Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica

Institute of agriculture and forestry Nova Gorica

Ckf1WOCXEAAPNM1.jpg large

Projekti

Sodelujemo v čezmejnih in transnacionalnih programih

Naši strokovnjaki

 • Slava Božič

  višja sodelavka

  t: 05 335 12 35

  m: 031 327 537

  e:

 • Nina Fiorelli Derman

  strokovna sodelavka

  t: 05 335 12 20

  m: 051 331 161

  e:

Projekti

Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica že 20 let intenzivno sodeluje v različnih čezmejnih in  transnacionalnih evropskih programih bodisi kot vodilni partner ali projektni partner. Aktivni smo na različnih področjih kot so kmetijstvo v vseh panogah, razvoj podeželja, ohranjanje naravne in kulturne dediščine, varstvo okolja, ohranjanje biotske raznovrstnosti ter ekosistemskih storitev, raziskave in inovacije, izobraževanje. Skrbimo za prenos znanja v kmetijsko prakso ob zagotavljanju okolju prijaznega in tržno učinkovitega kmetovanja, poseljenosti prostora in uravnoteženega razvoja podeželja.

Kot javni zavod, ki deluje na območju celotne Primorske, imamo ključno vlogo pri vertikalnem povezovanju državnih organov in lokalnega prebivalstva, pri implementaciji skupne kmetijske politike in aktivnostih za krepitev razvojnega potenciala kmetijstva in podeželja. Smo pomemben člen tudi pri horizontalnem povezovanju različnih sektorjev, od pridelovalcev, okoljevarstvenikov, trgovcev, industrije do akterjev na področju turizma in promocije.

Skozi leta projektnih sodelovanj smo si ustvarili bogate izkušnje, poznanstva in povezave tako v lokalnem kot tudi mednarodnem prostoru. Na podlagi mednarodnih sodelovanj smo okrepili poznavanje in razumevanje čezmejnega prostora, pridobili nova znanja ter sodobna orodja, kar nam omogoča bolj učinkovito izvajanje naših dejavnosti.

Naša vloga v projektih je aktivna, svoje delovne naloge in obveznosti, tako administrativne kot strokovne izvajamo pravočasno, odgovorno in učinkovito. Prizadevamo si, da tudi z evropskimi sredstvi prispevamo k trajnostnemu razvoju in k ohranjanju naše regije, njenih značilnosti, kakovosti, raznolikosti narave in kulture, poseljenosti in kakovosti bivanja.

Projekti po obdobjih

trin-logo

V4-1609 - Natančnost napovedovanja namakanja

Akronim projekta: CRP TriN
Naslov projekta: Natančnost napovedovanja namakanja
Program: Ciljni raziskovalni program „Zagotovimo.si hrano za jutri“
Vodilni partner: Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za agronomijo
Trajanje projekta: 1. 10. 2016 – 1. 10. 2018
Skupna vrednost projekta: 110.000,00 €

2016_12_07_CRP_TriN_LEAFLET.pdf

 

Partnerji pri projektu:

Univerza v Ljubljani, Bioteh-niška fakulteta, Oddelek za agronomijo
KGZS - Kmetijsko gozdarski zavod Maribor
KGZS - Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica
Univerza na Primorske, Znanstveno raziskovalno središče za oljkarstvo, Inšti-tut za oljkarstvo
Hmeljarski inštitut Slovenije
Kmetijski inštitut Slovenije

v sodelovanju z
Agencijo Republike Sloveni-je za okolje

 

Napoved namakanja

Voda je nujen vir za rastlinsko pridelavo. Podnebne spremembe so vzrok spremenje-nim padavinskim vzorcem. Pomanjkanje padavin ali njihova nepravilna časovna raz-poreditev že predstavljata tveganje in veliko sušno ogroženost kmetijstva v celotni Slove-niji.
Optimalno in deficitno namakanje sta strate-giji namakanja, ki manjšata porabo vode oz. povečuje učinkovitost njene rabe ob hkrat-nem ohranjanju količine in kakovosti pridel-ka.
Pri deficitnem namakanju rastlino držimo v rahlem stresu, s čimer se izboljšujejo odziv-nosti rastlin na vremenske pojave. Z raziskavo bomo določili najprimernejši pristop, na osnovi katerega bomo določili ustrezen čas začetka namakanja. Uporabniki in upravljavci namakanja želijo izboljšanja prognostične službe kot podpore namakanju, ki bi skrbela za pravilno uravna-vanje namakanja.


Pričakovani rezultati

 • Ureditev okvira za delovanje enotnega sistema zbiranja podatkov s terena na ravni države za vzpostavitev oz. nadgradnjo modela napovedi na-makanja.
 • Model napovedi namakanja za posamezne kulture. Opravljene pilotne napovedi namakanja ob upoštevanju lastnosti rastlin, tal in podnebja, kar vključuje i) različne načine namakanja (kapljično in razpršilci), ii) različne tipe tal, ki so z vidika zadrževanja vode definirana kot slaba, sred-nja ter dobra tla, iii) spremljanje vremenskih po-datkov ter vodne bilance z integrirano vremensko prognozo Agencije republike Slovenije za okolje, ob uporabi merilnikov količine vode v tleh. Model bo omogočil dostop do podatkov v realnem času.
 • Strokovno ovrednotiti učinke optimalnega na-makanja v slovenskih podnebnih razmerah
 • Strokovno ovrednoteni učinki deficitnega na-makanja.
 • Ekonomsko ovrednoteni učinki (deficitnega namakanja z izdelano cost benefit analizo.
 • Pripravljena vsebina priporočil za optimalno in strokovno pravilno namakanje do faze primerne za objavo v obliki brošure.
logo-enjoy-tour

ENJOY TOUR - Po poteh čezmejnih okusov

Akronim projekta: ENJOY TOUR
Naslov projekta: Po poteh čezmejnih okusov
Program: Operativni program čezmejnega sodelovanja Slovenija – Italija, 2007 – 2013
Vodilni partner: Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica
Trajanje projekta: 1. avgust 2012 – 31. marec 2015
Skupna vrednost projekta: 404.423,69 EUR

Spletna stran projekta: http://enjoytour.progetti.informest.it/SI/default.php

S projekt Enjoy tour, ki je potekal na čezmejnem območju Slovenije in Italije, smo  spodbudili razvoj in promocijo podeželskega turizma s povezovanjem tipičnih lokalnih pridelkov, izdelkov in jedi, naravne in kulturne dediščine ter obstoječih tematskih poti v celoto. Tipični kmetijski pridelki omogočajo nadgradnjo sedanje ponudbe ne samo v enogastronomskem segmentu, ampak v turizmu nasploh. V okviru projekta smo povezovali obstoječe ponudnike (vinske turisticne ceste, druge tematske poti, številni ponudniki) in območje obiskovalcem predstaviti kot celoto, iz katere sami izberejo, kar jim ustreza. Prav tipicni pridelki in izdelki so v povezavi z naravnimi bogastvi priložnost za nadgradnjo sedanje ponudbe gastronomskega turizma in turizma nasploh. Rezultati projekta bodo dolgoročno vplivali na čezmejno programsko območje po zaključku projekta z vzpostavitvijo povezav med pridelavo in ponudbo tipičnih proizvodov na eni strani ter neizkoriščenimi turističnimi potenciali na podeželju na drugi strani. To bo osnova za  nadaljnji razvoj turizma na podeželju.

PARTNERSTVO: Partnerstvo projekta ENJOY TOUR sestavlja deset ustanov, ki so lokalno in regijsko aktivne in uspešne na področju razvoja podeželja, kmetijstva in turizma. V okviru projekta je prišlo do sinergije, s pomočjo katere so do izraza prišle zmožnosti, sposobnosti posameznih partnerjev, ki jih v samostojnem, posamičnem delovanju partnerjev ne bi nikoli izpostavili ali opazili. Ustvarjena dodana vrednost je predvsem promocija tipičnih izdelkov, čezmejnega območja, večja vključenost podeželja in podeželskih ponudnikov v turizem, pa tudi dvig kakovosti pridelkov in izdelkov v ponudbi.

Sestava partnerstva:

 • Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica – vodilni partner
 • Pokrajina Gorica (ITA),
 • Pokrajina Videm (ITA),
 • Občina Idrija,
 • Idrijsko-cerkljanska azvojna agencija Idrija-cerkljanske,
 • ARIES Posebna agencija Trgovinske, industrijske, obrtne in kmetijske zbornice Trst,
 • MTV Gibanje za promocijo vinskega turizma v FJK,
 • INFORMEST Center za pospesevanje mednarodnega gospodarskega sodelovanja,
 • Dezelna Kmecka zveza,
 • Obcina Kobarid,
 • Obcina Ajdovscina.

Partnerji predstavljajo cezmejno obmocje, ki se ponasa z naravnimi lepotami in tipicnimi gastronomskimi izdelki v duhu tradicije in spostovanju ter ohranjanju okolja.

Aktivnosti v okviru projekta ENJOY TOUR so zelo raznolike; od usposabljanja v okviru studijskih ogledov, izmenjave dobrih praks, ocenjevanj vina in suhih mesnin, izdelave brosur z ribjimi recepti in delu na ribiskem turizmu, cebelarski del z ureditvijo cebelnjakov in likovnimi delavnicami, do mrezenja/povezovanja poti dobrih okusov in vinskih cest s poudarkom na trajnostnem razvoju, ki vedno bolj zaznamuje turisticno ponudbo in povprasevanje.

Rezultati projekta so urejen prodajno-razstavni prostor Faladur (Ajdovščina), obnovljen meščanski čebelnjak (Idrija), postavljen nov čebelnjak (Kobarid), knjižica Ribiči priporočajo, številne delavnice, ocenjevanja in čezmejni dogodki, čezmejna baza ponudnikov. Rezultat projekta so tudi usposobljeni, izobrazeni in osvesceni pridelovalci, ponudniki, turisticni delavci in mladina, ki so se udelezili izobrazevanj in promocijskih in informativnih prireditev. Vzpostavljeni so bili stiki v verigi od pridelovalcev, ponudnikov do porabnikov tipicnih izdelkov cezmejnega obmocja.

logolanaturamanjsi

LANATURA - Tradicija in inovacije v uporabi živalskih materialov

Akronim projekta: LANATURA
Naslov projekta: Tradicija in inovacije v uporabi živalskih materialov
Program: Operativni program čezmejnega sodelovanja Slovenija – Italija, 2007 – 2013
Vodilni partner: Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica
Trajanje projekta: 1. avgust 2011 – 31. december 2014
Skupna vrednost projekta: 395.807,87 EUR

Spletna stran projekta: http://lanatura.eu/

S projektom  LANATURA, ki je potekal na čezmejnem območju Slovenije in Italije, smo  reševali problematiko uporabe stranskih živalskih proizvodov, ki nastajajo pri reji drobnice, to so volna, živalske kože in maščobe. Ovčja volna se še vedno obravnava kot manj pomemben proizvod v ovčereji. Cilj projekta je bil povečati količino predelane volne in zmanjšati količino odpadne volne.

S tradicionalnimi in inovativnimi obdelavami in uporabami ovčje volne in drugih živalskih materialov smo dosegli, da se na obmejnem območju predelajo oz. na druge načine uporabijo večje količine nastrižene ovčje volne. Z različnimi aktivnostmi smo ljudi, ki se že ukvarjajo s temi naravnimi materiali in druge zainteresirane promovirali, izobraževali in usmerjali k dejavnostim različne uporabe in predelave naravnih živalskih materialov (volna, kože, loj). Stara znanja in nova spoznanja o uporabnosti ovčje volne smo uspešno posredovali različnim profilom prebivalcev iz Slovenije in Italije. Postopke, ki so nujno potrebni za pridobitev kakovostnega in vsestransko uporabnega volnenega vlakna smo prikazali na delavnicah. Z javnim natečajem smo pridobili nove izdelke, ki že prodirajo v svet mode. Oprema za obdelavo (mikanje,…) volne je na voljo vsem, ki se želijo ukvarjati z obdelavo volne.

PARTNERSTVO: Prenos strokovnih znanj in sodelovanje vseh partnerjev je bil temelj za uspešno izvedbo projekta. Z lastnimi znanji, ki so jih posamezni partnerji različnih strokovnih profilov posredovali ljudem na obmejnem območju smo dosegli višji nivo znanja o uporabnosti živalskih materialov, ki lahko pomembno prispeva k dvigu kakovosti vsakdanjega življenja na podeželju in v mestu.

Sestava partnerstva:

 • Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica – vodilni partner
 • LAS ter Nadiža konzorcijska družba z omejeno odgovornostjo (ITA),
 • Občina Idrija,
 • Občina Cerkno
 • Invalidsko podjetje Posočje d.o.o.,
 • Zveza društev rejcev  drobnice Slovenije
 • Šolski Center Nova Gorica, Biotehniška šola
 • ENFAP-Deželni odbor državnega zavoda za strokovno izobraževanje in usposabljanje FVG (ITA)
 • CIRMONT - Mednarodni raziskovalni center na področju gora (ITA)
 • Istituto Statale di Istruzione Professionale “R.M.COSAR-L. DA VINCI” (ITA),
 • Istituto Statale di Istruzione Superiore  “R.D’ARONCO” (ITA),
 • Istituto Statale di Istruzione Superiore  “Fermo SOLARI” (ITA).

Rezultati projekta so:

 • Vzpostavljeno sodelovanje in mreženje
 • Novi izdelki iz ovčje volne
 • Nakup mikalnikov in opreme za barvanje
 • Ogledi dobrih praks, delavnice Opravljeni popisi postopkov obdelav, orodij in izdelkov iz preteklosti Katalogi znanj Strokovne študije o ovčji volni Analize volne Raziskave in poskusi v vrtnarstvu Izvedba javnega natečaja Izdelava lanolončkov Razstava izdelkov iz ovčje volne, promocijski dogodki Raziskave, poskusi o vsestranski uporabi volnenih vlaken v bioarhitekturi, tekstilni industriji Vzpostavitev in vzdrževanje spletne strani www.lanatura.eu

Trajnost rezultatov projekta LANATURA se kaže v večji porabi volne za izdelavo tradicionalnih izdelkov in v uporabi v kmetijstvu (kot zastirke v vrtnarstvu ali kot volna zadelana v zemljo).