Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica

Institute of agriculture and forestry Nova Gorica

svetujemo

Svetujemo, pomagamo, rešujemo

tradicija

Tradicija, znanje, kakovost

načrtujemo

Načrtujemo skupno prihodnost

rast

Rast je pot do cilja

začne

Tu se vse začne

prihodnost

Zremo v prihodnost

lokalno

Živimo globalno, uživajmo lokalno

Varstvo oljk

datum: 09.09.2021

Oljčna muha, marmorirana smrdljivka

V oljčnikih na celotnem območju pridelave oljk na feromonskih vabah opažamo nekoliko manj številčno prisotnost oljčne muhe kot v preteklem tednu. Pri pregledu vzorčenih plodov na posameznih lokacijah pa opažamo večjo poškodovanost plodov kot pred tednom. Natančne podatki o ulovu muhe v oljčnikih in poškodbah na plodovih lahko preverite na naslovu www.kmetijskizavod-ng.si/oljcna-muha/

V nekaterih nasadih, kjer spremljamo ulove oljčne muhe je sušenje in odpadanje oljk tako izrazito, da pregled poškodovanosti plodov ni mogoč. Zaradi omenjenega bodo vrednosti poškodb oljk podane samo za manj prizadete oljčnike.

Zaradi manjšega števila plodov v večini oljčnikov so ti kljub nizki populaciji oljčne muhe bolj izpostavljeni napadu škodljivke. Oljkarjem priporočamo, da v oljčnikih redno spremljajo prisotnost škodljivke in napadenost plodov, ter po potrebi ukrepajo.

Oljkarjem na območjih kjer se je muha številčnejše pojavila (3 oziroma več muh/vabo na teden), priporočamo ukrepanje z zastrupljeno vabo po delu krošnje. V ekološki pridelavi oljk lahko uporabimo pripravek GF 120 v odmerku 1-1,2 l/ha. Poraba do 30 l škropilne brozge/ha. Pripravek GF 120 lahko v sezoni uporabimo 4x.

Za zmanjšanje populacije oljčne muhe lahko v sklopu ekološke pridelave uporabimo tudi sredstvo Naturalis na osnovi entomopatogene glive Bauveria bassiana v odmerku 2 l/ha. Dovoljenih je največ 5 tretiranj letno.

Kot kontaktni insekticid lahko proti odrasli muhi uporabimo tudi sredstvo  na osnovi deltametrina  Decis 2,5 EC v odmerku 0,5 l/ha. Z omenjenim sredstvom je dovoljeno ukrepati največ 2x na leto.

Uporabimo lahko tudi sredstvo na osnovi fosmeta Imidan 50 WG v odmerku 1,5 kg/ha. Omenjeno sredstvo lahko uporabimo 2x letno.

V oljčnikih, kjer aktivna poškodovanost plodov presega prag škodljivosti (več kot 10% plodov z odloženimi jajčeci in ličinkami prvega razvojnega stadija) priporočamo kurativno škropljenje po celi krošnji. Takšen ukrep je dovoljen le pri integrirani pridelavi oljk.

Ukrepamo lahko s sistemičnim sredstvom na osnovi acetamiprida Mospilan 20SG v odmerku 0,3 kg/ha. Sredstvo lahko uporabimo 1x letno. Omenjen pripravek deluje tudi proti marmorirani smrdljivki, ki jo opažamo v oljčnikih na celotnem območju pridelave oljk.

 

Karence dovoljenih sredstev

Fitofarmacevtsko sredstvo

Karenca dni

GF 120

7

Naturalis

ni potrebna

Decis 2,5 EC,

7

Imidan 50 WG

28

Mospilan 20SG

28

Bliža se čas obiranje oljk zato pozor na karenco uporabljenih fitofarmacevtskih sredstev! Pred uporabo sredstva pozorno preberite navodila in dosledno upoštevajte opozorila za varovanje okolja!

Sledite tudi podatkom o dozorevanju oljk na www.kmetijskizavod-ng.si

 

V oljčnikih na območju Slovenske Istre, Vipavske doline in Goriških Brd se povečuje tudi populacija marmorirane smrdljivke. Trenutno v nasadih opažamo izlegle ličinke drugega rodu in odrasle stenice, ki se dodatno prehranjujejo na oljkah, kjer pa poleg posamičnih vbodov ne povzročajo večje gospodarsko škode. Stransko delovanje na stenice marmorirane smrdljivke imajo tudi pripravki na osnovi fosmeta (Imidan 50 WG) ali deltametrina (Decis 2,5 EC), ki pa so registrirani za zatiranje oljčne muhe. Če bo v posameznih oljčnikih prišlo do večjega pojava stenice lahko za njeno zatiranje uporabimo tudi registrirano sredstvo na osnovi acetamiprida - Mospilan 20SG. Pripravek, ki je hkrati registriran tudi za zatiranje oljčne muhe uporabimo v odmerku 0,3 kg/ha. Sredstvo lahko uporabimo 1x letno.

Pred uporabo sredstva pozorno preberite navodila in dosledno upoštevajte opozorila za varovanje okolja!