Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica

Institute of agriculture and forestry Nova Gorica

Tehnološka navodila za ekološko pridelavo sadjasadje

Pri vsakem delu so potrebni izhodišče, cilj in pot do cilja. To velja tudi za pridelavo sadja, s katero se je ukvarjal že pračlovek. Glede na smernice trenutne skupne kmetijske politike EU in ob velikih presežkih kmetijskih pridelkov je cilj ekološkega sadjarstva lahko pridelava sadja (pridelek) ali pa zgolj vzdrževanje obdelane pokrajine in ohranjanje splošne rastlinske ali živalske pestrosti. Uravnoteženo razmerje med različnimi pridelovalnimi cilji je v pridelavi zelo pomembno. Veliki presežki kmetijskih pridelkov navadno niso trajni. Če kmetijskih zemljišč (celotna pokrajina) ne vzdržujemo ustrezno, sčasoma izgubijo rodovitnost. Strokovnjaki za kmetijstvo želimo uveljaviti tržno usmerjeno ekološko pridelavo sadja, da se poveča ponudba kakovostnega ekološkega sadja vseh vrst.


TEHNOLOŠKA NAVODILA ZA PRIDELAVO SADJA

 

Vas zanima ekološko kmetijstvo ali ste se v ekološko kmetovanje že usmerili? Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je objavilo Tehnološka navodila za ekološko pridelavo poljščin, zelenjadnic, sadja in grozdja, pri pripravi katerih so sodelovali tudi naše sodelavke in sodelavci.

Navodila bodo v pomoč vsem ekološkim pridelovalcem, da boste lahko ustrezno in pravilno izvajali aktivnosti v okviru omejitev in možnosti, ki jih prinaša vključenost v shemo ekološkega kmetovanja.

Vsebina zajema vsa tehnološka opravila in preventivne ter okolju prijazne ukrepe varstva rastlin. Predstavljeni so tudi predpisi, ki urejajo ekološko kmetijstvo, pravilna izbira lege, oskrba in obdelava tal, sajenje, pridelava posameznih vrst kmetijskih kultur, pa tudi smernice, kako kombinirati ukrep ekološkega kmetijstva z zahtevami operacij ukrepa kmetijsko - okoljsko - podnebnih plačil (KOPOP) in druge vsebine.

Ekološka pridelava je delovno veliko bolj intenzivna od standardne in zahteva veliko znanja. Ob ustrezni tehnologiji in uspešnem trženju pa so pridelki in prihodek visoki.

Cilji ekološke pridelave so povezani prav z ohranjanjem dobrine, ki je temelj naše prehranske varnosti, in so naslednji:

  • dolgoročno ohranjanje rodovitnosti tal, ohranjaje splošne vrstne in genetske pestrosti kmetijskih rastlin in živali ter organizmov, agrarnih in obargarnih biotopov,
  • pridelava hrane nadstandardne kakovosti, ki naj v prehrani sodobnega človeka prispeva k preprečitvi negativnih učinkov uživanja manj kakovostne in snovno neuravnovešene hrane (državni zdravstveni vidik),
  • vzdrževanje kmetijske pokrajine za opravljanje dodatnih ekosistemskih funkcij (npr. varovanje pred razdiralnimi učinki vetra, nalivov in poplav, biodiverzitetni otoki ipd.),
  • dolgoročna možnost hkratnega izvajanja kmetijske pridelave in izrabe istih pedoloških enot za črpanje kakovostne pitne vode in tudi
  • povečevanje števila dohodkovno ustreznih delovnih mest v pridelavi in predelavi ter
  • povečevanje na kmetijstvo vezanih gospodarskih dejavnostih (turizem, trgovina, zdravstvo, energetika, temelječa naobnovljivih virih).