Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica

Institute of agriculture and forestry Nova Gorica

svetujemo

Svetujemo, pomagamo, rešujemo

tradicija

Tradicija, znanje, kakovost

načrtujemo

Načrtujemo skupno prihodnost

rast

Rast je pot do cilja

začne

Tu se vse začne

prihodnost

Zremo v prihodnost

lokalno

Živimo globalno, uživajmo lokalno

Izdelava programov aktivnosti

Izdelava programov aktivnosti za leti 2016 in 2017

Povzetek: Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica v okviru izvedbe javnega naročila št.430-165/2015 z dne 9.11.2015, namenjenemu Izdelavi programov aktivnosti za leti 2016 in 2017, izdeluje programe aktivnosti za kmetije (PA), ki v letih 2016 ali 2017 vstopajo v ukrep Kmetijsko – okoljsko podnebna plačila (KOPOP) ) oziroma ukrep ekološko kmetovanje (EK) iz Programa razvoja podeželja RS za obdobje 2014 – 2020. Izdelava programa aktivnosti je za kmetijsko gospodarstvo brezplačna.

Glavne dejavnosti: Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica v obdobju od 15.3.2016 – 31.5.2016 izdeluje programe aktivnosti in spremembe programov aktivnosti za kmetije, ki v letu 2016 prvič vstopajo v ukrep KOPOP oziroma v ukrep EK ali se odločajo za spremembo oziroma dopolnitev izbora operacij. V tem času je bilo izdelanih 589 novih in 261 dopolnjenih programov aktivnosti.

V obdobju subvencijske kampanje 2017 bo Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica izdeloval programe in spremembe programov aktivnosti za kmetije, ki bodo v letu 2017 prvič vstopili v ukrep KOPOP oziroma v ukrep EK ali se bodo odločili za dopolnitev izbora operacij.

Svetovanja izvaja na območju treh regij: Goriška, Obalno–kraška in Primorsko–notranjska regija.

Aktivnosti za izdelavo načrta PA:

  • Izdelava opisa stanja kmetijskega gospodarstva – opis zemljišč (njiv, intenzivnih sadovnjakov, visokodebelnih sadovnjakov, trajnega travinja, njiv na območjih iz načrta upravljanja voda, trajnega travinja na območju posebnih travniških habitatov) in živali
  • Opis predlaganih operacij in zahtev v ukrepu KOPOP in EK, njihov prispevek k ohranjanju tal, varovanju voda, ohranjanju biotske raznovrstnosti, zmanjševanju emisij toplogrednih plinov, možen izbor zahtev znotraj ukrepa KOPOP oz. EK oz. med ukrepoma.

Cilj: Nosilcem kmetijskih gospodarstev, ki želijo prvič vstopiti v ukrep KOPOP oz. EK, izdelati programe aktivnosti. Nosilcem, ki spreminjajo oziroma dopolnjujejo izbor zahtev in kombinacij, izdelati spremembo programa aktivnosti. Nosilcem kmetijskih gospodarstev, ki se želijo vključiti tudi v ekološko kmetovanje, izdelati skupen program aktivnosti za ukrep KOPOP in EK. Kmetijskim gospodarstvom svetovati k ustrezni in pravilni odločitvi glede izbora operacij in zahtev za ukrep KOPOP oziroma EK ter možen izbor kombinacij med zahtevami posameznega ukrepa ter med ukrepoma in tako spodbuditi nadstandardne, sonaravne kmetijske prakse, usmerjene k ohranjanje biotske raznovrstnosti, ustreznemu gospodarjenju z vodami in upravljanju s tlemi ter blaženju in prilagajanju kmetovanja podnebnim spremembam.

Pričakovani rezultati aktivnosti: Izvedena individualna svetovanja, izdelani programi aktivnosti ter osveščeni nosilci kmetijskih gospodarstev, ki prvič vstopajo v ukrep KOPOP oziroma v ukrep EK ali spreminjajo oziroma dopolnjujejo izbor zahtev in kombinacij.

prp-ekszrp-eivp-1