Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica

Institute of agriculture and forestry Nova Gorica

svetujemo

Svetujemo, pomagamo, rešujemo

tradicija

Tradicija, znanje, kakovost

načrtujemo

Načrtujemo skupno prihodnost

rast

Rast je pot do cilja

začne

Tu se vse začne

prihodnost

Zremo v prihodnost

lokalno

Živimo globalno, uživajmo lokalno

Prestrukturiranje vinogradov – vloga oddana 2018

datum: 21.03.2019

Pomembno obvestilo vinogradnikom, ki so oddali Vlogo za podporo za prestrukturiranje vinogradov v letu 2018

21.3.2019

 

POMEMBNO OBVESTILO  - IZJAVA O UVELJAVLJANJU PODPORE ZA PRESTRUKTURIRANJE IN PRESUMERITEV VINOGRADOV in

MOREBITNA DOPOLNITEV VLOGE zaradi SPREMEMB

 

 

Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja letos ne bo pošiljala predtiskanih izjav o uveljavljanju podpore za prestrukturiranje in preusmeritev vinogradov (na podlagi lani vloženih vlog). Pridobili smo si seznam omenjenih vlog, zato vas opozarjamo, da morate vsi, ki boste v vinskem letu 2018/2019 dokončali prestrukturiranje ali  položili varščino za nedokončano prestrukturiranje, POSLATI IZJAVO, ki je priloga tega dopisa.

V kolikor sadite več vinogradov, za katere ste lani vložili več vlog, pošljite izjavo  za vsak vinograd posebej (po potrebi fotokopirajte priloženo izjavo).

Pred oddajo izjave je  potrebno posajene vinograde vpisati v register na UE.

 

Rok: 1.4. – 15. 6. 2019

Izjavo pošljite s priporočeno pošto: ARSKTRP, p.p. 189, 1001 LJUBLJANA, s pripisom      Prestrukturiranje vinogradov – izjava.

Naredite fotokopijo izjave in jo shranite skupaj s potrdilom o oddaji priporočene pošte.

 

Na izjavo vpišite realno  NETO prestrukturirano površino (brez brežin, poti, obračališč)!

Dodajamo pojasnilo MKGP : » Pomembno je, da se na izjavo o uveljavljanju podpore ne prepiše kar površina iz vloge, ampak se na izjavo vpiše dejansko zasajena površina, določena v skladu s 44. členom Uredbe 1150/2016/EU (torej 'neto'). Ključni razlog za to je določba čl. 54(4) Uredbe 1149/2016/EU, na podlagi katere se znesek podpore niža za 2-kratnik razlike, če se s kontrolo na kraju samem ugotovi, da je razlika med dejansko izmerjeno površino in površino iz izjave več kot 20% (če je razlika več kot 50%, pa se podpora sploh ne dodeli!)«

 

Kdor je lani oddal vlogo in v njej navedel, da bo prestrukturiral v sezoni 2018/2019, prestrukturiranja pa letos ne bo izvedel,  lahko odda izjavo v letu 2020, vendar mora Agencijo obvestiti, da bo prestrukturiral v sezoni 2019/2020 in ne 2018/2019. Izjavo o uveljavljanju podpore je namreč možno poslati v dveh letih po vložitvi vloge. To je mogoče narediti samo v primeru, če je dovoljenje za ponovno zasaditev veljavno do zasaditve v letu 2020.

 

 

ZELO POMEMBNO: Če vinogradnik pri prestrukturiranju vinograda spremeni lokacijo, sorto ali ureditev nasada (terasa/vertikala) glede na navedbe v vlogi, mora o spremembi obvestiti Agencijo za kmetijske trge in razvoj podeželja  najkasneje do 31. marca 2019 (oziroma v letu oddaje izjave o uveljavljanju podpore). Če gre za spremembo lokacije, je potrebno pred pošiljanjem obvestila na Agencijo, spremeniti dovoljenje na UE.

Od leta 2008 je pomembna zavezanost spoštovanju pravil navzkrižne skladnosti vseh prejemnikov podpor za prestrukturiranje vinogradniških površin in sicer 3 leta po prejemu podpore.
To pomeni, da bo kmetijsko gospodarstvo, ki bo prejelo podporo v letu 2019, obvezano v letih 2020, 2021 in 2022 oddati zbirno vlogo in spoštovati minimalne zahteve določil navzkrižne skladnosti.

 

 

Več  pojasnil dobite na spletni strani našega zavoda: www.kmetijskizavod-ng.si  in agencije:

http://www.arsktrp.gov.si/si/storitve_ukrepi/trzni_ukrepi/vinogradi_in_vinarstvo/podpora_za_prestrukturiranje_in_preusmeritev_vinogradov/ ter pri kmetijskih svetovalcih.

 

 

V kolikor ste dopolnitev vloge zaradi sprememb ali izjavo o uveljavljanju podpore za prestrukturiranje vinogradov na Agencijo že poslali, vzemite obvestilo za brezpredmetno.

 

 

 

Lepo pozdravljeni!

 

 

 

                                    Mojca Mavrič Štrukelj, svetovalka specialistka za vinogradništvo