Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica

Institute of agriculture and forestry Nova Gorica

Naši strokovnjaki

 • Zorko Kaltnekar

  finančnik

  t: 05 335 12 03

  m: 041 651 341

  e:

 • Nadja Rojc

  knjigovodja

  t: 05 335 12 23

  e:

 • Katarina Krapež

  računovodja VI

  t: 05 335 12 04

  e:

 • Karmen Susič

  knjigovodja

  t: 05 335 12 37

  e:

 • Danjela Vodopivec

  knjigovodja

  t: 05 335 12 05

  e:

 • Miran Sotlar

  svetovalec specialist za agrarno ekonomiko

  t: 05 631 04 80

  m: 031 665 965

  e:

Računovodske storitve

Opravljamo  finančno računovodske storitve za kmetije, mikro in majhne družbe ter društva. Sodelovanje s kmetijskimi strokovnjaki nam omogoča poglobljeno razumevanje problematike finančno računovodskega spremljanja  kmetijskega poslovanja.

Način dela: po dogovoru

Pravna ureditev sodelovanja: Pogodba med zavodom in uporabnikom finančno računovodskih storitev

Cena: po dogovoru in obsegu dela ( vse ovrednoteno po dejansko opravljenem delu v skladu z dogovorjenim odstotkom posamezne storitve iz računovodske tarife.

Ponudba storitev

POSLOVNI NAČRTI

Agrarna ekonomika se ukvarja s spremljanjem poslovanja na kmetijskih gospodarstvih. Uspešnost gospodarjenja je odvisna na eni strani od obvladovanja stroškov proizvodnje, na drugi pa od dobre prodaje. Z različnimi izračuni in kalkulacijami tako agrarna ekonomika postavlja zrcalo uporabljenim tehnologijam, kot tudi celotnemu poslovanju kmetije. Pomemben pripomoček pri izdelavi tovrstnih izračunov je Katalog kalkulacij za načrtovanje gospodarjenja na kmetijah v Sloveniji (KGZS 2011). Ljudje na splošno nimamo radi številk. Mnogo bolj privlačne so tehnične novosti, nove tehnologije…. Pa vendar od številk (denarja) živimo. Zato je zelo pomembno, da pri načrtovanju razvoja kmetije izdelamo najprej poslovno vizijo kmetije, izoblikujemo investicijski program in ga tudi realno ovrednotimo. Kaj nam investicija daje in kaj nam vzame. Oceniti je treba časovno dinamiko investicije, finančne vire zanjo in iz njih izhajajoče obveznosti – vračilo izposojenega kapitala. Uspešna investicija je tista, ki nam skozi leta s povečanimi prihodki povrne vse stroške naložbe  in  prispeva k večjemu blagostanju kmetije. Vse te presoje  so zaokrožene v poslovnem načrtu. Izdelava poslovnega načrta je tako nujen pogoj za oceno smiselnosti naložbe in hkrati orodje za naknadno spremljanje  rezultatov investicije.Izdaja e-racuna


FADN knjigovodstvo

FADN (Farm Accountancy Data Network) je mreža računovodskih podatkov s kmetijskih gospodarstev. To je knjigovodstvo prilagojeno kmetijski dejavnosti. Po tej metodologiji se zbirajo knjigovodski podatki o dohodkih in poslovanju kmetijskih gospodarstev v vseh državah Evropske Unije. Podatki se uporabljajo za analiziranje finančnih spodbud in načrtovanje kmetijske politike na nacionalni in EU ravni. Za kmetije je FADN knjigovodstvo pomembno, ker lahko spremljate gospodarjenje na svoji kmetiji, primerjate poslovanje z drugimi kmetijami, analizirate preteklo poslovanje in načrtujete poslovanje v prihodnjih letih.


OBRAČUN PAVŠALNEGA NADOMESTILA

Poslovanje imetnikov dovoljenja za uveljavljanje pavšalnega nadomestila z FURS poteka le še v elektronski obliki preko portala ''eDavki''. Imetnik dovoljenja za uveljavljanje pavšalnega nadomestila mora v elektronski obliki predložiti vlogo za pridobitev/spremembo/prenos/prenehanje dovoljenja za uveljavljanje pavšalnega nadomestila (obrazec DDV-vlgPN) ter obračun pavšalnega nadomestila (obrazec DDV-obrPN). Na izpostavah oddelka za kmetijsko svetovanje vam lahko pomagamo pri pridobitvi dovoljenja za uveljavljanje pavšalnega nadomestila ali pri pripravi obračuna pavšalnega nadomestila. Za več informacij in dogovor o izvedbi storitve se oglasite na vaši izpostavi oddelka za kmetijsko svetovanje.


ENOSTAVNO ALI  DVOSTAVNO KNJIGOVODSTVO ZA KMETIJE, DOPOLNILNE DEJAVNOSTI NA KMETIJAH, MAJHNE IN MIKRO DRUŽBE TER DRUŠTVA

Storitve:

 1. Analiza stanja kmetije, družbe in ugotovitev smiselnosti vodenja poslovnih knjig za kmetije
 2. Pomoč pri priglasitvi ugotavljanja davčne osnove od dohodka iz osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti na podlagi dejanskih prihodkov in odhodkov oziroma dejanskih prihodkov in 80 % normiranih odhodkov
 3. Vodenje računovodstva po sistemu enostavnega ali dvostavnega knjigovodstva za kmetije, dopolnilne dejavnosti na kmetijah, majhne in mikro družbe ter društva, knjigovodstvo izdanih in prejetih računov,  materialno  knjigovodstvo , plače,  intrastat,  osnovna sredstva, plačilni promet, davek na dodano vrednost,….
 4. Izdelava Letnih poročil za notranje in zunanje potrebe kmetij, majhnih in mikro družb, analiza le teh ter finančno, računovodsko  in davčno svetovanje.

DAVEK NA DODANO VREDNOST

Ureditev vseh potrebnih dokumentov in pooblastil s Finančno upravo Republike Slovenije, vodenje Knjig izdanih in prejetih računov ter mesečno ali trimesečno oddajanje Obračunov davka na dodano vrednost.


IZDAJANJE E RAČUNOV

Brezpapirno poslovanje bo v prihodnosti realnost. Trenutno pa vam pomagamo izdati e račun, ki ga od kmetij trenutno zahtevajo organizacije, ki delujejo v javnem sektorju.


DAVČNO SVETOVANJE

v smislu optimizacije davkov na kmetijah,   dopolnilnih dejavnostih na kmetijah, v mikro družbah in društvih  v okviru zakonskih možnosti.


ODDAJA IN PLAČEVANJE OBRAČUNOV PRISPEVKOV ZA SOCIALNO VARNOST PO 1.1. 2018

Finančna uprava RS od 1.1.2018 ne bo več pošiljala tiskanih  položnic za plačilo prispevkov za socialno varnost kmetov, ampak bo obračune prispevkov odložila v Portal E davki.

Spodaj prilagamo povezavo, do celotne obrazložitve kaj bodo morali kmečki zavezanci za plačilo socialnih prispevkov postoriti po 1.1.2018, da bodo lahko pravilno poravnali  prispevke.

V kolikor boste pri tem potrebovali pomoč, se lahko obrnete na nas.

Obveznosti kmečkih zavezancev pri plačilu socilanih prispevkov