Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica

Institute of agriculture and forestry Nova Gorica

svetujemo

Svetujemo, pomagamo, rešujemo

tradicija

Tradicija, znanje, kakovost

načrtujemo

Načrtujemo skupno prihodnost

rast

Rast je pot do cilja

začne

Tu se vse začne

prihodnost

Zremo v prihodnost

lokalno

Živimo globalno, uživajmo lokalno

INFO točki za razpise PRP 2014 – 2020

 • Zadnik Darja

  svetovalka specialistka II - za razvoj podeželja

  t: 05 726 58 17

  m: 031 666 142

  e:

 • Vidič Michaela

  svetovalka specialistka II - za razvoj podeželja

  t: 05 335 12 12

  m: 031 323 184

  e:

Javni razpisi

Oznaka javnega razpisaNaslov javnega razpisaIzdajateljDatum objaveRok za prejem vlogNamen javnega razpisa
PRP 2014-2020: podukrep 4.111. javni razpis za podukrep 4.1 - Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2019, namenjene prilagoditvi kmetijskih gospodarstev na podnebne spremembe MKGP01.02.201929.05.2019

Predmet podpore so individualne in kolektivne naložbe kmetijskih gospodarstev v lastno primarno pridelavo kmetijskih proizvodov iz Priloge I Pogodbe o delovanju EU: nakup in postavitev mrež proti toči, nakup in postavitev rastlinjakov za pridelavo v tleh in pripadajoče opreme, ureditev trajnih nasadov z vidika uvajanja tržno primernejših sort in izboljšanja tehnologije pridelave, ureditev zasebnih namakalnih sistemov, ki imajo enega uporabnika ter nakup in postavitev namakalne opreme, ki je lahko samostojna naložba. 

PRP 2014-2020: Podukrep 4.25. javni razpis za podukrep 4.2 - Podpora za naložbe v predelavo, trženje oziroma razvoj kmetijskih proizvodov za leto 2019MKGP01.02.201929.05.2019

Javni razpis je namenjen sofinanciranju ureditve objektov in nakup opreme za predelavo kmetijskih proizvodov in za naložbe v neposredno trženje kmetijskih proizvodov iz lastne pridelave oz. predelave (prodajni in degustacijski prostori, nadgradnja lastnih mobilnih prodajaln oz. nakup pripadajoče opreme, namenski aparati  za prodajo in oprema za namen dostave in ohranjanje kvalitete kmetijskih proizvodov)….

PRP 2014-2020: Podukrep 16.52. javni razpis za podukrep 16.5 Podpora za skupno ukrepanje za blažitev podnebnih sprememb ali prilagajanje nanje ter za skupne pristope k okoljskim projektom in stalnim okoljskim praksam MKGP28.12.201819.04.2019

Predmet javnega razpisa je podpora za izvedbo pilotnih projektov in projektov Evropskega partnerstva za inovacije na področju kmetijske produktivnosti in trajnosti. Cilj podukrepa je razvoj rešitev, namenjenih zmanjšanju negativnih vplivov kmetijstva ali gozdarstva na okolje, izvajanju skupnih pristopov na področju kmetijstva ali gozdarstva za varstvo biotske raznovrstnosti, izvajanju okoljsko učinkovite kmetijske pridelave na vodovarstvenih in drugih varovanih območjih ali zmanjšanju ali blažitvi oziroma prilagajanju na podnebne spremembe v kmetijstvu ali gozdarstvu, prenos znanj v prakso ter razširjanje rezultatov projekta. 

PRP 2014-2020: Podukrep 8.6Javni razpis za operacijo naložbe v pred industrijsko predelavo lesa iz PRP 14-20 za leto 2018MKGP28.12.201823.04.2019

Predmet javnega razpisa so naložbe v dejavnost obdelave okroglega lesa pred industrijsko predelavo lesa in dejavnost prve predelave lesa majhnega obsega, ki diverzificira proizvodnjo upravičencev.

PRP 2014-2020: podukrep 4.110. javni razpis za podukrep 4.1 - Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2018 MKGP28.12.201824.04.2019

Predmet podpore so individualne in kolektivne naložbe kmetijskih gospodarstev v lastno primarno pridelavo kmetijskih proizvodov iz Priloge I Pogodbe o delovanju Evropske unije. Predmet podpore so naslednje vrste naložb iz prvega odstavka 5. člena Uredbe:

 • ureditev hlevov in drugih gospodarskih poslopij,
 • ureditev greznic in čistilnih naprav,
 • gradnja objektov za skladiščenje živinskih gnojil,
 • nakup in postavitev mobilnih objektov in nakup pripadajoče opreme za skladiščenje živinskih gnojil, zatesnitev odprtih lagun za skladiščenje živinskih gnojil in gradnja kompostarn.
PRP 2014-2020: Podukrep 16.22. javni razpis za podukrep 16.2 Podpora za pilotne projekte ter za razvoj novih proizvodov, praks, procesov in tehnologijMKGP28.12.201819.04.2019

Predmet javnega razpisa je podpora za izvedbo pilotnih projektov in projektov Evropskega partnerstva za inovacije na področju kmetijske produktivnosti in trajnosti. Cilj podukrepa je razvoj novih oziroma izboljšanih proizvodov, praks, procesov ali tehnologij na področju kmetijstva, živilstva ali gozdarstva, prenos znanj v prakso ter razširjanje rezultatov projekta.

PRP 2014-2020: Podukrep 16.92. javni razpis za podukrep 16.9 Podpora za diverzifikacijo kmetijskih dejavnosti v dejavnosti v zvezi z zdravstvenim varstvom, socialnim vključevanjem, kmetijstvom, ki ga podpira skupnost, ter izobraževanjem o okolju in hraniMKGP21.12.201812.04.2019

Predmet javnega razpisa je podpora za izvedbo projektov sodelovanja med kmetijami in pravnimi osebami, v okviru katerih se na kmetiji poskusno izvedejo aktivnosti, ki se nanašajo na področje izobraževanja o okolju in hrani, zdravstvenega varstva, socialnega varstva oziroma invalidskega varstva.

PRP 2014-2020: Podukrep 16.42. javni razpis za podukrep 16.4 Vzpostavitev in razvoj kratkih dobavnih verig in lokalnih trgovMKGP21.12.201812.04.2019

Predmet javnega razpisa je podpora za izvedbo projektov sodelovanja kmetijskih gospodarstev in posrednikov, ki izvajajo odkup in prodajo proizvodov na lokalnem trgu ter s tem povezanih promocijskih dejavnosti.

Javni razpis neposrednih posojil za pospeševanje razvoja kmetijstva v letu 2018JSMGG29.06.201815.03.2019

Javni sklad malega gospodarstva Goriške je objavil javni razpis brezobrestnih posojil za pospeševanje razvoja kmetijstva. Razpis je objavljen na spletni strani sklada www.jsmg-goriska.com. Roki za prijavo: 31. 8. 2018, 2. 11. 2018, 4. 1. 2019 in 15. 3. 2019.

Javni razpis za ukrep II: Finančna pomoč ob smrti, invalidnosti ali nezmožnosti za delo v letu 2018MKGP30.03.2018

Predmet javnega razpisa je finančna pomoč za blažitev poslabšanja ekonomskega položaja kmetijskih gospodarstev, ki so organizirana kot kmetije, zaradi škodnega dogodka, ki prizadene nosilca ali člana kmetije - smrt, l. ali ll. kategorija invalidnosti ali večmesečna neprekinjena nezmožnost za delo nosilca ali člana kmetije.

2. javni razpis za ukrep odpravljanje zaraščanja na kmetijskih zemljiščihMKGP30.03.2018

Predmet javnega razpisa je podpora za odpravo zaraščanja na kmetijskih zemljiščih, ki so v prostorskem načrtu po namenski rabi opredeljena kot kmetijsko zemljišče in so bila glede na evidenco dejanske rabe kmetijskih in gozdnih zemljišč na dan 18. junija 2011 opredeljena z vrsto dejanske rabe 1410 – kmetijsko zemljišče v zaraščanju, ter zaraščanje do oddaje vloge na javni razpis še ni bilo odpravljeno.

Javni razpis za ukrep I: Finančna pomoč za nadomestilo škode zaradi požara ali strele na kmetjskem gospodarstvu v letu 2018MKGP30.03.2018

Predmet javnega razpisa je finančna pomoč za blažitev poslabšanja ekonomskega položaja kmetijskih gospodarstev zaradi nepredvidljivega škodnega dogodka na kmetijskem gospodarstvu - škoda na kmetijskih objektih, ki je nastala zaradi požara ali strele, če povračilo škode za ta dogodek ni določeno s predpisom, ki ureja odpravo posledic naravnih nesreč.