Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica

Institute of agriculture and forestry Nova Gorica

Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica 60 Foto M. Prešeren

Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica

upravna stavba v Novi Gorici - sedež Zavoda
 

IMG_1747

Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica

upravna stavba v Biljah

Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica l. 1956 malo pred vselitvijo

Tako je bilo leta 1956

Dejavnosti

Kmetijsko svetovanje

 • svetovanje tehnologij pridelave in prireje,
 •  razvoj dopolnilnih dejavnosti na podeželju,
 •  izvajanje ukrepov skupne kmetijske politike,
 •  spodbujanje združevanja in povezovanja na podeželju

Izobraževanje

 • izobraževanje študentov v okviru formalnega izobraževanja
 • usposabljanja odraslih za pridobitev referenc za NPK
 • osnovni in obnovitveni tečaji iz fitomedicine za izvajalce ukrepov varstva rastlin
 • strokovna izobraževanja, usposabljanja in delavnice za pridelovalce, rejce, mlade prevzemnike kmetij
 • predstavitve razpisov Programa razvoja podeželja

Spremljanje prireje v živinoreji

 • označevanje in registracija domačih živali,
 • spremljanje plodnosti,
 • zapisovanje prireje,
 • vodenje rodovniških knjig,
 • odbira plemenskih živali,
 • vzreja mladih plemenskih bikov,
 • odbira plemenskih živali

Zdravstveno varstvo rastlin

 • diagnostika rastlinskih bolezni in škodljivcev
 • napovedovanje in svetovanje ukrepov za zatiranje
 • ocenjevanje fitofarmacevtskih sredstev v postopku registracije

Analiza kmetijskih pridelkov in izdelkov, zemlje

 • analize vina
 • analize mleka in mlečnih izdelkov
 • analize mosta, žganih pijač, ostalih živil, krmil,
 • analize zemlje
 • foliarne analize
 • izdajanje dokumentacije za promet z vinom

 


Selekcija in introdukcija sadnih vrst, oljke in vinske trte

 • introdukcija koščičarjev in kakija;
 • tehnologija pridelave koščičarjev in kakija;
 • zagotavljanje izhodiščnega razmnoževalnega materiala koščičarjev in kakija
 • selekcija vinske trte v vinorodni deželi, Primorska;
 • zagotavljanje izhodiščnega razmnoževalnega materiala vinske trte v vinorodni deželi Primorska
 • introdukcija vinske trte v vinorodnih deželah Primorska,
 • tehnologije pridelave vinske trte v vinorodnih deželah Primorska
 • selekcija oljk in introdukcija oljk;
 • tehnologija pridelave oljk;
 • zagotavljanje izhodiščnega razmnoževalnega materiala oljk;
 • ugotavljanje vrednosti oljk za predelavo

Raziskovalna dejavnost


Vzgoja in prodaja sadnih sadik, trsnih cepljenk in cepičev

 • koscicarjev, peckarjev, jagodicevja, in drugih zanimivih sadnih vrst
 • trsnih cepljenk in cepičev

Prodaja blaga in storitev

 • ušesne znamke,
 • plemenski biki,
 • sirarski pripomočki,
 • sirišča,
 • starter kulture,
 • trsni cepljenke in cepiči,
 • sadne sadike in cepiči,
 • sezonsko sadje,
 • finančno računovodske storitve,
 • prijave na razpise PRP, izdelava mnenj in projektnih dokumentacij,
 • poslovni načrti,...

Sodelovanje v čezmejnih in transnacionalnih projektih