Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica

Institute of agriculture and forestry Nova Gorica

svetujemo

Svetujemo, pomagamo, rešujemo

tradicija

Tradicija, znanje, kakovost

načrtujemo

Načrtujemo skupno prihodnost

rast

Rast je pot do cilja

začne

Tu se vse začne

prihodnost

Zremo v prihodnost

lokalno

Živimo globalno, uživajmo lokalno

INFO točki za razpise PRP 2014 – 2020

 • Darja Zadnik

  svetovalka specialistka za razvoj podeželja

  t: 05 726 58 17

  m: 031 666 142

  e:

 • Michaela Vidič

  svetovalka specialistka za razvoj podeželja

  t: 05 335 12 12

  m: 031 323 184

  e:

Javni razpisi

Oznaka javnega razpisaNaslov javnega razpisaIzdajateljDatum objaveRok za prejem vlogNamen javnega razpisa
PRP 2014-2020: Podukrep 4.32. javni razpis za podukrep 4.3: Podpora za naložbe v infrastrukturo, povezano z razvojem, posodabljanjem ali prilagoditvijo kmetijstva in gozdarstva MKGP06.04.201831.08.2018

Predmet javnega razpisa je podpora za naložbe v gradnjo namakalnih sistemov, ki so namenjeni več uporabnikom.

Javni razpis za ukrep II: Finančna pomoč ob smrti, invalidnosti ali nezmožnosti za delo v letu 2018MKGP30.03.2018

Predmet javnega razpisa je finančna pomoč za blažitev poslabšanja ekonomskega položaja kmetijskih gospodarstev, ki so organizirana kot kmetije, zaradi škodnega dogodka, ki prizadene nosilca ali člana kmetije - smrt, l. ali ll. kategorija invalidnosti ali večmesečna neprekinjena nezmožnost za delo nosilca ali člana kmetije.

2. javni razpis za ukrep odpravljanje zaraščanja na kmetijskih zemljiščihMKGP30.03.2018

Predmet javnega razpisa je podpora za odpravo zaraščanja na kmetijskih zemljiščih, ki so v prostorskem načrtu po namenski rabi opredeljena kot kmetijsko zemljišče in so bila glede na evidenco dejanske rabe kmetijskih in gozdnih zemljišč na dan 18. junija 2011 opredeljena z vrsto dejanske rabe 1410 – kmetijsko zemljišče v zaraščanju, ter zaraščanje do oddaje vloge na javni razpis še ni bilo odpravljeno.

PRP 2014-2020: Podukrep 4.19. javni razpis za podukrep 4.1 Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2018MKGP30.03.201818.07.2018

Predmet podpore so individualne in kolektivne naložbe kmetijskih gospodarstev v lastno primarno pridelavo kmetijskih proizvodov iz Priloge I Pogodbe o delovanju EU: nakup in postavitev mrež proti toči, nakup in postavitev rastlinjakov za pridelavo v tleh in pripadajoče opreme, ureditev trajnih nasadov z vidika uvajanja tržno primernejših sort in izboljšanja tehnologije pridelave, ureditev zasebnih namakalnih sistemov, ki imajo enega uporabnika ter nakup in postavitev namakalne opreme, ki je lahko samostojna naložba.

Javni razpis za ukrep I: Finančna pomoč za nadomestilo škode zaradi požara ali strele na kmetjskem gospodarstvu v letu 2018MKGP30.03.2018

Predmet javnega razpisa je finančna pomoč za blažitev poslabšanja ekonomskega položaja kmetijskih gospodarstev zaradi nepredvidljivega škodnega dogodka na kmetijskem gospodarstvu - škoda na kmetijskih objektih, ki je nastala zaradi požara ali strele, če povračilo škode za ta dogodek ni določeno s predpisom, ki ureja odpravo posledic naravnih nesreč.

PRP 2014-2020: Podukrep 16.21. javni razpis razpis za podukrep 16.2: Podpora za pilotne projekte ter za razvoj novih proizvodov, praks, procesov in tehnologij MKGP02.02.201825.05.2018

Podpora je namenjena izvedbi projektov s ciljem razvoja novih oziroma izboljšanih proizvodov, praks, procesov ali tehnologij na področju kmetijstva, živilstva ali gozdarstva, prenosa znanj v prakso ter razširjanja rezultatov projekta.

PRP 2014-2020: Podukrep 16.51. javni razpis za podukrep 16.5: Podpora za skupno ukrepanje za blažitev podnebnih sprememb ali prilagajanje nanje ter za skupne pristope k okoljskim projektom in stalnim okoljskim praksamMKGP02.02.201825.05.2018

Podpora je namenjena izvedbi projektov s ciljem razvoja rešitev, namenjenih zmanjšanju negativnih vplivov kmetijstva ali gozdarstva na okolje, izvajanju skupnih pristopov na področju kmetijstva ali gozdarstva za varstvo biotske raznovrstnosti, izvajanju okoljsko učinkovite kmetijske pridelave na vodovarstvenih in drugih varovanih območjih ali zmanjšanju ali blažitvi oziroma prilagajanju na podnebne spremembe v kmetijstvu ali gozdarstvu;. prenosa znanj v prakso ter  razširjanja rezultatov projekta.

PRP 2014-2020: Podukrep 19.33. javni razpis za podukrep 19.3 Priprava in izvajanje dejavnosti sodelovanja lokalne akcijske skupineMKGP29.12.201702.04.2018

Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih sredstev za sofinanciranje stroškov lokalnih akcijskih skupin, ki nastanejo pri izvajanju posameznih operacij sodelovanja LAS, tako znotraj kot z območji v različnih državah članicah Evropske unije ali z območji v tretjih državah

PRP 2014-2020: Podukrep 8.6Javni razpis za operacijo naložbe v pred industrijsko predelavo lesa iz PRP 2014-2020 za leto 2017MKGP22.12.201716.04.2018

Predmet javnega razpisa so naložbe v dejavnost obdelave okroglega lesa pred industrijsko predelavo lesa in dejavnosti prve predelave lesa majhnega obsega, ki diverzificira proizvodnjo upravičencev.

PRP 2014-2020: Podukrep 3.12. javni razpis za podukrep 3.1 Podpora za novo sodelovanje v shemah kakovosti v letu 2017MKGP08.12.201726.01.2018

Namen podukrepa je spodbujanje novega sodelovanja kmetijskih gospodarstev in pravnih oseb v shemah kakovosti Povrnitev stroškov, nastalih z vključitvijo v upravičeno shemo kakovosti, letnim prispevkom za sodelovanje v njej in pregledi, potrebnimi za preverjanje skladnosti s specifikacijami sheme.

 

Rok za prejem vlog: 26.01.2018 do 23:59

PRP 2014-2020: Podukrep 6.3Javni razpis za podukrep 6.3 Pomoč za zagon dejavnosti, namenjene razvoju majhnih kmetijMKGP13.10.201731.01.2018

Dodelitev nepovratnih sredstev majhnim kmetijam, usmerjenih v živinorejo, katerih kmetijska zemljišča pretežno ležijo na OMD z namenom njihovega ohranjanja in razvoja. Podpora je namenjena  izboljšanju konkurenčnosti majhnih kmetij, izboljšanju potenciala za pridelavo, predelavo oziroma trženje kmetijskih proizvodov in povečanju produktivnosti ter ekonomske in okoljske učinkovitost majhnih kmetij ter prispevanju k ohranjanju poseljenosti na podeželju, ohranjanju značilne kmetijske krajine, preprečevanju zaraščenosti in ohranjanju biotske raznovrstnosti.

Javni sklad malega gospodarstva GoriškeJAVNI RAZPIS NEPOSREDNIH POSOJIL V LETU 2017 za pospeševanje razvoja kmetijstva v Mestni občini Nova Gorica, Občini Brda, Občini Kanal ob Soči, Občini Miren-Kostanjevica, Občini Renče-Vogrsko in Občini Šempeter-VrtojbaJSMGG29.09.201715.11.2017

Povečanje konkurenčnosti in izboljšanje dohodkovnega položaja kmetijskih gospodarstev ter ustvarjanje pogojev za nova delovna mesta na kmetiji.

PRP 2014-2020: Podukrep 4.3Javni razpis za operacijo ureditev gozdne infrastrukture iz PRP 2014-2020 za leto 2017MKGP29.09.201710.01.2018

Podpora v ureditev gozdne infrastrukture z namenom trajnostnega gospodarjenja z gozdovi, namenjena naložbam v gradnjo in rekonstrukcijo gozdnih cest in gozdnih vlak ter pripravo gozdnih vlak.

Razpis je podaljšan do 28.02.2018

PRP 2014-2020: Podukrep 4.23. javni razpis za podukrep 4.2 Podpora za naložbe v predelavo, trženje oziroma razvoj kmetijskih proizvodov za leto 2017 za kmetije, samostojne podjetnike posameznike ter mikro, mala in srednja podjetjaMKGP28.07.201730.11.2017

Podpora je namenjena naložbam v predelavo kmetijskih proizvodov  ter naložbam v trženje kmetijskih proizvodov iz lastne pridelave oziroma lastne predelave.

PRP 2014-2020: Podukrep 16.9Podpora za diverzifikacijo kmetijskih dejavnosti v dejavnosti v zvezi z zdravstvenim varstvom, socialnim vključevanjem, kmetijstvom, ki ga podpira skupnost, ter izobraževanjem o okolju in hraniMKGP02.06.201729.09.2017

Spodbujanju projektov sodelovanja med kmetijami in pravnimi osebami, v okviru katerih se na kmetiji poskusno izvedejo aktivnosti, ki se nanašajo na področje izobraževanja o okolju in hrani, zdravstvenega varstva, socialnega varstva oziroma invalidskega varstva.

PRP 2014-2020: Podukrep 16.41. Javni razpis - Podpora za horizontalno in vertikalno sodelovanje med udeleženci v dobavni verigi za vzpostavitev in razvoj kratkih dobavnih verig in lokalnih trgov ter za promocijske dejavnosti na lokalni ravniMKGP02.06.201729.09.2017

Podpora je namenjena spodbujanju projektov sodelovanja kmetijskih gospodarstev in posrednikov, ki izvajajo odkup in prodajo proizvodov na lokalnem trgu ter s tem povezanih promocijskih dejavnosti.

Ukrep odpravljanja zaraščanja na kmetijskih zemljiščih1. javni razpis za ukrep odpravljanja zaraščanja na kmetijskih zemljiščihMKGP21.04.201728.02.2018

Podpora je namenjena odpravljanju zaraščanja na kmetijskih zemljiščih. Do podpore so upravičena tista kmetijska zemljišča, ki so v prostorskem načrtu lokalne skupnosti po namenski rabi opredeljena kot kmetijsko zemljišče in so bila na dan 18. junija 2011 opredeljena z vrsto dejanske rabe 1410 – kmetijsko zemljišče v zaraščanju, ter zaraščanje do oddaje vloge na javni razpis še ni bilo odpravljeno.

PRP 2014-2020: Podukrep 4.18. javni razpis za podukrep 4.1 Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2017 MKGP28.07.201629.11.2017

Podpora je namenjena individualnim in kolektivnim naložbam kmetijskih gospodarstev v lastno primarno pridelavo kmetijskih proizvodov iz Priloge I Pogodbe o delovanju EU za ureditev hlevov in drugih gospodarskih poslopij, ureditev skladiščnih kapacitet za živinska gnojila, ureditev greznic in čistilnih naprav, nakup in postavitev rastlinjakov in pripadajoče opreme, ureditev trajnih nasadov, nakup in postavitev mrež proti toči, ureditev pašnikov in obor za rejo domačih živali oziroma gojene divjadi, izvedbo agromelioracij, zaščito čebeljih panjev pred medvedi, ureditev cestnih, vodnih oziroma vodovodnih ter energetskih priključkov do javne infrastrukture, ureditev zasebnih namakalnih sistemov, ki imajo enega uporabnika