Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica

Institute of agriculture and forestry Nova Gorica

svetujemo

Svetujemo, pomagamo, rešujemo

tradicija

Tradicija, znanje, kakovost

načrtujemo

Načrtujemo skupno prihodnost

rast

Rast je pot do cilja

začne

Tu se vse začne

prihodnost

Zremo v prihodnost

lokalno

Živimo globalno, uživajmo lokalno

Oddelek Selekcijsko trsničarsko središče Vrhpolje

Selekcijsko trsničarsko središče – STS Vrhpolje je bilo ustanovljeno leta 1992 za namene selekcije, introdukcije in zagotavljanje izhodiščnega matičnega razmnoževalnega materiala vinske trte.

Kadrovska zasedba:

V STS Vrhpolje sta redno zaposlena dva delavca – vodja in tehnolog, vsako leto pa najamemo sezonske delavce prek podjemnih pogodb in študentskega dela. Pri svojem delu stremimo k povezovanju v lokalnem okolju, kjer delujemo. Sodelujemo s trsničarji in predvsem s sodelavci Kmetijsko gozdarskega zavoda Nova Gorica v kmetijski svetovalni službi, v sadjarskem centru, oddelku za varstvo rastlin in v agrokemičnem laboratoriju. Pri izvajanju strokovnega programa dela vsa leta sodelujemo s Kmetijskim inštitutom Slovenije in Biotehniško fakulteto Univerze v Ljubljani.

Lokacija in površine ter oprema:

Sedež STS Vrhpolje se nahaja v Vrhpolju pri Vipavi v najetih prostorih Trsničarske zadruge Vrhpolje, kjer nam je poleg pisarne in priročnega laboratorija na voljo tudi vsa potrebna dodatna infrastruktura ter pomožni prostori za opravljanje naših nalog - prostor za cepljenje, silnica, hladilnica in skladišče materiala. V Vrhpolju je na najetem zemljišču postavljen tudi rastlinjak, namenjen vzdrževanju baznih matičnih klonov trte v kontroliranih razmerah in v njem vzdržujemo indikatorske trte za indeksiranja na bolezni ter indeksirane rastline. Rastlinjak je bil ob postavitvi sodobno zasnovan, vendar bo po več kot desetih letih delovanja potreben obnove. Ob rastlinjaku smo na prostoru, kjer je stal pomožni skladiščni objekt, v lanskem letu postavili nov montažni objekt zgrajen iz termopanelov, ki nam bo služil kot mikrovinifikacijska klet.

STS Vrhpolje ima svoje površine na dveh lokacijah – zemljiščih, ki smo jih pridobili v dolgoletni zakup od Sklada  kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije.

Prvo zemljišče  "Pri mostu" je v bližini vasi Slap - 6 km od Vrhpolja in na njem smo leta 2009 uredili in posadili bazni matični vinograd klonov na površini 1,0 ha. Preostali del zemljišča je namenjen vsakoletni ureditvi trsnice oz. nujnemu kolobarju za pridelavo baznih trsnih cepljenk.  

Drugo zemljišče z domačim imenom "Pouzelce" se nahaja pri Ložah, skupna površina je 1,7 ha in je zasajeno s kolekcijo starih primorskih sort, s sortami v introdukciji in s kolekcijo primorskih sort za nadaljevalno klonsko selekcijo.

Opremljeni smo z lastnim traktorjem in pršilnikom ter mulčerjem. Imamo popolno opremo za predelavo grozdja – pneumatska stiskalnica, pecljalnik, polnilnica s filtrom, črpalka, 15 kom 100-litrskih, 20 kom 70-litrskih in 20 kom 50-litrskih cistern, hladilna naprava, napeljava za inertni plin za zaščito vina. Poleg tega imamo stroj za cepljenje vinske trte in zaboje za siljenje.

Naša dejavnost in naloge:

Oskrba in vzdrževalna selekcija baznega matičnega vinograda.  Posajeni so vsi potrjeni slovenski kloni – 39 klonov – (Katalog slovenskih klonov vinske trte), 3 francoski kloni in 3 lokalne sorte. Glavnino pa seveda predstavlja deset priznanih klonov primorskih sort

SORTA - KLON ŠTEVILO TRT
REBULA SI -30 268
REBULA SI -31 265
REBULA SI -32 264
REBULA SI -33 262
REBULA SI -34 261
MALVZIJA  SI-37 352
ZELEN SI - 26 175
PINELA SI - 28 176
REFOŠK SI - 35 363
BARBERA SI - 36 275
SKUPAJ 2661

Preglednica 1: Seznam in število posajenih klonov primorskih sort v baznem vinogradu STS Vrhpolje

Pridelava cepičev kategorije baza ter redno zagotavljanje in preskrba trsničarjev s kakovostnim, zdravstveno neoporečnim, doma pridelanim izhodiščnim matičnim materialom.

Pridelava baznih trsnih cepljenk. Selekcijsko trsničarska središča so edina pooblaščena središča za pridelavo sadilnega materiala kategorije 'baza'. Trsne cepljenke kategorije 'baza' so namenjene slovenskim trsničarjem za sajenje matičnih vinogradov kategorije 'certificiran' za pridelavo cepičev za nadaljnjo pridelavo certificiranega – uradno potrjenega sadilnega materiala vinske trte.

Selekcija - pozitivna množična selekcija in nadaljevalna klonska selekcija. V sodelovanju s Kmetijskim inštitutom in Biotehniško fakulteto v sklopu pozitivne množične selekcije vinske trte odbiramo posamezne trte v proizvodnih vinogradih za nadaljnje razmnoževanje in izbiramo elite. Pri klonski selekciji razmnožujemo elite, jih posadimo v kolekcijski vinograd, izbiramo klonske kandidate, opravimo večletne potrebne analize, meritve in opazovanja. V sklopu selekcije zavzema pomembno mesto zdravstvena selekcija, ki obsega tudi indeksiranje, ki ga izvajamo v rastlinjaku v Vrhpolju.
Za namene klonske selekcije smo na "Pouzelcah" od leta 2013 do 2015 uredili kolekcijski vinograd in posadili 1600 trt sedmih sort: Refošk – 12 elit, Laški rizling – 8 elit, Malvazija – 9 elit, Tokaj – 19 elit, Merlot – 4 elite, Vitovska grganja – 4 elite ter Cipro – 1 elita. Naša naloga je izbira in potrditev novih klonov, saj imamo do sedaj pri sortah Malvazija in Refošk le en potrjen klon, pri sortah Tokaj, Merlot, Vitovska grganja in Cipro pa ni potrjenih slovenskih klonov. Pri sorti Laški rizling so 4 slovenski kloni, vendar bi želeli iz populacije sorte na Vipavskem odbrati še kakšen, na naše pridelovalne pogoje prilagojen klon.

Posebno preizkušanje sort vinske trte. V okviru tega dela v sodelovanju s Kmetijskim inštitutom in Biotehniško fakulteto poteka več nalog:

  • Preizkušanje - introdukcija klonov sorte Rumeni muškat posajenih v kolekcijskem vinogradu na "Pouzelcah"
  • Preizkušanje – introdukcija novih rdečih sort: Marselan – posajen v vinogradu STS    Vrhpolje, Malbec in Carmenere
  • Posebno preizkušanje – introdukcija sort medvrstnih križancev – vinskih in namiznih tolerantnih sort posajenih v kolekcijskem vinogradu na "Pouzelcah".  V letih 2013 do 2017 smo posadili 11 novih vinskih tolerantnih sorte medvrstnih križancev križanih na Univerzi v Vidmu in 14 namiznih sort medvrstnih križancev.
  • Tehnološki poskus  - primerjava gojitvenih oblik na klonih sort Rebula, Malvazija in Refošk     

Oskrba in vzdrževalna selekcija sodobne kolekcije starih primorskih sort vinske trte. V delu vinograda na "Pouzelcah" smo v letih 2012 do 2016 posadili več kot 2200 trt, med katerimi prevladujejo stare domače, lokalne, primorske sorte, ki jih je več kot 90, vključno z različnimi biotipi.  Posajeno je po 20 trt vsake stare sorte, kar bo omogočalo dejansko ohranjanje, nadaljnja opazovanja, predelavo v vino in tudi razmnoževanje, saj takšno število trt daje primerno število cepičev za pridelavo trsnih cepljenk. Posajene so tudi primerjalne standardne sorte kot referenčne sorte za primerjavo in pomoč pri izdelavi opisov  in nekaj sort iz ostalih slovenskih vinorodnih okolišev in tujih sort. V sodelovanju s podjetjem Vinakoper smo na Pradah v letu 2010 in 2011 posadili manjšo kolekcije – 24 sort in 45 tipov, ki smo jih odbrali v Slovenski Istri. Opise starih sort smo zbrali v publikaciji Stare primorske sorte. (Stare primorske sorte)

Mikrovinifikacija – je sestavni del selekcijskega dela, potrebna za oceno vina izbranih klonskih kandidatov, za vrednotenje sort v introdukciji in sort v poskusih ter starih primorskih sort

Izvajanje uradnih pregledov -  v sodelovanju s Kmetijskim inštitutom opravljamo uradne vizualne preglede razmnoževalnega materiala vinske trte kategorije certificirani, kar zajema preglede matičnih nasadov podlag - matičnjakov, matičnih nasadov vinogradov in trsnic za zagotavljanje ustreznega razmnoževalnega materiala vinske trte.

Sodelovanje pri raziskovalnih projektih. Smo partnerji in aktivno sodelujemo v dveh CRP projektih: Smernice pridelave namiznega grozdja v Sloveniji s ciljem povečanja samooskrbe – CRP-V4-1410 in Vzpostavitev sistema vzdrževalne selekcije in pridelave semenskega materiala sort kmetijskih rastlim za sonaravne oblike kmetovanja - CRP-V4-1413.

Prenos znanja. Sodelujemo z raziskovalnimi, strokovnimi inštitucijami doma in po svetu in skrbimo za izobraževanje vinogradnikov, kmetijskih svetovalcev in ostalih strokovnjakov ter študentov in v ta namen pripravljamo predavanja, strokovne prispevke za različne medije, organiziramo razstavo grozdja, prikaze rezi, terenske vaje, degustacije vina, pokušine namiznih sort grozdja.

Ponudba:

V baznem matičnem vinogradu vsako leto pridelamo cepiče kategorije baza potrjenih slovenskih klonov in z njimi preskrbujemo registrirane trsničarje.  Cepiči slovenskih klonov predstavljajo izhodiščni matični razmnoževalni material, so kakovostni, zdravstveno neoporečni in seveda pridelani doma.

Pridelava baznih trsnih cepljenk. Selekcijsko trsničarska središča so edina pooblaščena središča za pridelavo sadilnega materiala kategorije 'baza'. Trsne cepljenke kategorije 'baza' so namenjene slovenskim trsničarjem za sajenje matičnih vinogradov kategorije 'certificiran' za pridelavo cepičev za nadaljnjo pridelavo certificiranega – uradno potrjenega sadilnega materiala vinske trte. Bazne trsne cepljenke pridelamo po predhodnem naročilu.

Kontakti

Krečič Aleš

tehnolog III

Vrhpolje 38/a, 5271 Vipava

t: 05 368 72 27

e:

Škvarč Andreja

vodja oddelka IV

Vrhpolje 38/a, 5271 Vipava

t: 05 368 72 27

m: 031 576 745

e:

Vrčon Matej

tehnični sodelavec II

Vrhpolje 38/a, 5271 Vipava

t: 05 368 72 27

e: