85 ha vinogradov oziroma v vinorodnem okolišu Kras najmanj 0,6 ha ter obnavljajo 0,1 ha strnjene površine. Če krčijo star vinograd in ga ponovno obnovijo, pa mora biti starejši od 10 let (razen v primeru uničenja zaradi naravnih nesreč ali izrednih vremenskih pojavov).

Tudi tisti, ki so letos spomladi obnovili vinograd, pa v lanskem letu niso oddali vloge za podporo za prestrukturiranje, lahko podporo uveljavljajo »za nazaj«. Vlogo lahko oddajo prav tako do 15.12.2012, seveda če izpolnjujejo prej navedene zahteve.

Vinogradniki lahko uveljavljajo tudi podporo za zamenjavo sort s precepljanjem. Osnovni pogoji so enaki kot pri obnovi vinograda, v poštev pridejo vinogradi, stari od 5 do 20 let, kar pomeni, da so bili posajeni od pomladi 1993 do pomladi 2008. Uporabljeni cepiči morajo biti ustrezno »opremljeni« - kupljeni cepiči morajo imeti etiketo in potni list; lastni cepiči pa zapisnik o pregledu s strani Kmetijskega inštituta Slovenije (certificirani cepiči) oziroma Fitosanitarne uprave Republike Slovenije (standardni cepiči).

Rok za zasaditev vinograda oziroma izvedbo precepljanja je 15. junij 2013.

Za dodatne informacije se obrnite na svetovalce Kmetijske svetovalne službe.

Pripravila: Mojca Mavrič Štrukelj, univ.dipl.inž.agr. Specialistka za vinogradništvo

Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica

Pri Hrastu 18 5000 Nova Gorica

+386 5 33 51 200 +386 5 33 51 260

uredniki