Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica

Institute of agriculture and forestry Nova Gorica

Poslovne storitve

Izdelava tehnoloških projektov

  • Ureditveni načrt za pašnik
  • Ureditveni načrt za agromelioracijo
  • Tehnološki načrt trajnih nasadov

Izdelava poslovnih načrtov

  • Izdelamo vam poslovni načrt na podlagi pokritja, na podlagi podatkov FADN knjigovodstva ali na podlagi knjigovodskih podatkov

Evidence na kmetiji

KOPOP evidence (evidence o delovnih opravilih...)

Pri izvajanju operacij iz ukrepa kmetijsko-okoljska-podnebna plačila (KOPOP) je obvezno vodenje naslednjih evidenc na predpisanih obrazcih:

Kmetijsko gospodarstvo (KMG) mora v primeru uporabe gnojil in fitofarmacevtskih sredstev voditi podatke o nabavi, porabi, oddaji, prejemu in zalogi posameznih vrst gnojil in fitofarmacevtskih sredstev za vse površine KMG. Evidence upravičenci hranijo doma.

Evidenci o uporabi organskih in mineralnih gnojil ter evidence o uporabi fitofarmacevtskih sredstvih se uporabljata tudi za namen kontrole navzkrižne skladnosti na kmetiji. Evidence se lahko uporabljajo tudi za potrebe vodenja vseh drugih delovnih opravil na KMG ter tudi za površine, ki niso v ukrepu KOPOP.


Evidence pri ekološkem kmetovanju

Kmetije, ki ste vključene v postopek kontrole ekološke pridelave in predelave kmetijskih pridelkov oziroma živil (EK) pri kontrolni organizaciji morate voditi ustrezne predpisane evidence, ki jih dobite pri vaši kontrolni organizaciji. Nekatere evidence so za ukrep KOPOP in EK poenotene, zato se jih lahko uporablja za oba namena.


Evidence o uporabi FFS v kmetijski pridelavi

V skladu s Pravilnikom o integriranem varstvu pred škodljivimi organizmi (UL RS 43/14) so vsi uporabniki fitofarmacevtskih sredstev za poklicno rabo dolžni voditi podatke o uporabi metod varstva rastlin z nizkim tveganjem in njihovi uspešnosti, prav tako morajo voditi ''Podatke o uporabi FFS'' in račune za kupljena FFS.


Evidenca uporabe živinskih in mineralnih gnojil za tekoče leto

Če se na kmetiji izvaja gnojenje, je treba izpolnjevati obrazca »Evidenca uporabe organskih in mineralnih gnojil« in »Evidenca o uporabi gnojil na kmetijskem gospodarstvu – zbirnik za vse površine kmetijskega gospodarstva«. Hraniti je potrebno deklaracije za vsako vrsto nabavljenih gnojil in račune, iz katerih je razviden nakup vrste gnojil. V primeru, da kmet deklaracije od trgovca ne prejme, se hrani deklaracijo natisnjeno na embalaži.


Register zivali na kmetiji (kako se vodijo registri za govedo, drobnico, prašiče, povezava na VOLOS


Rejska dokumentacija za crede v rejskih programih (dokumentacija ki jo vodijo samo tisti ki so v rejskih programih - vsa dokumentacija)


Evidence o zdravljenju zivali


Načrt preusmeritve v ekološko kmetovanje

Nosilec kmetijskega gospodarstva, ki želi uveljaviti plačilo za preusmeritev v prakse in metode ekološkega kmetovanja, mora imeti za kmetijsko gospodarstvo izdelan načrt preusmeritve v ekološko kmetovanje. Več v ''Navodila za izdelavo načrta preusmeritve v ekološko kmetovanje''


Kletarske evidence