Prestrukturiranje vinogradov v 2013/14

08.10.2013

PRESTRUKTURIRANJE VINOGRADOV

Vinogradniki, ki nameravajo v sadilni sezoni 2013/14 obnoviti vinograd, morajo najprej pridobiti dovoljenje za obnovo, ki ga izda upravna enota. Če je predvidena obnova enaka ali večja od 0,2 ha, upravna enota izda dovoljenje za obnovo vinograda le, če je predvidena obnova v skladu z mnenjem Kmetijske svetovalne službe. V praksi to pomeni, da mora vinogradnik najprej na upravno enoto, kjer vriše GERK vinograda v obnovi. Če je površina GERK večja od 0,2 ha, se mora zglasiti še na Kmetijski svetovalni službi, kjer pridobi mnenje za obnovo omenjenega vinograda.

PRESTRUKTURIRANJE – pridobivanje nepovratnih finančnih sredstev

Za obnovo vinograda v sadilni sezoni 2013/14 lahko vinogradniki pridobijo tudi podporo za prestrukturiranje. Vlogo morajo oddati na Agencijo za kmetijske trge in razvoj podeželja do 15. decembra 2013 (ARSKTRP, Prestrukturiranje vinogradov, Dunajska 160, 1000 Ljubljana). Podporo za prestrukturiranje vinogradov lahko uveljavljajo pridelovalci, ki so pridobili dovoljenje za obnovo, obdelujejo skupaj z obnovljeno površino najmanj 0,85 ha vinogradov oziroma v vinorodnem okolišu Kras najmanj 0,6 ha ter obnavljajo 0,1 ha strnjene površine. Če krčijo star vinograd in ga ponovno obnovijo, pa mora biti starejši od 10 let (razen v primeru uničenja zaradi naravnih nesreč ali izrednih vremenskih pojavov).

Tudi tisti, ki so letos spomladi obnovili vinograd, pa v lanskem letu niso oddali vloge za podporo za prestrukturiranje, lahko podporo uveljavljajo »za nazaj«. Vlogo lahko oddajo prav tako do 15.12.2013, seveda če izpolnjujejo prej navedene zahteve.

Vinogradniki lahko uveljavljajo tudi podporo za zamenjavo sort s precepljanjem. Osnovni pogoji so enaki kot pri obnovi vinograda, v poštev pridejo vinogradi, stari od 5 do 20 let, kar pomeni, da so bili posajeni od pomladi 1994 do pomladi 2009. Uporabljeni cepiči morajo biti ustrezno »opremljeni« - kupljeni cepiči morajo imeti etiketo in potni list; lastni cepiči pa zapisnik o pregledu s strani Kmetijskega inštituta Slovenije (certificirani cepiči) oziroma Fitosanitarne uprave Republike Slovenije (standardni cepiči).

OBRAZEC - Vloga za izdajo dovoljenja za obnovo vinogradov,
OBRAZEC - Vloga za podporo za prestrukturiranje vinogradniških površin.

Rok za zasaditev vinograda oziroma izvedbo precepljanja je 15. junij 2014.

Za dodatne informacije se obrnite na svetovalce Kmetijske svetovalne službe.

Pripravili:
Mojca Mavrič Štrukelj, univ.dipl.inž.agr. in
Majda Brdnik,univ.dipl.inž.agr.,
Specialistki za vinogradništvo

Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica

Pri Hrastu 18 5000 Nova Gorica

+386 5 33 51 200 +386 5 33 51 260

uredniki