Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica

Institute of agriculture and forestry Nova Gorica

svetujemo

Svetujemo, pomagamo, rešujemo

tradicija

Tradicija, znanje, kakovost

načrtujemo

Načrtujemo skupno prihodnost

rast

Rast je pot do cilja

začne

Tu se vse začne

prihodnost

Zremo v prihodnost

lokalno

Živimo globalno, uživajmo lokalno

Oddelek Agroživilski laboratorij

Agroživilski laboratorij je samostojen oddelek Kmetijsko gozdarskega zavoda Nova Gorica. Laboratorij se je razvil iz potrebe po pospeševanju razvoja kmetijstva na področju Primorske regije. Začetek njegovega delovanja je leta 1952, ko je bila ustanovljena Sadjarsko vinarska postaja v Šempetru pri Novi Gorici. Z analizami vin je postaja pričela spodbujati primorske vinogradnike k boljšemu pridelovanju in kletarjenju za doseganje boljše kakovosti vin. Leta 1961 je ta dejavnost iz Okrajne zadružne zveze Gorica prešla na Kmetijski zavod Nova Gorica, ki je pravni predhodnik Kmetijsko veterinarskega zavoda Nova Gorica in Kmetijsko gozdarskega zavoda Nova Gorica.

Agroživilski laboratorij akreditiran je pri Slovenski akreditaciji za analize vina (LP – 027)


SPISEK POOBLASTIL AGROŽIVILSKEGA LABORATORIJA

Slovenija:

EU:


VINO, MOŠT, ŽGANE PIJAČE, KIS

V Agroživilskem laboratoriju se zavedamo, da se vedno več slovenskih vinarjev trudi pridelati visoko kakovostna vina, pri tem sledijo svetovnim trendom. Odločili smo se, da gremo v korak s časom in temu prilagodili analize, ki temeljijo na FTIR spektroskopiji vina: poleg običajnih parametrov (alkohol, specifična teža, sladkor, ekstrakt, skupne kisline, hlapne kisline, pH) tudi določitev polifenolov in organskih kislin (vinska, citronska, jabolčna, mlečna). Radi bi poudarili pomen tovrstnih hitrih analiz že pred trgatvijo, saj nam informacije o kakovosti grozdja lahko veliko pripomorejo h pridelavi kakovostnega vina. Prav tako pa so nam analitični parametri v veliko pomoč pri odločanju v fazi fermentacije oziroma zorenja vina: le na podlagi analiznih rezultatov in sicer sladkorja, žvepla, kislinske sestave in pHja se lahko odločimo za eventualni kemijski oziroma biološki razkis, omogočajo pa nam tudi zgodnje preprečevanje napak in bolezni, kot sta npr. ocetni ali mlečni cik ter pravočasno zaščito vina.

Proces spremljanja kakovosti vina pa se lahko zaključi z oceno vina in izdajo odločbe, ki omogoča trženje vina.

STORITVE:

Izdajanje uradnih dokumentov:

 • analiza in ocena vina za izdajo odločb (mošt, namizno / deželno vino, kakovostno vino ZGP, peneče vino, teran PTP)
 • analiza vina in kisa s klasičnimi metodami (specifična teža, alkohol, skupni ekstrakt, reducirajoči sladkor, skupne kisline, hlapne kisline, pepel, skupno žveplo, prosto žveplo, pH)
 • priprava spremne /izvozne dokumentacije (izdaja ali potrjevanje spremnih dokumentov, trošarinskih dokumentov, analizni izvidi v angleščini)

Priporočamo, da odvzete vzorce čim prej prinesete v analizo in jih v tem času ne izpostavljate ekstremnim pogojem (temperatura, svetloba) ter se ravnate v skladu z pravilnikoma: Pravilnik o postopku in načinu ocenjevanja mošta, vina in drugih proizvodov iz grozdja in vina (UL RS 32/2000) in Pravilnik o kakovosti kisa in razredčene ocetne kisline (UL RS 2/2004). Če imate kakršnekoli dileme, pomisleke, želje, prosimo, da jih ob oddaji vzorcev izpostavite (npr. prejem rezultatov, račun na davčnega zavezanca...).

Hitre analize:

 • analiza suhega mirnega vina s FTIR tehnologijo (specifična teža, alkohol, reducirajoči sladkor (< 15 g/l), skupne kisline, hlapne kisline, pH, vinska, jabolčna in mlečna kislina, molekularno žveplo)
 • prosto in skupno žveplo

Druge storitve

 • organoleptična ocena,
 • testi obstojnosti,
 • umerjanje opreme,
 • priprava kemikalij,
 • spremljanje dozorevanja grozdja;

GROZDJE

Novi zakon o vinu je prinesel spremembo pri določanju roka trgatve, saj predpisuje, da se trgatev začne, ko je grozdje tehnološko zrelo, tehnološko zrelost pa določa pridelovalec sam.

Veliko vinogradnikov se zanaša na odločitve o času trgatve na velike kleti – prevzemnike grozdja in na strokovne institucije, ki spremljajo dozorevanje grozdja. Na podlagi primerjav z objavljenimi podatki dobimo osnovno sliko o dozorevanju grozdja na posameznem področju.

Vendar kisline in pH na Primorskem zahtevata več pozornosti, saj opažamo, da se v času dozorevanja padanje kislin ne ustavi. Nizke kisline in visok pH pa lahko vplivata na razvoj neželenih procesov v vinu in se jim je najbolje izogniti z analizo grozdja iz posameznega vinograda:

 • sladkorja
 • skupnih kislin
 • pH,
 • jabolčno in
 • vinsko kislino.

Da dobimo čim bolj reprezentativne rezultate analiz grozdja, je temeljnega pomena pravilna izvedba vzorčenja grozdja. Naberemo vsaj 100 jagod in se trudimo, da jagod ne izbiramo, temveč vzorčimo naključno iz različnih delov grozda in iz čim večjega števila trsov. Za lažjo primerjavo med leti priporočamo vzorčenje na istih trsih vsako leto.

Tehnološka zrelost velikokrat ne sovpada z optimalno zrelostjo grozdja. Pri rdečem grozdju se lahko času optimalne zrelosti grozdja najbolj približamo s spremljanjem fenolne zrelosti in sicer:

 • koncentracijo celokupnih antocianov,
 • izlužljivih antocianov
 • razmerja med njimi - izlužljivost,
 • polifenolnega potenciala

Antociani, ki se pojavijo ob obarvanju jagode se kopičijo skozi celotno obdobje dozorevanja, v času prezrelosti pa prihaja do njihovega razgrajevanja. Zato je za uporabno informacijo smiselna več kot ena meritev. Vzporedno z dozorevanjem fenolov prihaja do naraščanja vsebnosti taninov, katerih koncentracija je visoka že v fazi obarvanja jagode in med dozorevanjem le še narašča. Koncentracija astringentnih taninov pa se med dozorevanjem zmanjšuje. Kadar zaradi klimatskih pogojev zrelost taninov ni dosežena, lahko na podlagi analitičnih podatkov posamezne postopke vinifikacije so kot npr. temperatura in trajanje maceracije, dodatek enoloških sredstev ter seveda način kasnejšega dozorevanja vina prilagodimo dejanskemu stanju.

STORITVE:

 • analiza grozdnega mošta: sladkor, skupne kisline, pH, FAN, vinska in jabolčna kislina
 • fenolna zrelost grozdja

Pri nas lahko opravite analize vina, grozdja in mošta. Oglejte si našo ponudbo.


ZEMLJA, FOLIARNE ANALIZE POMEN ANALIZE TAL:

Tla predstavljajo prijazno okolje za človeštvo, saj prehranjujejo celotno naravo. Današnjim zahtevam ustreznega, bolj ali manj intenzivnega ter okolju in ljudem prijaznega kmetijstva, si ne moremo predstavljati brez kemijske analize tal.

Le na osnovi analize tal lahko:

 • ugotovimo preskrbljenost tal z osnovnimi hranili (fosfor, kalij, magnezij),
 • ugotovimo vsebnost organske snovi v tleh, ki je pomemben pokazatelj rodovitnosti tal
 • ugotovimo pridelovalno zmogljivost na novo osvojenih zemljiščih,
 • dobimo smernice in navodila za gnojenje,
 • obvarujemo se napačnih ukrepov pri gnojenju, da se rodovitnost tal ne poslabša, ampak izboljša.

Na osnovi podatkov analize tal stremimo k gnojenju, da dosežemo zaželen in možen nivo pridelkov ter njihovo kakovost, ob tem pa ne ogrozimo zdravja ljudi oz. živali, poleg tega pa ne obremenimo tal in okolja v škodo bodočih generacij.

Upoštevati moramo osnovno pravilo, da gnojimo le toliko, kot je nujno potrebno za kakovosten in količinsko primeren pridelek.

JEMANJE VZORCEV ZA KEMIJSKO ANALIZO TAL

Optimalni čas za odvzem vzorcev:

 • od spravila pridelka pa do naslednjega gnojenja.
 • ne smemo ga opraviti približno tri mesece od zadnjega gnojenja ali neposredno po dežju.
 • za izvedbo kemijske analize tal bi se praviloma morali odločiti vsakih 5 let, oziroma v skladu z navodili pridelovanja.

Postopek vzorčenja:

Vzorčimo s pomočjo sonde. Sondo si je možno sposoditi pri kmetijskem svetovalcu, lahko pa se vzorči tudi z ozko lopato (štiharico). Pedološko neizenačene parcele razdelimo po značilnih talnih lastnostih, povprečen vzorec pa vzamemo iz vsakega dela posebej. Povprečni vzorec tal pripravimo z združevanjem podvzorcev (cca 15 - 20 po

hektarju), ki jih odvzamemo na več odvzemnih mestih (po parceli se premikamo v obliki črke W). Pri izbiri odvzemnih mest se je potrebno izogibati vhodov na parcelo, razkladalnih in nakladalnih mest mineralnih gnojil in sredstev za varstvo rastlin, raznih deponij organskih gnojil, robov zemljišč, poti in delov zemljišč, ki se pedološko, vizualno ali na kakršen koli način razlikujejo od ostalih delov površin. Travno rušo na mestu vzorčenja odstranimo. Pomembno je, da vzorec vzamemo iz celotne priporočene globine. Globina vzorčenja je odvisna od vrste kmetijskih rastlin:

 • travniki in pašniki do globine 6 cm,
 • pri vrtninah do globine 10 cm,
 • na njivah do globine ornice ( 30 cm),
 • v trajnih nasadih (sadovnjaki, vinogradi,oljčniki) iz globine 0 – 40 cm.

Za analizo zadostuje 0,30 do 0,50 kg zemlje. Na ZUNANJO stran vrečke je potrebno nalepiti etiketo z naslednjimi podatki:

 • ime in priimek ter naslov lastnika,
 • oznaka parcele (domače ime ali parcelno številko s katastrsko občino oz. št. GERKa),
 • označba kulture in
 • želene analize.

Tako opremljene vzorce lahko dostavite osebno v laboratorij, jih pošljete po pošti ali jih pustite na najbližji enoti kmetijske svetovalne službe in bodo oni dostavili vzorec v laboratorij.

Kmetom lahko v Agroživilskem laboratoriju pomagamo pridelati kakovostne pridelke in posledično proizvode še na en način: s kontrolo rodovitnosti tal. Le na podlagi analiznega izvida se kmet (ob pomoči strokovnjaka, če je to potrebno) odloči za ustrezno gnojenje in s tem omogoči rastlinam ustrezno prehrano. Na žalost namreč pogosto opažamo, da služi analizni izvid kmetom le kot papir, ki je pogoj za pridobitev subvencije oziroma za sodelovanje v programih SKOP oz. EU standardih. Analiza zemlje je osnova uspešnega kmetovanja. Ne samo za kmete z intenzivno pridelava ampak tudi za vrtičkarje, saj prav v primeru ljubiteljskega vrtnarjenja pogosto opažamo prekomerno oz. ekstremno založenost zemlje, kar se lahko odraža tudi kot težava pri rasti, rodnosti in kvaliteti zemlje.

Včasih pa analiza tal ne pove dovolj. Koliko hranil je vinska trta sposobna vsrkati iz tal je odvisno tudi od drugih dejavnikov. Vendar je čedalje več fizioloških bolezni, ki so posledica neskladja v preskrbljenosti s hranili.

Spoznanje, da tudi listna povrhnjica vsrkava določena raztopljena hranila omogoča, da rastlini dodajamo nekatera manjkajoča hranila preko listov. Vendar je velikokrat pomanjkanje določenega elementa posledica prevelike vsebnosti drugega (najpogosteje K) in ne dejanskega pomanjkanja hranila, zato je pred foliarnim gnojenjem smiselno narediti analizo listov (vsaj makroelementov).

Vzorčenje samo je specifično za posamezno kulturo, v splošnem pa velja:

 • vzorce jemljemo ob zaključku cvetenja / po oplodnji
 • izbiramo reprezentativne rastline in izpustimo izrazito bujne oziroma slabo rastoče.
 • nabiramo zdrave, nepoškodovane liste, minimalno 50 listov.
 • še sveže liste dostavite v laboratorij, kjer se bomo dogovorili o izbiri parametrov.

STORITVE:

 • Zemlja (osnovna analiza, humus, aktivno apno, N-min, Mg, Pb, Cd)
 • Foliarne analize (N, P, K, Mg, Ca, Fe, Cu, Mn, Zn)

Vzorce za analizo morate odvzeti v skladu s predpisanim postopkom

Pri nas lahko opravite ANALIZE ZEMLJE - izbirate lahko med različnimi paketi


ŽIVILA IN KRMA

Na področju živil preverjamo kakovost kisa, mesa in mesnih izdelkov (skladnost s pravilnikom), oljk in oljčnega olja, mlečnih izdelkov, kislega zelja ter krme.

STORITVE:

 • Oljčna olja (peroksidno št., proste maščobne kisline, UV absorbanca), oljke (oljevitost)
 • Meso in mesni izdelki (energijska vrednost, pravilnik o kakovosti mesnih izdelkov)
 • Krma (Weendska analiza, minerali P, K, Ca, Na, Mg, Fe, Cu, Mn, Zn)
 • Mleko in mlečni izdelki (energijska vrednost, hranilne snovi) v povezavi z LM?
 • Kislo zelje

Priporočamo, da odvzete vzorce čim prej prinesete v analizo in jih v tem času ne izpostavljate ekstremnim pogojem (temperatura, svetloba). Če imate kakršnekoli dileme, pomisleke, želje, prosimo, da jih ob oddaji vzorcev izpostavite (npr. prejem rezultatov, račun na davčnega zavezanca...

 

Kvalitetno delo omogočata:

MLAD KOLEKTIV
SODOBNA OPREMA: FTIR, AAS, HPLC, GC- MS, GC-FID, SFM, Titrino