Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica

Institute of agriculture and forestry Nova Gorica

Oddelek Poskusni center za oljkarstvo

V okviru Poskusnega centra za oljkarstvo se izvajajo strokovne naloge:

 • zbiranje in evidentiranje avtohtonega genskega materiala, vključno s starimi domačimi ali udomačenimi sortami,
 • ocenjevanje in vrednotenje zbranega genskega materiala po mednarodnih deskriptorjih,
 • razmnoževanje in trajnostna raba genskega materiala,
 • selekcija,
 • introdukcija,
 • zagotavljanje izhodiščnega razmnoževalnega materiala,
 • tehnologija pridelave,
 • ugotavljanje vrednosti oljk za predelavo – spremljanje dozorevanja.

Druge naloge:

 • sodelovanje s kmetijsko svetovalno službo, oddelkom za varstvo rastlin, agroživilskim laboratorijem...,
 • sodelovanje z inštitucijami (raziskovalne inštitucije, univerze, šole...),
 • sodelovanje z društvi, KGZS, MKGP (Svet za oljkarstvo, delovne skupine ...)
 • sodelovanje pri pripravi prireditev in razstav (Dnevi kmetijstva, Zlata oljčna vejica, Oljka županov, kviz OŠ Oljka ali te poznam...).