Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica

Institute of agriculture and forestry Nova Gorica

svetujemo

Svetujemo, pomagamo, rešujemo

tradicija

Tradicija, znanje, kakovost

načrtujemo

Načrtujemo skupno prihodnost

rast

Rast je pot do cilja

začne

Tu se vse začne

prihodnost

Zremo v prihodnost

lokalno

Živimo globalno, uživajmo lokalno

Oddelek za živinorejo

Oddelek za živinorejo izvaja:

 • posamezne naloge iz potrjenega rejskega programa, ki jih z odločbo določi Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano:
  • v reji drobnice za območje upravnih enot na območju zavoda Nova Gorica ter upravnih enot na območju zavoda Kranj in Z delu zavoda Ljubljana:
   • selekcija: izboljševanje selekcijskega napredka v populaciji. Z odbiro boljših živali, predvsem moških živali, prenesemo iz generacije v generacijo kakovostnejše lastnosti, ki se odražajo tako z ocenami zunanjosti kot tudi z lastnostmi prireje
   • kontrola mlečnosti: mlečnost spremljamo pri mlečnih pasmah drobnice, to je pri bovški in oplemenjeni bovški ovci, istrski pramenki, slovenski sanski, slovenski srnasti in drežniški kozi.
   • Kontrola reprodukcije: spremljanje reprodukcije je namenjeno vodenju porekla, tako da se vsi pripusti natančno spremljajo. Rejec mora imeti natančen nadzor nad pripusti svojih živali  v hlevu in na paši.
   • Preverjanje porekla: izvaja se za namen pravilnega vodenja rodovništva in novega vpisovanja čistopasemskih plemenskih živali v rodovniške knjige. S kontrolo porekla in proizvodnje zagotavljamo zadostno število plemenskih živali in s tem ohranjanje populacije živali s tipičnimi pasemskimi značilnostmi.
   • Odbira in sprejem živali v rodovniško knjigo: odbirajo se plemenske živali, ki so označene v skladu z rejskim programom. Imeti morajo znano poreklo, njihovi starši morajo izpolnjevati s selekcijskim programom določene pogoje glede proizvodnih lastnosti, ki so določeni v rejskem programu.
  • v govedoreji na območju upravnih enot zavoda Nova Gorica:
   • kontrola mlečnosti: mlečnost spremljamo pri  mlečnih in kombiniranih pasmah po metodi AT4 (en mesec zjutraj, drugi zvečer)
   • kontrola mlečnosti pri nadkontroli: spremljamo dnevno mlečnost krave, opravlja se pri 1% krav vključenih v kontrolo mlečnosti
   • preverjanje porekla in biološki test: ob označitvi oz. kontroli mlečnosti kontrolor preveri poreklo teleta tako, da na osnovi potrdil o osemenitvi ali pripustu preveri pasmo matere in teleta ter pravočasnost telitve. Istočasno tele oceni in zapiše podatke o telitvi ter morebitnih napakah.
   • ocenjevanje lastnosti zunanjosti in ocena ter odbira plemenic: pri mlečnih in kombiniranih pasmah se izvaja ocenjevanje prvesnic po mladih bikih, pri mesnih pasmah pa mlada živina od 7 do 14 meseca starosti. Oceni se do 36 lastnosti.
   • kontrola prireje mesa: izvajamo jo v čistopasemskih rejah šarole in limuzin pasme. Teleta tehtamo ob rojstvu, pred začetkom in po koncu paše.
  • na testni postaji za govedo za območje celotne Slovenije:
   • opravljanje direktnega testa (RJ, ČB, LIM, CHA in CK pasma): najboljše potomce iz načrtnega parjenja, ki izpolnjujejo določena merila, vhlevimo v zrejališče ter spremljamo njihovo rast in razvoj. Merimo priraste, na koncu testa ocenimo zunanjost živali, oploditveno sposobnost živali ter prirast v testu. Po končanem testu so biki odbrani za osemenjevanje, naravni pripust ali zakol.
 • tržno dejavnost:
  • prodaja ušesnih znamk in označevanje živali: prodajamo ušesne znamke Q-flex, proizvajalca GEPE iz Nemčije. Na voljo so različni tipi znamk za govedo, drobnico in prašiče.
  • prodaja plemenskih bikov in ostalih plemenskih živali: v zrejališču so tekom celega leta na voljo biki za naravni pripust RJ in ČB pasme, biki mesnih pasem pa sezonsko – spomladi. Biki ob prodaji imajo zaključen test, so vodljivi, oploditveno sposobni ter zdravi.
  • analize mleka in prodaja sirarskih pripomočkov: mlečnim proizvajalcem nudimo analize mleka na vsebnost maščobe, beljakovin, sečnine, somatskih celic in skupnega števila mikroorganizmov ter sirarske pripomočke.
  • sodelovanje na mednarodnih projektih

Pododdelek VZREJALIŠČE MLADIH PLEMENSKIH BIKOV NOVA GORICA

V Vzrejališču v Novi Gorici vzrejamo rjave, črnobele, limuzin in šarole bike predvsem za slovenske potrebe, pa tudi za trgovanje z drugimi članicami EU. Vsi vhlevljeni bikci so potomci bikovskih mater in elitnih očetov, ki v veliki večini izvirajo iz govedorejsko najrazvitejših držav sveta.

Objekt je zasnovan v obliki črke U. Vzreja živali je prosta, v odprtih hlevih, kar dovoljuje relativno blaga mediteranska klima. Živali vzrejamo v boksih, na globokem nastilju ali brez, s senom, travno silažo in peletiranim krmilom.

V objektu za zrejo telet je sprejemni boks in trije boksi - kapacitete 16 telet, kjer ostanejo teleta do teže 150 - 200 kg. Nato jih običajno prestavimo v vzrejališče za bike, kjer so v boksih 2 – 4 biki,  odvisno od teže in velikosti živali. Bikce mlečnih oz. kombiniranih pasem vhlevimo pri starosti 4 - 5 mesecev, bikce mesnih pasem pa pri starosti 6 - 7 mesecev. Tu so pod enotnimi pogoji vzreje.

Teleta dobijo dvakrat dnevno krmilo TL - starter (skupaj 2 kg) in seno boljše kakovosti po volji. Biki dobijo dvakrat na dan krmilo TL - pit (skupaj 3 kg), ter seno in travno silažo po volji. V zimskih mesecih dobijo še koruzni drobljenec (1 kg). Zmerno intenzivna prehrana zagotavlja, da so biki v dobri plemenski kondiciji. Visoki prirasti s koncentriranimi obroki niso naš rejski cilj, saj želimo vitalne in dolgožive plemenjake z dobrim libidom. Bikci mlečnih in kombiniranih pasem so v direktnem testu od 165. - 365. dneva starosti, bikci mesnih pasem pa od 240. - 365. dneva.

Vsakih 28 dni bike tehtamo in merimo. Ob koncu testa je ocenjena prirojena zmogljivost rasti glede na lasten prirast in prirast polbratov. Takrat se ocenjujejo tudi lastnosti plodnosti. Po končanem testu skupina strokovnjakov določi namembnost bikov na osnovi selekcijskega indeksa za prirast in mleko, zunanjosti, teži in dnevnih prirastov v različnih obdobjih rasti. Biki najboljše kakovosti gredo na osemenjevalni center in so, kot mladi biki, vključeni v osemenjevanje (preizkus na potomcih), biki z napakami pa gredo v zakol. Okoli 45 % mladih bikov je prodanih za naravni pripust.

Zgodovina Vzrejališča

Dne 1. junija 1956 je bil, z odločbo Okrajne zadružne zveze Gorica, ustanovljen Center za umetno osemenjevanje živine v Renčah - Žigoni. V juliju 1957 se je začel odvzem semena bikom namenjenim za osemenjevanje. Leta 1961 so bike za osemenjevanje preselili iz Renč v Kromberk. Že v letu 1964 se je pričelo z zamrzovanjem semena (prvi v bivši Jugoslaviji). V letu 1971 je Kmetijski zavod odobril preselitev svojih bikov na Osemenjevalni center Preska. Tri leta kasneje je zavod pričel z vzrejo mladih bikov in direktnim testom. Leta 1983 je bilo vzrejališče povečano in obnovljeno.