Skoči na vsebino
Logo: I feel Slovenia

Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica

Institute of agriculture and forestry Nova Gorica

Slika svetujemo

Svetujemo, pomagamo, rešujemo

Slika tradicija

Tradicija, znanje, kakovost

Slika načrtujemo

Načrtujemo skupno prihodnost

Slika rast

Rast je pot do cilja

Slika začne

Tu se vse začne

Slika prihodnost

Zremo v prihodnost

Slika lokalno

Živimo globalno, uživajmo lokalno

Oddelek Sadjarski center

Sadjarski center Bilje je bil ustanovljen leta 1993 za proučevanje koščičastih sadnih vrst. Denar za izgradnjo in delovanje je prva leta v celoti prispevalo Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP). Zadnjih nekaj let za poslovanje centra namenjamo tudi lastna sredstva, ki jih pridobivamo z izvajanjem projektov, z izvajanjem poskusov za znanega naročnika, s prodajo sadja, cepičev in drugih storitev. Naše delo poteka v skladu z vsakoletnim programom dela, potrjenim s strani KGZS in MKGP. Usklajujemo se z nosilci introdukcije posameznih sadnih vrst, zaposlenimi na BF ULJ in na KIS-u. V SC Bilje prisluhnemo tudi potrebam in željam sadjarjev ter jih upoštevamo pri zasnovi naših poskusov.

Dejavnosti Sadjarskega centra Bilje:
 • oskrba drevesničarjev z izhodiščnim – matičnim materialom (cepiči)
 • proučevanje sort, podlag in tehnologije pridelave koščičarjev (breskev, češnja, marelica, sliva); zaradi ugodnih naravnih danosti, tradicije pridelave in interesa pridelovalcev proučujemo tudi hruške, kaki, jablane ter tolerantne sorte namiznega grozdja
 • sodelovanje z znanstveno-raziskovalnimi in strokovnimi ustanovami doma in po svetu
 • izobraževanje pridelovalcev in kmetijskih svetovalcev (predavanja, organizacija razstav sadja, demonstracije sadjarske mehanizacije in pripomočkov ter prikazi tehnoloških ukrepov)
Lokacije in površine:

Sedež Sadjarskega centra je v Biljah, kjer imamo za namene proučevanja v uporabi 6 ha zemljišč, na katerih poteka introdukcija I. in II. faze ter pridelava izhodiščnega materiala (cepičev) za drevesničarje. Pridelava cepičev breskve, slive in marelice poteka v dveh mrežnikih, pokritih z gosto protiinsektno mrežo, matična drevesa češenj, višenj in kakija pa rastejo na prostem. Vsi nasadi v Biljah so pokriti s protitočno mrežo in namakani.

Druga lokacija je v Stari Gori, kjer je 1 ha površine, zasajene s sortimentom češenj in marelic. Manjši del zemljišča je namenjen proučevanju podlag za marelico in na šarko tolerantnih starejših sort marelice.

Tretja lokacija je Vogrsko, kjer smo v letu 2017 posadili 0,4 ha vinograda na bolezni tolerantnih sort namiznega grozdja. Vinograd bomo dosadili s perspektivnimi sortami iz skupine tolerantnih sort.

Kadrovska zasedba:

V Sadjarskem centru smo stalno zaposleni štirje delavci (vodja centra, tehnologinja, delovodja in traktorist), ob delovnih konicah pa najemamo dodatno delovno silo (podjemni delavci, študenti). V naših nasadih je do sedaj opravilo obvezno študijsko prakso veliko dijakov in študentov, od katerih je večina pripravila tudi diplomska dela. V SC Bilje smo vedno pripravljeni na sodelovanje z izobraževalnimi ustanovami, kar je tudi ena izmed naših osnovnih nalog.

Objavljeni rezultati dela:
 • 25 diplomskih nalog na BF – Oddelek za agronomijo (univerzitetni in strokovni študij)
 • 4 doktorske disertacije
 • številni prispevki v strokovnih revijah (revija SAD, Sodobno kmetijstvo, Frutticoltura, L’Informatore Agrario, Italus Hortus …)
 • prispevki za kmetijske oddaje na TV Primorka, RTV Koper, RTV Slovenija
 • obveščanje ostalih medijev (Radio Robin, Radio Nova, Primorske novice …)
Opravljeno delo na področju raziskav:

Proučevanje sort (introdukcija I.faze)

 • 132 sort breskev in nektarin
 • 55 sort češenj
 • 36 sort sliv in češpelj
 • 31 sort marelic
 • 12 sort hrušk
 • 18 sort kakija
 • Sodelovanje na 3 revizijah sadnega izbora (1994, 1998, 2002) s priporočili za posodabljanje le-tega na osnovi rezultatov proučevanja novih sort.

Proučevanje podlag

 • šibke podlage za češnjo (10 podlag)
 • podlage za marelico (7 podlag)
 • podlage za breskev (4 podlage)
 • podlage za breskev (13 podlag), ugotavljanje primernosti za utrujena tla

Introdukcija II. faze

 • jablana - tehnologija pridelave dveh gojitvenih oblik ob izvajanju vseh agrotehničnih ukrepov (zgodnje in pozne sorte, odbrane iz introdukcije I.faze)
 • hruška – ugotavljanje najprimernejše gostote (tri različne gostote sajenja pri sorti ‘viljamovka’)
 • češnja - ugotavljanje primerne gostote sajenja odbranih šibkih podlag iz 1. skupnega poskusa Alpe-Jadran; uporaba in nadgradnja rezultatov iz 1. poskusa
 • sliva - ekološka pridelava 12 lokalnih sort, odbranih prek dela na mednarodnih projektih PHARE in INTERREG III A Italija-Slovenija
 • breskev – tehnološki poskusi z različnimi načini namakanja in zaščite proti spomladanski pozebi, fertiirigacijo, različnimi gojitvenimi oblikami, uporabo različnih organsko-mineralnih gnojil in vstopom v rodnost ob uporabi različnega sadilnega materiala.
Aktivne udeležbe na slovenskih in mednarodnih konferencah - kongresih:
 • mednarodni kongres o češnji na Norveškem (Lofthus, julij, 1997)
 • mednarodni kongres o breskvi v ZDA (Davis, julij, 2001)
 • slovenski sadjarski posvet z mednarodno udeležbo (Krško, marec, 2004)
 • mednarodni kongres o slivah in češpljah na Norveškem (Lofthus, september, 2004)
 • mednarodni kongres o češnji v Turčiji (Bursa, junij, 2005).
Delo na projektih:

Izvedba projekta z naslovom Raziskave na avtohtonih slovenskih sortah češenj in sliv, tolerantnih in naravno rezistentnih na gospodarsko pomembne bolezni za integrirano ali ekološko pridelovanje - PHARE v letu 2002. Interreg III A Italija-Slovenija 2000-2006 z naslovom: »Recupero e valorizzazione di varietá di fruttiferi di qualitá per un arricchimento della biodiversitá e a sostegno della frutticoltura biologica nelle aree transfrontaliere.« Delno sodelovanje pri projektu z naslovom: »Comparative study on the economic importance of applied horticultural research« oz. s kratico (Research & Development), ki so ga vodili Nizozemci v letih 2003 in 2004 (Programme 400-VI – EU-Access).

Kontakti

Furlan Marko

delavec v kmetijstvu in ribištvu IV

Bilje 1, 5292 Renče

t: 05 305 41 76

m: 031 781 551

e:

Komel Erika

tehnična sodelavka II

Bilje 1, 5292 Renče

t: 05 305 41 76

m: 031 435 872

e:

Komel Miha

delavec v kmetijstvu in ribištvu V

Bilje 1, 5292 Renče

t: 05 305 41 76

e:

Mrzlić Davor

vodja oddelka III

Bilje 1, 5292 Renče

t: 05 395 43 03

m: 031 602 337

e:

Zagorec Božena

delovodja v kmetijstvu II

Bilje 1, 5292 Renče

t: 05 305 41 76

e: