Skoči na vsebino
Logo: I feel Slovenia

Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica

Institute of agriculture and forestry Nova Gorica

Slika svetujemo

Svetujemo, pomagamo, rešujemo

Slika tradicija

Tradicija, znanje, kakovost

Slika načrtujemo

Načrtujemo skupno prihodnost

Slika rast

Rast je pot do cilja

Slika začne

Tu se vse začne

Slika prihodnost

Zremo v prihodnost

Slika lokalno

Živimo globalno, uživajmo lokalno

zatiranje plevelov v žitih

datum: 15.03.2023

pleveli

Najugodnejše obdobje za zatiranje plevelov v žitih je v času razraščanja, do pojava prvega kolenca, ko so pleveli še manjši, občutljivejši in jih škropilna brozga lažje doseže. V priloženem seznamu so navedeni samo registrirani herbicidi, ki jih lahko spomladi rabimo v ozimnih in jarih žitih. Pred uporabo herbicida obvezno preberite in upoštevajte NAVODILO O UPORABI!

Ozimne pšenice so v Vipavski dolini sedaj v fazi konca razraščanja do 1. kolenca (BBCH 29 - 31), ozimni ječmeni pa v fazi razraščanja do 2. kolenca (BBCH 29 – 32). Jara žita so v fazi vznika ali razraščanja (BBCH 21 – 25). Priporočamo pregled posevkov in zaščito proti plevelom sedaj po dežju, ko so semenski pleveli v fazi vznika oz. so vzkalili. Razvoj posevkov in plevelov bo sedaj ob toplejšem vremenu in po dežju zelo hiter. Največ škode v žitih povzročajo trajni pleveli kot so smolenec, njivski slak, osat, … Gospodarski prag škodljivosti za smolenec je 0,5 rastlin na m2, za slak pa 1 rastlina na m2. Priporočamo, da plevele zatirate, če je njihova pokrovnost večja kot 10 % in na redkih posevkih. Jarine, posebno oves, so občutljivejše na herbicide, zato je izbira in odmerjanje herbicida zelo važna. Pri herbicidih, kjer smo izpisali opozorilo »kolobarne omejitve«, gre za vpliv ostankov herbicida na setev naslednje kulture npr. lucerne. Podrobnosti so opisane v navodilu o uporabi pod »opozorila« ali »kolobar«. Pri izbiri pripravkov bodite pozorni na razvojno fazo posevka (kolenca, zastavičar) in nočne temperature po škropljenju.

Pripravila: Anka Poženel, univ.dipl.inž.agr

 

REGISTRIRANI HERBICIDI ZA UPORABO V ŽITIH 2023 – 24. 2. 2023

(izpuščeni so herbicidi registrirani za uporabo jeseni)

PRIPRAVEK

potek registr.

AKTIVNA SNOV

ODMEREK

ČAS UPORABE

UPORABA NA

DELUJE PROTI / NA

OPOMBE

ADENTIS

=

CORIDA

 

 

Tribenuron-metil 75%

20 g/ha

Spomladi, od 1. kolenca do  faze zastavičarja

BBCH 31-39.

 

Ozimnine:  pšenica, ječmen.

 

Jarine: ječmen, pšenica.

Enoletni širokolistni pleveli:

škrlatno rdeča kopriva, poljski mak, navadni slakovec, njivska gorjušica.

Zmanjšuje zapleveljenost: bela metlika in kamilice.

Ko so pleveli v fazi intenzivne rasti - razvit 6. list, temeljito omočiti. Slabša učinkovitost na zelo suhih tleh.

TBM 75 WG

 

 

 

Tribenuron-metil 75%

20 g/ha

Od 2 razvitih listov do faze, ko je 3 kolence 2 cm nad 2. kolencem

BBCH 12-33.

Ozimna in jara pšenica, ječmen, oves, ozimna rž in tritikala.

Enoletni širokolistni pleveli: nedišeča trirobka, nav. zvezdica, njivska gorjušica, nav. plešec, poljski mak, ptičja dresen.

Omejeno deluje na navadno ambrozijo.

Uporabljamo, ko je plevel v fazi 2-4 listov.

Samo ob uporabi traktorske škropilnice.

 

FLAME

 

 

Tribenuron-metil 50%

30 g/ha

Od 3. lista do

faze zastavičarja BBCH 13-39.

Ozimna pšenica in ozimni ječmen.

 

Jari ječmen.

Širokolistni pleveli: navadna zvezdica do višine 15 cm, navadni repnjakovec, samonikla oljna ogrščica, poljski mak, nedišeča trirobka, njivska spominčica in njivska gorjušica.

Zmanjšuje zapleveljenost: škrlatna rdeča kopriva, navadni plešec.

Učinkuje do faze, ko imajo pleveli razviti 6 listov.

Kolobarne omejitve!

ALLIANCE

 

 

Diflufenikan 60%  + metsulfuron-metil 6%

100 g/ha

Spomladi, od 3. lista do konca razraščanja

BBCH 13-29.

Ozimnine: pšenica, ječmen, rž, tritikala.

 

Jarine: ječmen, pšenica.

Širokolistni pleveli: vijolica, jetičnik, mrtva kopriva, kamilica, njivska spominčica, poljski mak, rosnica, zebrat, navadna zvezdica, njivski mošnjak, nav. ogrščica, krvomočnica, plezajoča lakota, modri glavinec, nav. srakoperec in plešec.

Netretiran varnostni pas 15m od meja brega voda 1. in 2. reda.

LECTOR DELTA

 

Datum veljavnosti:

31.12.2023

Diflufenikan 50%

florasulam 5%

0,1 l/ha

Spomladi po vzniku, od začeteka razraščanja, do faze ko je 2. kolence vsaj 2 cm nad 1. kolencem

BBCH 21-32.

Ozimna: pšenica, ječmen, rž, tritikala.

 

Jarine: pšenica, ječmen, semenske trave.

Širokolistni pleveli.

Njivska poljska kamilica, navadni plešec, navadni zebrat, plezajoča lakota, nadišeča trirobka, njivska spominčica, navadna zvezdnica, njivska gorjušica, njivski mošnjak, njivska vijolica, perzijski jetičnik.

Optimalno, ko so klični listi plevela popolnoma razviti, do faze 9 in več listov. Ne priporoča se tretiranja ob nočnih zmrzalih, rastlin v stresu.

Kolobarne omejitve!

 

ARNOLD

Diflufenikan 20% +

flufenacet 40%

0,6 l/ha

Od faze, ko je

razvit 1. list, do faze, ko sta zaznavna 2 stranska poganjka BBCH 11-22.

Ozimna pšenica.

Ozkolistni in širokolistni pleveli: njivski lisičji rep, plezajočo lakoto, koprive, pravo kamilico, navadno zvezdico, jetičnike in njivsko vijolico. Omejuje številčnost plevelov rodu Brassica in njivskega maka.

 

ALISTER NEW

Diflufenikan 12% +

jodosulfuron 0,75% + mezosulfuron 0,9 %

1 L/ha

Zgodaj spomladi, od 2. lista do faze konca razraščanja posevka

BBCH 12-29.

Ozimna pšenica.

Enoletni ozkolistni in širokolistni pleveli: plezajočo lakoto, kamilice, navadno zvezdico, jetičnike, latovke, poljski mak, ljuljke, njivski lisičji rep, nacepljenolistno krnomočnico in navadno njivko. Omejuje številčnost populacije njivske vijolice.

Ozkolistni plevel je najbolj občutljiv od faze 1-3 pravih listov, širokolistni pa od 2-4 razvitih pravih listov.

Kolobarne omejitve!

FLASH 500 SC

Diflufenikan 50%

0,28 l/ha

Od faze, ko je razvit 1. list, do faze, ko sta zaznavna 2 stranska poganjka

BBCH 10-21.

Ozimna pšenica in ozimni ječmen.

Navadni srakoperec in enoletni širokolistni pleveli: škrlatnordeča mrtva kopriva, nedišeča trirobka, nav. zvezdica, jetičniki, njivska vijolica, rastline iz rodu Brassica. Delno deluje na plezajočo lakoto.

Kolobarne omejitve!

ATLANTIS STAR

 

 

Jodosulfuron 0,9% +

mezosulfuron 4,5% +

tienkarbazon-metil 2,25%

0,20 – 0,333 kg/ha

Samo spomladi od faze 3. listov do faze, ko je 2. kolence do 2 cm nad 1. kolencem BBCH 13-32.

Ozimna pšenica, ozimna tritikala.

0,20 kg/ha: proti srakopercu, latovkam in enoletnim  širokolistnim plevelom: navadni plešec, kamilice, poljski mak, navadna zvezdica, jetičniki, njivska vijolica in mrtve koprive.

0,333 kg/ha: proti ozkolistnim plevelom: njivski lisičji rep, ljuljke, stoklase in gluhi oves, ter širokolistnim plevelom npr. plezajoča lakota.

Samo ob uporabi traktorske škropilnice!

Po uporabi sredstva se lahko v kolobar, po predhodni obdelavi tal, vključi: ozimno pšenico, oves, sladkorno peso, sončnice in koruzo.

HUSSAR PLUS

 

Datum veljavnosti:

31.10.2023

Jodosulfuron 5%  + mezosulfuron  75%

Ozimnine:

0,2 l/ha

 

Jarine:

0,15 l/ha

Ozimnine: od 3 razvitih listov do takrat, ko je 2 kolence vsaj 2 cm nad 1. kolencem

BBCH 13-32.

Jarine: od 3 razvitih listov do začetka kolenčenja

BBCH 13-30.

Ozimna: pšenica, rž, tritikala.

 

Jara: pšenica ječmen.

Enoletni širokolistni in ozkolistni pleveli:

Ozimnine: nav. srakoperec, nav. plešec, ljuljka, enoletna latovka, ogrščica, prava kamilica, plezajoča lakota, krvomočnica, nj. spominčica, poljski mak, nav. zvezdica.

Jarine: gluhi oves, ogrščica, nav. plešec, bela metlika, mrtva kopriva, prava kamilica, nj. spominčica, ptičja dresen, nav. zvezdica, njivski mošnjak, perzijski jetičnik, njivska vijolica.

S sredstvom lahko tretiramo le ob uporabi traktorske škropilnice.

Ozimna žita se lahko tretira le spomladi!

HUSSAR STAR

Jodosulfuron 3,3% + tienkarbazon-metil 2,5%

0,2 – 0,3 kg/ha

+

močilo

(MERO -

1,0 l/ha)

Spomladi, od faze začetka razraščanja žit do kolenčenja, ko je drugo kolence vsaj 2 cm nad prvim kolencem

BBCH 21-32.

Ozimna pšenica, ozimni rž, ozimna tritikala.

 

Enoletni širokolistni in ozkolistni pleveli:

gluhi oves, poljski mak, njivski osat, poljska ostrožnica, perzijski jetičnik, angleška ljuljka, navadni srakoperec, njivska pasja kamilica, plezajoča lakota, samosevna ogrščica, navadni plešec, navadna zvezdica, njivska spominčica, njivska mrtva kopriva, nedišeča triroba.

Ko plevel aktivno raste, širokolistni v fazi od 2-4 listov, ozkolistni od vznika do sredine razraščanja. Samo s traktorsko škropilnico. V brezvetrju. Potrebna ustrezna vlažnost tal.

SEKATOR OD

 

Datum veljavnosti:

31.12.2023

Amidosulfuron 10%  + jodosulfuron 2,5%

0,15 l/ha

 

 

 

Od faze razraščanja, do kolenčenja, ko je

2. kolence vsaj 2 cm nad 1. kolencem

BBCH 25-32.

Ozimna in jara pšenica, ozimni in jari ječmen, rž, tritikala.

Širokolistni pleveli: nav. plešec, glavinec, metlika, zebrat, plezajoča lakota, poljski mak, kamilica, nav. zvezdica, njivski mošnjak. Zaviralno proti: vijolici, njivskim osatom, mrtvi koprivi, jetičniku, dresnim.

Ne uporabljamo na poškodovanih posevkih.

Kolobarne omejitve!

SEKATOR PLUS

 

Datum veljavnosti:

31.12.2023

2,4-D  28,7% +

amidosulfuron 2,5%  +

jodosulfuron 0,625%

0,6 l/ha

 

Ozimnine: od začetka razraščanja do 2. kolenca BBCH 21-32.

Jarine: od 3.lista do 2. kolenca BBCH 13-32.

Ozimnine: pšenica, ječmen, tritikala, rž.

 

Jara pšenica in ječmen.

Širokolistni pleveli: njivska pasja kamilica, samonikla ogrščica, navadni plešec, modri glavinec, plezajoče lakote, škrlatnordeča mrtva kopriva, navadna zvezdica, poljski mak, navadna sončnica, jetičniki. Omejevanje njivske vijolice.

Samo s traktorsko škropilnico! Netretiran pas 15m od voda 1. in 10m od voda 2. reda. Kolobarne omejitve!

HUSSAR OD

 

 

Jodosulfuron 10%

0,1 l/ha

Ozimnine: od začetka razraščanja do razvoja zgornjega lista

BBCH 13-37.

Jarine: od 3. lista do konca razraščanja

BBCH 13-29.

Ozimna in jara pšenica, ozimni in jari ječmen, rž, tritikala.

Ozkolistni pleveli: orjaška šopulja, nav. srakoperec, ljuljka, čužka, enoletna latovka, nav. latovka, ….

Širokolistni pleveli: srhkodlakavi ščir, prava kamilica, loboda, nav. plešec, modri glavinec, bela metlika, njivski osat, zebrat, plezajoča lakota, mrtva kopriva, poljski mak, njiv. redkev in gorjušica, nav. zvezdica, detelja,…

Najboljša učinkovitost: ozkolistni pleveli v fazi 2 listov do konca razraščan in širokolistni pleveli v fazi 2-6 listov.

GRODYL

Amidosulfuron 75%

40 g/ha

Od faze 3 listov do začetka pojavljanja zastavičarja

BBCH 13-37.

Pšenica, ječmen, oves, rž, pira, tritikala.

Širokolistni pleveli: navadni ščir, njivsko gorjušico, plezajočo lakoto, nav. slakovec, kamilice, nav. plešec, njivsko spominčico, topolistno in kodrastolistno kislico.

Slabše zatira: škrlatno rdečo mrtvo koprivo, njivsko vijolico, perzijski jetičnik, pasje zelišče, metlike, nav. rosnico.

Za boljše delovanje dodamo močilo. Plevel popolnoma odmre 3-5 tednov po tretiranju.

Uporaba pri T od +5 ºC naprej.

ALLY SX

Metsulfuron-metil 20%

30 g/ha

Ozimnine: po vzniku, od začetka razraščanja do faze zastavičarja

BBCH 21-39.

 

Jarine: po vzniku, od faze 2. lista do faze zastavičarja

BBCH 12-39.

Ozimnine:

pšenica, pira, rž, tritikala, ječmen.

 

Jarine: pšenica, ječmen, oves.

 

Enoletni širokolistni pleveli: kamilice, nav. ogrščica, nav. plešec, bela metlika (do 4 pravih listov), nav. zebrat, škrlatno rdeča mrtva kopriva, poljski mak, njiv. gorjušica, nav. zvezdica, njiv. mošnjak, perzijski jetičnik, njiv. vijolica, breskovolistna dresen. Zmanjšuje zapl.: navadna loboda, navadni slakovec, bršljanovolistni jetičnik.

Uporaba dovoljena le od 1. feb. do 1. avg.

Plevel je treba temeljito omočiti, učinkovitost je lahko slabša na zelo suhih tleh.

Kolobarne omejitve!

 

FINY

Metsulfuron metil 20%

30 g/ha

Spomladi od začetka razraščanja, ko so vidni 3. poganjki, do zastavičarja

BBCH 23-39.

Ozimna: pšenica, rž, tritikala.

Enoletni širokolistni pleveli: škrlatno rdeča mrtva kopriva, kamilica, poljski mak, njivska gorjušica, navadna zvezdica, perzijski jetičnik, njivska vijolica.

Zmanjšuje zapleveljenost: plezajoča lakota in bršljanovolistni jetičnik.

Ne na posevkih v stresu!

Zatiranje v času intenzivne rasti plevelov.

Kolobarne omejitve!

SAVVY

Metsulfuron-metil 20%

30 g/ha

Pšenica, oves, tritikala: od 2 razvitih listov (BBCH 12);

Ječmen od 3 razvitih listov (BBCH 13);

do faze zastavičarja BBCH 39.

Jara in ozimna: pšenica, ječmen, oves, tritikala.

Širokolistni pleveli:

nav. plahtica, nav. ogrščica, nav. plešec, bela metlika, nav. slakovec, nav. zebrat, škrlatno rdeča mrtva kopriva, kamilice, njivska spominčica, poljski mak, ptičja dresni, njivska gorjušica, nav. škrbinka, nav. zvezdica, perzijski jetičnik, vijolica.

Uporaba 1. feb. – 1. avg.

Ne tretirati rastlin v stresu. Učinkovito deluje na plevel v zgodnjih raz. fazah.

Kolobarne omejitve!

BOUDHA

 

Metsulfuron metil 25%  +

tribenuron-metil 25%

 

20 g/ha

Ozimnine: spomladi, od začetka razraščanja do pojava zastavičarja

BBCH 21-39.

Jarine: od 2. lista do začetka pojava zastavičarja

BBCH 12-39.

Ozimnine:  pšenica, ječmen, tritikala, rž.

Jarine: pšenica, ječmen.

Manjša uporaba: ozimni in jari oves.

Enoletni širokolistni pleveli: navadni plešec, žabji koprc, škrlatnordeča mrtva kopriva, poljski mak, navadna zvezdica in njivska vijolica.

Zmanjšuje zapleveljenosti: bela metlika  in navadni slakovec.

Najučinkovitejše je delovanje pri tretiranju manjšega plevela.

 

Kolobarne omejitve!

ERGON

 

 

Metsulfuron-metil 6,8%  +

tifensulfuron-metil 68,2%

Ozimna pšenica:

70 g/ha

 

Jara pšenica, ječmen:

60 g/ha

Ozimna, jara pšenica:

od razvitih 2 listov do faze zastavičarja

BBCH 12-39.

Jari ječmen: od 3 listov do pojavljanja zastavičarja

BBCH 13-39.

Ozimna pšenica.

 

Jara pšenica, jari ječmen.

Enoletni in večletni širokolistni pleveli: nav. ogrščica, nav. plešec, nav. slakovec, bela metlika, nav. zebrat, mrtva kopriva, kamilice, poljski mak, ptičja in breskovolistna dresen, njivska gorjušica, nav. zvezdica, perzijski jetičnik.

Ne na durum pšenicah! Dobro delovanje, ko je plevel v fazi 2-6 listov. Učinkovitost je manjša na suhih tleh.

Kolobarne omejitve!

XANADU

 

Datum veljavnosti:

31.10.2023

Bensulfuron-metil 50%  +

metsulfuron-metil 4%

0,1 kg/ha

Ozimnine: od začetka razraščanja do faze zastavičarja

BBCH 21-39.

Jarine: od 3.lista do zastavičarja

BBCH13-39.

Ozimna in jara pšenica, ječmen, oves, rž, tritikala.

Enoletni širokolistni pleveli: poljski mak, nedišečo trirobko, pravo kamilico, nj. vijolico, nav. zvezdico, ptičjo dresen, nav. slakovec, breskovolistno dresen, škrlat. mrtvo koprivo, nav. plešec. Zmanjšuje zapl.s plezajočo lakoto, bršljanovolistnim jetičnikom in belo metliko.

 

Samo s traktorsko škropilnico.

Učinkovito zatira majhen in aktivno rastoč plevel.

Netretiran pas 15m od voda 1. reda in 10m od meje voda 2. reda.

AXIAL

Pinoksaden 5%

0,6 – 1,2 l/ha

Od 3 listov do pojava

zastavičarja

BBCH 13-39.

Ozimnine:  pšenica, ječmen.

 

Jarine: ječmen, pšenica.

Enoletni ozkolistni pleveli:

0,6-0,9 l/ha: gluhi oves, navadni srakoperec;

0,9-1,2 l/ha: ljulke, njivski lisičji rep.

Plevel naj bo v razvojni fazi 1-6 listov oz. ima razvita 3-4 kolenca.

AXIAL ONE

Florasulam 0,5% + pinoksaden 4,5%

1 – 1,3 l/ha

Od 1. pravega lista do faze, ko je viden

zastavičar, vendar je še zvit BBCH 11-37.

Ozimnine:  pšenica, ječmen.

 

Jarine: ječmen, pšenica.

Širokolistni pleveli: plazeča lakota, kamilice, navadni plešec, navadna zvezdica, njivska spominčica, poljski mak, modri glavinec,  bela metlika, ptičja dresen, navadni slakovec, samonikla oljna ogrščica; ozkolistni pleveli:

1 l/ha: gluhi oves, navadni srakoperec;

1,3 l/ha: ljulke, njivski lisičji rep.

 

Samo ob uporabi traktorske škropilnice!

Ko je pridelek požet, se lahko v istem letu na isto površino seje žita, oljno ogrščico, fižol, trave in vrtnine iz družine križnic.

BASAGRAN 480

Bentazon 48%

2 l/ha

 

 

Od faze razraščanja do začetka kolenčenja

BBCH 12-31.

Jara in ozimna pšenica, ječmen, rž, oves, tritikala.

Širokolistni pleveli: njivska pasja kamilica, nav. plešec, ščavjelistna dresen, metlike, pasje zelišče, njivska redkev, njivski mošnjak, kamilice, bela gorjušica.

Na plevel deluje v zgodnjih razvojnih fazah. Priporoča se uporaba pri

T 10-25 °C.

U 46 M-FLUID

 

Datum veljavnosti:

31.10.2023

MCPA-DMA 94,3%

1 l/ha

 

 

Od 3. stranskih poganjkov do

faze zastavičarja - vidna listna nožnica BBCH 23-39.

Ozimna in jara žita: pšenica, ječmen, rž, tritikala.

Širokolistni pleveli.

Dobro zatira: navadni plešec, njivski slak, preslico, navadno rosnico, krvomočnico, ločje, njivsko mrtvo koprivo, lucerno in koprivo.

Zaviralno deluje na: poljski mak, trpotec, zlatico, jetičnik.

Na preorano površino se lahko seje oz. sadi druge gojene rastline po 8 tednih po tretiranju.

EMCEE

 

 

MCPA 75%

1,0 l/ha

Ozimnine: od 1. kolenca do faze zastavičarja

BBCH 31-39.

Jara žita: od 3. listov do faze, ko je 2.

kolence vsaj 2 cm nad 1. kolencem

BBCH 13-32.

Ozimnine: pšenica, ječmen, tritikala, rž, oves.

 

Jarine: pšenica, rž, ječmen, oves.

 

Širokolistni pleveli: njivski mošnjak, bela metlika.

Slabše deluje na: navadna zvezdica, poljski mak.

Pleveli naj bodo v zgodnjih razvojnih fazah in aktivno rastoči.

BATTERY

MCPA 16,1%  +

dikamba 1,78%  

 

5 l/ha

Začetek razraščanja do faze, ko je 2. kolence vsaj 2 cm nad 1. kolencem  

BBCH 21-32.

 

Ozimna pšenica, ozimni ječmen.

 

Jari ječmen.

Širokolistni pleveli.

V jarem ječmenu: njivski osat, navadni

plešec, belo metliko in dresni.

V ozimni pšenici in ječmenu: modri glavinec, njivski osat, poljski mak, njivski

mošnjak, kamilice, navadni plešec, belo metliko in poljski ostrožnik.

Zmanjšuje zaple. navadne zvezdice.

Tretiranje po vzniku plevela, ko je le-ta v zgodnjih razvojnih fazah in v fazi intenzivne rasti.

Priporoča se uporaba pri

T 10-25 °C.

ARRAT

Dikamba 50% + tritosulfuron 25%

0,2 kg/ha

 +

močilo

(DASH HC -0,5 l/ha)

Od 2 razvitih listov do konca razraščanja BBCH 13-29.

 

 

Ozimnine: pšenica, ječmen.

 

Jarine: ječmen, pšenica.

Enoletni in večletni širokolistni pleveli:

njivski osat in slak, baržunasti oslez, ščir, plazeča zlatica in lakota, njivska pasja kamilica, nav. plešec, bela metlika, zebrat, ostrožnik, njivska mrtva kopriva, njivski mak, srhkolistna skrka, prava kamilica, ptičja dresen, nav. slakovec, nav. tolščak, njivska redkev, njivska in bela gorjušica, nav. zvezdica, jetičniki, nav. bodič. Zmanjšuje zapleveljenost: pasje zelišče.

Ko so pleveli v fazi aktivne rasti – širokolistni v fazi 2-6 pravih listov. Dodatek močila za izboljšanje delovanja.

Prepovedana uporaba v posevkih, ki so namenjeni pridelavi semen! Tretira se v toplem in sončnem vremenu, pri T nad 5 ºC.

 

 

BIATHLON 4D

Florasulam 5,4%  + tritosulfuron 71,4%

70 g/ha

+

močilo (DASH HC - 1 l/ha)

Spomladi, po vzniku žit, od razvitega 3. lista do stopnje zastavičarja

BBCH 13-39.

 

Ozimna in jara pšenica, ječmen, rž, tritikala, oves, pira.

Širokolistni pleveli:

Plezajoča lakota, pasja kamilica, kamilica, oljna ogrščica, nav. plešec, njivska redkev, njivski mošnjak, njivska gorjušica, modri glavinec, njivska spominčica, srhkodlakavi ščir, nav. ambrozija, nav. konoplja, nav. zebrat, nav. zvezdica, grašice, njivski slak.

Sredstva ne nanašati na oslabljene rastline.

Dodatek močila za izboljšanje delovanja.

Tal ne obdelovati 1 teden pred in po tretiranju!

Kolobarne omejitve!

BOXER

Prosulfokarb 80%

5 l/ha

Po vzniku žit, najpozneje do začetka razraščanja BBCH 21.

Ozimna pšenica in ječmen.

 

Manjša uporaba: rž in tritikala.

Ozkolistni in širokolistni pleveli: enoletno latovko, ščir, pasje zelišče, nav. zvezdico, njivsko spominčico, pravo kamilico, enoletni golšec, krvomočnico, jetičnike škrlatnordečo mrtvo koprivo.

Delno zatira: nav. srakoperec, belo metliko, plezajočo lakoto, dresni in njivsko vijolico.

Samo z napravami na traktorski pogon.

 

Kolobarne omejitve!

BQM SUPER

 

Datum veljavnosti:

15.12.2023

Glifosat v obliki izopropilamino soli 48%

1,5 l/ha

Po setvi in pred vznikom gojenih rastlin.

Pšenica, ječmen, oves.

Samonikla žita in enoletni pleveli:

njivski lisičji rep, navadno kostrebo, zeleni muhvič, samosevno pšenico, navadni plešec, modri glavinec, pravo kamilico, nedišečo trirobko, nav. grint in zvezdico.

Tretiranje pred vznikom! Lahko deluje fitotoksično.

CORELLO DUO

Florasulam 1,42%  +

piroksulam 7,08%

 

170 – 265 g/ha

+

močilo

(Nu-Film-17 - 0,1 L/ha)

Spomladi od začetka razraščanja do faze, ko je 1. kolence vsaj 1 cm nad mestom

razraščanja

BBCH 21-31.

Ozimna pšenica, ozimni rž, tritikala in pira.

Ozkolistni in širokolistni pleveli.

265 g/ha: navadni srakoperec, ljuljka, samosevni oves, njivski lisičji rep, stoklase, enoletna latovke;

210 g/ha: bršljanovolistni jetičnik, perzijski jetičnik, plezajoča lakota, poljski mak;

170 g/l: krvomočnica, kamilice, njivska vijolica, navadna zvezdica.

Uporaba močila! Rastline, ki se lahko sejejo/sadijo naslednjo sezono: oljna ogrščica, ječmen, pšenica, oves, tritikala, koruza, grah, fižol, rž, ljuljka, pesa, krompir, sadike kapusnic.

DUPLOSAN KV

Mekoprop-P 60%

2 l/ha

Od razraščanja do kolenčenja

BBCH 13-31.

Ozimnine:  pšenica, ječmen.

 

Jarine: ječmen, pšenica.

 

Brez podsevkov.

Širokolistni pleveli: nav. plešec, nav. zvezdica, gorjušice, jetičniki, plezajoča lakota, njivska redkev, poljski mak, njivska spominčica, njivska zlatica…

Zadovoljivo: metlike, osat, njivski slak, plotni slak, modri glavinec, kamilice, nav. slakovec, njivska mrtva kopriva, dresni…

 

Semenski plevel naj bo v obdobju bujne rasti 2-6 listov, koreninski pa mora biti večji.

Samo ob uporabi traktorske škropilnice!

DUPLOSAN KV 600

Mekoprop-P 60%

1,5 l/ha

V fazi razraščanja žit BBCH 13-29.

Ozimnine: ječmen, pšenica, rž, tritikala.

 

Jarine: pšenica, ječmen, oves.

 

Brez podsevkov.

Širokolistni pleveli:

navadna ogrščica, bela metlika, plazeča lakota, navadni grint, njivska gorjušica, navadna zvezdica, njivski mošnjak, njivski osat, njivska spominčica, kodrolistna kislica.

Za tretiranje naj bodo T zraka višje od 12oC.

ESTERON

 

 

2,4-D 2-EHE  90,5%

0,75 – 1 l/ha

Od konca razraščanja do vidnega 2. kolenca

BBCH 22- 32.

Ozimna in jara pšenica, ječmen, tritikala.

Enoletni širokolistni pleveli: srhkodlakavi ščir, bela metlika, osati, njivski slak, nav. rosnica, poljski mak, v. trpotec, ptičja in ščavjelistna dresen, nav. slakovec, njivska  in gorjušica, pasje zelišče, perzijski jetičnik.

 

FLEXIDOR

Izoksaben 50%

0,25 l/ha

Po setvi do faze razvitih 3. listov BBCH 00-13.

Ozimna pšenica in ozimni ječmen.

Enoletni širokolistni pleveli: pasjo kamilico, samosevno ogrščico, nav. plešec, dlakavo penušo, mrtvo koprivo, kamilico, poljski mak, ptičjo dresen, nav. slakovec, njiv. zlatico, redkev in gorjušico, nav. zvezdico in motovilec, jetičnike, vijolico.

Ne deluje na že vznikle plevele!

Slabo deluje na suhih tleh.

Kolobarne omejitve!

HERBOCID XL

2,4D 60%

1,25 l/ha

V fazi od sredine razraščanja do konca razraščanja

BBCH 14-29.

Ozimnine: pšenica, ječmen, rž, tritikala.

 

Jarine: pšenica, ječmen, tritikala.

Enoletni in večletni širokolistni pleveli:

njivski osat, njivski mošnjak, navadni plešec, koprive, metlika, plezajoča lakota.

Slabše zatira: poljski mak, dresni.

Tretiranje v brezvetrju, med 5°C in 30°C.

LONTREL 72SG

Klopiralid 72%

0,17 kg/ha

Od razraščanja, do faze, ko je prvo kolence vsaj 1 cm nad mestom razraščanja

BBCH 21-31.

Pšenica, ječmen, oves.

Širokolistni pleveli.

Dobro zatira: bodiče, kamilice, njivsko in pasjo kamilico, njivski osat in druge vrste osatov, nedišečo trirobko.

Slabše deluje na osate, če so v stresu zaradi suše.

Ne priporoča se tretiranja, če so posevki v stresu.

Kolobarne omejitve!

 

 

 

CLAP

 

Datum veljavnosti:

30.4.2023

Klopiralid 30%

Ozimnine:

0,4 l/ha

 

Jari ječmen:

0,3 l/ha

 

Ozimnine: tik pred zač. razraščanja do faze zastavičarja BBCH 20-39.

Jari ječmen: od 2. lista do faze, ko je 2. kol. vsaj 2 cm nad 1. kol. BBCH 12-32.

Jara rž: od začetka razraščanja do faze

zastavičarja

BBCH 20-39.

Ozimnine: pšenica, oves, ječmen, rž in tritikala.

 

Jari ječmen.

 

Manjša uporaba: jara rž.

Širokolistni pleveli.

Ozimnine: zatiranje osatov, kamilic, njivske pasje kamilice, bodičev, modrega glavinca, navadne sončnice ter omejevanje številčnosti ščavja.

Jari ječmen: zatiranje modrega glavinca in navadne sončnice ter omejevanje številčnosti njivskega osata.

 

Ozimna žita je dovoljeno tretirati le v spomladanskem času!

Na isti površini uporaba sredstva vsake 3 leta!

 

Kolobarne omejitve!

MAJOR 300 SL

 

Datum veljavnosti:

30.4.2023

Klopiralid 30%

0,3 – 0,4 l/ha

Spomladi, od faze začetka razraščanja, do  konca razraščanja BBCH 20-29.

Ozimna pšenica.

Širokolistni pleveli: njivski osat, modri glavinec, njivsko pasjo kamilico, nedišečo trirobko, drobnocvetni rogovilček, pravo kamilico, pasje zelišče in navadni slakovec.

Priporočena uporaba pri T med 10-12 °C. Na isti površini uporaba vsake 3 leta. Samo ob uporabi traktorske škropilnice.

Kolobarne omejitve!

LONTREL 100

 

Zaloge v uporabi do: 30.4.2023

Klopiralid 10%

1 – 1,2 l/ha

Od zač. razraščanja, do faze, ko je prvo kolence vsaj 1 cm nad mestom razraščanja

BBCH 21-31.

Ozimna pšenica.

Širokolistni pleveli.

Posebej dobro zatira: bodiče, kamilice, njivsko in pasjo kamilico, njivski osat in druge vrste osatov.

Po vzniku plevela, ko je v razvojni fazi 2-6 listov.

Kolobarne omejitve!

MUSTANG 306 SE

 

2,4-D 2-EHE 45,242% +

florasulam 6,25%

0,4 – 0,6 l/ha

Od začetka razraščanja do 1. kolenca žita

BBCH 21-31.

Ozimnine:  pšenica, ječmen.

 

Jarine: ječmen, pšenica.

Širokolistni pleveli: metlika, dresni, nav. zvezdica, nav. kurja črevca, prava kamilica, plezajoča lakota, pelinolistna ambrozija.

Zmanjšuje zapleveljenost s perzijskim jetičnikom, njivskim osatom in slakom ter večletnimi širokolistnimi pleveli.

Zatiramo, ko ima enoletni plevel 2-6 listov.

MUSTANG FORTE

2,4-D 18%  +

aminopiralid 1%  +

florasulam 0,5%

Ozimnine:

1 l/ha

 

Jarine:

0,8 l/ha

Ozimnine: od začetka razraščanja do 2. kol. BBCH 21-32.

Jarine: od 3. listov do 1. kol. BBCH 13-32.

Ozimnine: pšenica, ječmen, tritikala, rž.

 

Jarine: pšenica, ječmen, oves.

Širokolistni pleveli: bela metlika, nj. pasja kamilica, poljski mak, nav. zvezdica in slakovec, kamilice, ogrščica, nj. mošnjak, pelinolistna ambrozija, divja vijolica, nav. plešec, plezajoča lakota, njivski osat.

Najbolj učinkovito, ko je plevel v fazi od 2 do 6 listov. Ne sme se tretirati če so rastline v stresu.

Kolobarne omejitve!

PALLAS 75 WG

Proksulam 7,5%

120 – 250 g/ha

+

močilo

(np. Nu-Film 0,1 l/ha)

 

Spomladi: od 2 lista do razvojne faze 2. kolenca BBCH 12-32.

Ozimna in jara pšenica, rž, tritikala.

Ozkolistni in širokolistni pleveli:

120 g/ha: navadna zvezdica,

160 g/ha: jetičnik,

200 g/ha: navadni srakoperec, njivska pasja kamilica, nav. plešec, stoklasi, njivska gorjušica, vijolica, oves,

250 g/ha: nj. lisičji rep, plezajoča lakota, škrlatno rdeča mrtva kopriva, ljuljka.

Tretiramo lahko samo s traktorsko škropilnico.

Sredstva se ne uporablja pri temp. pod 5 °C, ko se pričakuje nočne temp. pod lediščem.

Kolobarne omejitve!

SARACEN MAX

 

Florasulam 20%  +

tribenuron-metil 60%

25 g/ha

Ozimnine: od 2. listov do faze zastavičarja

BBCH 12-39.

Jarine: od 2. listov do faze ko je 2. kol. vsaj 2 cm nad 1. kolencem

BBCH 12-32.

Ozimnine: ječmen, oves, pšenica, rž, tritikala.

 

Jari ječmen, in oves.

Širokolistni pleveli:

navadni slakovec, njivska gorjušica, plezajoča lakota-smolenec, nav. zvezdica, nedišeča trirobka, nav. plešec, poljski mak, ptičja dresen, breskova dresen , bela metlika, navadni zebrat.

 

Učinkovito deluje na mlad plevel, ki intenzivno raste. Po žetvi se v istem letu lahko na to površino sejejo samo žita, olj. ogrščica, bob in trave. Kolobarne omejitve!

LANCELOT SUPER

Aminopiralid 30% + florasulam 15%

Ozimnine:

33 g/ha

 

Jarine:

25 g/ha

Ozimnine: od začetka razraščanja do faze 2. kolenca

BBCH 21-32.

Jarine:

od faze 3. listov

do konca razraščanja

BBCH 13-29.

Ozimnine: pšenica, tritikala, rž.

 

Jarine: pšenica, ječmen.

Širokolistni pleveli.

Ozimnine: navadni plešec, njivski mošnjak, plezajoča lakota, ogrščica, modri glavinec, nedišeča trirobka, poljski mak, navadna zvezdica, njivski osat.

Jarine: navadno sončnico, navadni slakovec.

Najbolj učinkovito, ko je plevel v fazi od 2 do 6 listov. Samo ob uporabi traktorske škropilnice.

V času tretiranja naj bodo temperature od 5-25 °C.

Kolobarne omejitve!

QUELEX

Florasulam 10% +

halauksifen-metil 10,42%

50 g/ha

+

močilo

Spomladi, od faze razraščanja do faze,  ko je 2. kolence vsaj 2 cm nad 1. kolencem

BBCH 21-32.

Ozimnine:  pšenica, rž, ječmen, pira tritikala.

 

Jari ječmen, pšenica.

Širokolistni pleveli.

Ozimnine: njiv. pasjo kamilico, ogrščico, modri glavinec, žabji koprc, mrtvo koprivo, poljsko ostrožnico, pravo kamilico, poljski mak, nedišečo trirobko, njiv. spominčico, nav. slakovec, plešec, rosnico, plezajočo lakoto in zvezdico, njiv. mošnjak.

Jarine: srhkodlakavi ščir, nav. ambrozijo, belo metliko, mrtvo koprivo, nedišečo trirobko, nav. slakovec, njiv. mošnjak.

Dodatek močila za boljše delovanje. Ne tretirati rastlin v stresu! Priporoča se tretiranje majhnega plevela, ki aktivno raste.

Že 30 minut po tretiranju dež sredstva ne izpere.

 

FLYER

 

 

Florasulam 5%

Ozimnine: 0,15 l/ha

 

Jari ječmen:

0,1 l/ha

Od 3 listov do faze zastavičarja

BBCH 13-39.

 

Ozimnine: pšenica, rž, ječmen.

 

Jari ječmen.

Širokolistni pleveli: plezajoča lakoto, poljski mak, nav. slakovec, zvezdica. Zmanjšuje: bele metlike, njiv. osata, prave kamilice, ptičje dresni, jetičniki, nj. vijolice.

Ne tretirati ob T pod 4 °C in nad 25 °C, po slani, kadar se pričakuje slana.

FLUROSTAR SUPER

 

Florasulam 0,1%  +

fluroksipir 10%

1,5 l/ha

Od faze 4. listov do konca razraščanja

BBCH 14-29.

Ozimna: pšenica, ječmen, rž, tritikala.

Širokolistni pleveli: omejuje številčnost plezajoče lakote in navadne zvezdice.

Po vzniku plevela, ko je ta v fazi intenzivne rast. Kolobarne omejitve!

STARANE FORTE

 

Fluroksipir 33,3%

0,54 l/ha

Od začetek

razraščanja do, ko je 2. kolence vsaj 2 cm nad 1. kolencem

BBCH 21-32.

Ozimna in jara pšenica, ozimni in jari ječmen, oves, rž, tritikala in pira.

Širokolistni pleveli: plezajočo lakoto, navadno zvezdico, breskovo dresen, drobnocvetni rogovilček in njivski slak.

Zmanjšuje zapleveljenost z navadnim plotnim slakom.

Pri temperaturah zraka

pod 15 °C se priporoča uporabo močila.

BONACA

=

ELTIVIS

Fluroksipir 25%

0,6 – 0,8 l/ha

Od 2 listov do stopnje zastavičarja

BBCH 12-39.

 

Ozimna pšenica, ozimni ječmen.

Enoletni in večletni širokolistni pleveli:

plezajoča lakota, navadna zvezdica, njivski slak. Zmanjša zapl.: navadni slakovec, bršljanovolistni jetičnik.

Kot naslednje gojene rastline se ne sme sejati oz. saditi korenovk in gomoljnic.

FLUROSTAR 200

 

 

Fluroksipir 20%

Ozimnine:

1 l/ha

 

Jarine:

0,75 l/ha

Ozimnine: od 2. lista, do faze, ko je prvo kolence vsaj 1 cm nad mestom razraščanja

BBCH 12-31.

Jarine: od 2. lista do pojava zastavičarja

BBCH 12-39.

Ozimnine: pšenica, ječmen, rž in tritikala.

 

Jarine: pšenica, jari ječmen.

 

Širokolistni pleveli: plezajoča lakota, nav. zvezdica, poljski mak, bršljanastolistni jetičnik, nav. plešec, perzijski jetičnik, mrtva kopriva, nj. spominčica, nav. slakovec, nav. rosnica, njiv. mrtva kopriva, nav. grint, kamilica, njiv. gorjušica, njivski mošnjak, njiv. kurja češnjica, nj. redkev.

V kolobar se kot naslednje gojene rastline

ne sme vključiti gomoljnic in korenovk.

VALENTIA

Florasulam 0,2%

Fluroksipir 10%

Ozimnine:

1,2 – 1,6 l/ha

 

Jarine:

1,2 – 1,5 l/ha

 

Ozimnine, razen ovsa: od 3 listov, do pozne faze nabrekanja:

BBCH 13-45; oves: do faze, ko je 1. kol. vsaj 1 cm nad mestom razr. BBCH 13-31.

Jarine: od 3.listov do faze zastavičarja: BBCH 13-39.

Ozimnine:

pšenica, ječmen, durum pšenica, oves.

 

Jarine: ječmen, pšenica.

Enoletni in večletni širokolistni pleveli.

1,2 l/ha: baržunasti oslez, nav. plešec, njivsko smiljko, plezajočo lakoto, pravo kamilico, njiv. gorjušico in nav.zvezdico.

1,5 l/ha: shrkodlakavi ščir, nav. kurjo češnjico, nav. ogrščico, drobnocvetni rogovilček, nav. oslez, poljski mak, pasje zelišče, nedišečo trirobko

1,6 l/ha: navadni slakovec, škrlatnordeča mrtva kopriva.

Pri tretiranju je potrebno plevel ustrezno omočiti. Tretirati je treba,

ko je listje suho.

Kolobarne omejitve!

CLYDE FX

Florasulam 0,1%  +

fluroksipir 10%

 

1,5 l/ha

Ozimina pšenica in  ječmen: BBCH 22-45.

Ozimna durum pšenica: BBCH 29-37.

Ozimna rž:

BBCH 26-39.

Ozimna tritikala:

BBCH 17-32.

Jari ječmen, pšenica: BBCH 22-34.

Jari oves:

BBCH 23-31.

Ozimnine: pšenica, ječmen, rž, tritikala, durum pšenica.

 

Jarine: ječmen,  pšenica, oves.

 

 

 

Enoletni in večletni širokolistni pleveli:

plezajoča lakota, navadna zvezdica, kopriva, navadni plešec, kamilice

 

 

Najbolj primeren čas za tretiranje, ko so pleveli v fazi intenzivne rasti.

 

Ne uporabljati na rastlinah, ki so pod stresom zaradi mraza, suše, škodljivcev, pomankanja hranil.

STOMP AQUA

 

Datum veljavnosti:

31.8.2023

Pendimetalin 45,5%

2,9 l/ha

Do faze začetek kolenčenja

BBCH 30.

 

Ozimni pšenici, durum pšenici, ječmenu, rži in tritikali.

 

Ozkolistni in nekateri širokolistni pleveli: enoletno latovko, nav. zvezdico in lobodo, poljski mak, belo metliko, nj. spominčico, vijolico, ptičjo dresen, krlatnordečo mrtvo koprivo, njivno kurjo češnjico, jetičnik, pasje zelišče, samoniklo oljno ogrščico.

Ob uporabi sredstva naj bodo tla vlažna.

Uporaba ni dovoljena tleh z deležem org. snovi nad 6% ter zelo lahkih tleh.

Kolobarne omejitve!

TOLUREX 50 SC

Klorotoluron 50%

2,5 – 3,0 l/ha

Do začetka razraščanja žit BBCH 11-21.

Ozimna pšenica in ječmen.

Enoletni ozkolistni in širokolistni pleveli: škrlatnordeča mrtva kopriva, navadna zvezdica, breskova dresen, plazeča zlatica, ptičja grašica… Zadovoljivo: njivni lisičji rep, navadni srakoperec in ambrozija.

Ne uporabljati pri ozimni pšenici na lahkih tleh z majhno vsebnostjo org. snovi.  Netretiran pas 10m od meje voda 2. reda.

XANADU

 

Datum veljavnosti:

31.10.2023

Bensulfuron-metil 50%  +

metsulfuron-metil 4%

0,1 kg/ha

Ozimnine: od začetka razraščanja do faze zastavičarja

BBCH 21-39.

Jarine: od 3.lista do zastavičarja

BBCH13-39.

Ozimna in jara pšenica, ječmen, oves, rž, tritikala.

Enoletni širokolistni pleveli: poljski mak, nedišečo trirobko, pravo kamilico, ptičjo in breskovolistno dresen, nj. vijolico, nav. zvezdico, navadni slakovec, škrlatnordečo mrtvo koprivo in nav. plešec. Zmanjšuje zapl. s plezajočo lakoto, bršljanovolistnim jetičnikom in belo metliko.

Samo s traktorsko škropilnico. Učinkovito zatira majhen in aktivno rastoč plevel.

Netretiran pas 10m od meje voda 2. reda.

Pred uporabo herbicida obvezno preberite in upoštevajte NAVODILO O UPORABI !  Najugodnejši čas za zatiranje plevelov v žitih je v času razraščanja, do pojava prvega kolenca, ko so pleveli še manjši, občutljivejši in jih škropivo lažje doseže.

Pripravili: A. Poženel, J. Dariž, KGZS, KGZ Nova Gorica, VIR: UVHVVR, Baza registriranih FFS