Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica

Institute of agriculture and forestry Nova Gorica

svetujemo

Svetujemo, pomagamo, rešujemo

tradicija

Tradicija, znanje, kakovost

načrtujemo

Načrtujemo skupno prihodnost

rast

Rast je pot do cilja

začne

Tu se vse začne

prihodnost

Zremo v prihodnost

lokalno

Živimo globalno, uživajmo lokalno

Varstvo oljk

datum: 01.09.2021

Oljčna muha, marmorirana smrdljivka, pavje oko in oljkova siva pegavost

V večini oljčnikov na celotnem območju pridelave oljk na feromonskih vabah še vedno opažamo povečano prisotnost oljčne muhe. Pri pregledu vzorčenih plodov na posameznih lokacijah opažamo povečano poškodovanost plodov in sicer z jajčeci in ličinkami L1 stadija. Natančne podatke o ulovu muhe v oljčnikih in poškodbah na plodovih lahko preverite na naslovu www.kmetijskizavod-ng.si/oljcna-muha/

V nekaterih nasadih, kjer spremljamo ulove oljčne muhe je sušenje in odpadanje oljk tako izrazito, da pregled poškodovanosti plodov ne bo mogoč. Zaradi omenjenega bodo vrednosti poškodb oljk podane samo za manj prizadete oljčnike.

Zaradi manjšega števila plodov v večini oljčnikov so ti kljub nizki populaciji oljčne muhe bolj izpostavljeni napadu škodljivke. Oljkarjem priporočamo, da v oljčnikih redno spremljajo napadenost plodov in po potrebi ukrepajo.

Oljkarjem na območjih kjer se je muha številčnejše pojavila (3 oziroma več muh/vabo na teden), priporočamo ukrepanje z zastrupljeno vabo po delu krošnje. V ekološki pridelavi oljk lahko uporabimo pripravek GF 120 v odmerku 1-1,2 l/ha. Poraba do 30 l škropilne brozge/ha. Pripravek GF 120 lahko v sezoni uporabimo 4x.

Za zmanjšanje populacije oljčne muhe lahko v sklopu ekološke pridelave uporabimo tudi sredstvo Naturalis na osnovi entomopatogene glive Bauveria bassiana v odmerku 2 l/ha. Dovoljenih je največ 5 tretiranj letno.

Kot kontaktni insekticid lahko proti odrasli muhi uporabimo tudi sredstvo na osnovi deltametrina  Decis 2,5 EC v odmerku 0,5 l/ha. Z omenjenim sredstvom je dovoljeno ukrepati največ 2x na leto.

Uporabimo lahko tudi sredstvo na osnovi fosmeta Imidan 50 WG v odmerku 1,5 kg/ha. Omenjeno sredstvo lahko uporabimo 2x letno.

V oljčnikih, kjer aktivna poškodovanost plodov presega prag škodljivosti (več kot 10% plodov z odloženimi jajčeci in ličinkami prvega razvojnega stadija) priporočamo kurativno škropljenje po celi krošnji. Takšen ukrep je dovoljen le pri integrirani pridelavi oljk.

Ukrepamo lahko s sistemičnim sredstvom na osnovi acetamiprida Mospilan 20SG v odmerku 0,3 kg/ha. Sredstvo lahko uporabimo 1x letno. Omenjen pripravek deluje tudi proti marmorirani smrdljivki, ki jo opažamo v oljčnikih na celotnem območju pridelave oljk.

 

V oljčnikih na območju Slovenske Istre, Vipavske doline in Goriških Brd se povečuje tudi populacija marmorirane smrdljivke. Trenutno v nasadih opažamo izlegle ličinke drugega rodu in odrasle stenice, ki se dodatno prehranjujejo na oljkah, kjer pa poleg posamičnih vbodov ne povzročajo večje gospodarsko škode. Stransko delovanje na stenice marmorirane smrdljivke imajo tudi pripravki na osnovi fosmeta (Imidan 50 WG) ali deltametrina (Decis 2,5 EC), ki pa so registrirani za zatiranje oljčne muhe. Če bo v posameznih oljčnikih prišlo do večjega pojava stenice lahko za njeno zatiranje uporabimo tudi registrirano sredstvo na osnovi acetamiprida - Mospilan 20SG. Pripravek, ki je hkrati registriran tudi za zatiranje oljčne muhe uporabimo v odmerku 0,3 kg/ha. Sredstvo lahko uporabimo 1x letno.

 

Glavni znaki pavjega očesa so okrogle sive pege na listih in močno odpadanje listov  v spodnjem delu krošnje. Na bolezen sta posebno občutljivi Istrska belica in Oblica.

V oljčnikih, kjer je bila spomladi opažena močnejša okuženost s pavjim očesom in oljkovo sivo pegavostjo  priporočamo preventivno škropljenje s fungicidom na osnovi bakra.

Uporabimo lahko pripravek Cuprablau Z 35 WP v odmerku 2 kg/ha (0,3% pripravka pri porabi 660 l vode/ha) ali Cuprablau Z 35 WG v odmerku 1,6 - 2 kg/ha ali Nordox 75 WG v odmerku 1,25 kg/ha.

Bakrovi pripravki imajo poleg fungicidnega tudi odvračalni učinek na oljčno muho. Učinek je zadovoljiv le pri nizki populaciji oljčne muhe.

Poleg bakrovih pripravkov lahko v sklopu ekološke pridelave oljk proti pavjemu očesu uporabimo tudi biološka pripravka na osnovi bakterije Bacillus amyloliquefaciens Serenade ASO v odmerku 8 l/ha ali Taegro v odmerku 0,185 do 0,37 kg/ha.

Od organskih fungicidov lahko proti pavjemu očesu uporabimo Score 250 EC v odmerku 0,5 l/ha.

AKTIVNA SNOV

FFS

ODMEREK

KARENCA

- bakrov oksiklorid

- bakrov oksiklorid

- bakrov oksid

- Bacillus amyloliquefaciens

- Bacillus amyloliquefaciens

- difenkonazol

Cuprablau-Z 35 WG

Cuprablau-Z 35 WP

Nordox 75 WG

Serenade ASO

 

Taegro

 

Score 250 EC

1.6-2 kg/ha

2 kg/ha

1,25 kg/ha

8 l/ha

 

0,185-0,37 kg/ha

0,5 l/ha

14 dni

14 dni

14 dni

Ni potrebna

 

1 dan

 

30 dni

Pri ekološki pridelavi oljk je dovoljena le uporaba pripravkov na osnovi bakra.

Bodite pozorni na karenco pripravkov! Pred uporabo sredstva pozorno preberite navodila in dosledno upoštevajte opozorila za varovanje okolja!