Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica

Institute of agriculture and forestry Nova Gorica

svetujemo

Svetujemo, pomagamo, rešujemo

tradicija

Tradicija, znanje, kakovost

načrtujemo

Načrtujemo skupno prihodnost

rast

Rast je pot do cilja

začne

Tu se vse začne

prihodnost

Zremo v prihodnost

lokalno

Živimo globalno, uživajmo lokalno

Varstvo vinske trte

datum: 21.06.2017

OBVESTILO O ZATIRANJU AMERIŠKEGA ŠKRŽATKA

Varstvo vinske trte

Obvestilo za varstvo pri pridelavi vinske trte z dne 21. junij 2017

OBVESTILO O ZATIRANJU AMERIŠKEGA ŠKRŽATKA

Na vseh vinorodnih okoliših Primorske je vinska trta odcvetela. Na razmejenem območju zlate trsne rumenice (to so žarišča okužbe in varovalni pasovi), ki zajema celo Primorsko, je od 21. junija 2017 pa do 2. julija 2017 potrebno opraviti zatiranje populacije ameriškega škržatka! Slednji je naravni prenašalec karantenske bolezni zlate trsne rumenice.

Na razmejenem območju je ukrep obvezen za vse imetnike vinogradov. Več informacij o zlati trsni rumenici in zatiranju ameriškega škržatka najdete na spletni strani Uprave za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin.

Registrirana fitofarmacevtska sredstva za zatiranje ameriškega škržatka in povzetki omejitev njihove uporabe na dan 1. 6. 2017.

Pripravek Aktivna snov Število dovoljenih tretiranj/leto Karenca (št.dni) Dovoljenje
Actara 25 WG tiametoksam tri1 14 17.09.2017
Reldan 22 EC2 klorpirifos-metil eno3 21 31.01.2019
Decis 2,5 EC deltametrin eno4 14 31.01.2018
Decis deltametrin dve5 14 31.01.2018
Gat decline 2,5 EC deltametrin dve 14 24.04.20176
Flora verde piretrin tri 3 31.08.2020
Biotip floral piretrin tri 3 31.08.2020
Steward indoksakarb dve 10 31.10.2018
Pyrinex M22 klorpirifos-metil eno 21 31.01.2019

1 sredstvo je dovoljeno tudi v matičnjakih in trsnicah kot manjša uporaba.
2 dovoljenje za nujne primere za odmerek 1,6 l/ha za vinograde v razmejenih območjih in sicer za pridelavo grozdja velja od 22.05.2017 do 22.09.2017 (120 dni).
3 z aktivno snovjo na podlagi klorpirifos-metila lahko v eni rastni dobi tretiramo le 1 krat, kar pomeni, da lahko samo 1 krat uporabimo Reldan 22 EC ali Pyrinex M22.
4 v vinogradih za pridelavo grozdja. 5 v matičnih vinogradih, matičnjakih in trsnicah.
6 pripravek je dovoljeno uporabljati najdlje do 25.10.2018.

OPOZORILO: Vsa sredstva, ki jih uporabljamo za zatiranje ameriškega škržatka, so nevarna za čebele. Pomembno je, da zatiranje ameriškega škržatka opravimo šele takrat, ko je trta že povsem odcvetela!

V vinogradih za pridelavo grozdja, ki se nahajajo v razmejenem območju je obvezno najmanj 1 tretiranje. Pri tem dajemo prednost pripravku Actara 25 WG (aktivna snov je tiametoksam) v količini 200 g/ha. Pripravek Actara 25 WG je sistemični insekticid z rezidualnim načinom delovanja, ki učinkovito zatira ameriškega škržatka, zato tretiranja običajno ni potrebno ponoviti. Če je bilo za prvo tretiranje uporabljeno katero drugo izmed registriranih sredstev, je potrebno tretiranje ponoviti v 2. napovedanem roku. Delovanje ostalih sredstev je namreč krajše in so manj učinkovita (samo teden do 10 dni). Pri tem je smiselno spremljati ulov odraslih ameriških škržatkov z rumenimi lepljivimi ploščami. Drugo tretiranje opravimo, če je na rumene lepljive plošče ulovljenih 4 ali več škržatkov na ploščo na teden.

Ulov odraslih ameriških škržatkov spremljamo z rumenimi lepljivimi ploščami od julija dalje, kot je opisano v poglavju 5.3 Načrta ukrepov obvladovanja zlate trsne rumenice, in sicer:
- izobesimo najmanj od 3 do 5 plošč na ha, v primeru večjih površin število plošč ustrezno povečamo,
- plošče postavimo v začetku julija in jih menjavamo na dva do 3 tedne,
- pregledujemo jih vsakih 7 do 10 dni; škržatki letajo do sredine septembra,
- ulov redno beležimo.

Registrirani pripravki so navedeni v preglednici, natančnejše roke pa napove Javna služba zdravstvenega varstva rastlin. Enako postopamo tudi v brajdah in ohišnicah.

Ekološka pridelava

V ekološki pridelavi so za zatiranje ameriškega pripravka na razpolago pripravki na podlagi piretrina (Flora verde in Biotip floral oba v 0,16 % koncentraciji). Opraviti je treba dve tretiranji, razen če po prvem tretiranju s spremljanjem ulova z rumenimi lepljivimi ploščami ugotovimo, da ulov odraslih škržatkov ne presega 4 osebke na rumeno lepljivo ploščo na teden. V takem primeru tretiranja ni treba ponoviti (spremljanje ulova ameriškega škržatka je opisano zgoraj). Če je potrebno, opravimo drugo tretiranje 7 do 10 dni po prvem tretiranju (v skladu z napovedjo službe za varstvo rastlin).

Matični vinogradi, matičnjaki in trsnice

V matičnih vinogradih, matičnjakih in trsnicah je treba zatirati ameriškega škržatka povsod po Sloveniji. Obvezni sta najmanj dve tretiranji. Če se kasneje na rumene lepljive plošče še ulovijo odrasli škržatki, je treba tretiranje ponoviti.

Imetniki morajo spremljati ameriškega škržatka z rumenimi lepljivimi ploščami do sredine septembra, kot je opisano v poglavju 5.3 Načrta ukrepov obvladovanja zlate trsne rumenice. V matičnih vinogradih je treba paziti na karenco.

Vinogradi izven razmejenih območij

Izven razmejenih območij zatiranje ameriškega škržatka v vinogradih za pridelavo grozdja ni obvezno, je pa priporočljivo opraviti vsaj eno tretiranje, če je ameriški škržatek v njih navzoč, oziroma če je populacija velika. V takih vinogradih je priporočljivo spremljati ulov ameriškega škržatka z rumenimi lepljivimi ploščami.

Uporaba sredstva Reldan 22 EC

Na razmejenih območjih zlate trsne rumenice velja v času od 22.05.2017 do 22.09.2017 dovoljenje za nujne primere za odmerek 1,6 l/ha in sicer le v vinogradih za pridelavo grozdja, ki je namenjeno za predelavo v vino. V tem odmerku pripravek deluje na odrasle stadije ameriškega škržatka. Uporaba v vinogradih za pridelavo namiznega grozdja v tem odmerku ni dovoljena.

Pridelovalci morajo o uporabi voditi evidence: o lokaciji in površini vinograda, kjer so uporabili pripravek Reldan, datum uporabe, podatke o dejansko porabljeni količini, količini vode in o morebitni opažanjih. Sredstvo Reldan 22 EC se lahko na istem zemljišču uporabi samo enkrat v eni rastni dobi. Preprečiti je treba onesnaženje vodotokov, vodnjakov, jezer in izvirov tako, da se upošteva predpise s področja varstva voda.

Lahko ga uporabljamo v oddaljenosti več kot 75 m tlorisne širine od meje brega voda 1. in 2. reda. Če uporabljamo šobe za zmanjšanje zanosa (drifta), se varnostni pas do površinskih voda lahko zmanjša, vendar pa mora celotno območje vinograda izpolnjevati pogoje glede zmanjšanega varnostnega pasu. Varnostni pas se v tem primeru lahko zmanjša na:
- 40 m ob uporabi šob s 50 % zmanjšanjem zanosa FFS ali na
- 30 m ob uporabi šob s 75 % zmanjšanjem zanosa FFS ali na
- 15 m ob uporabi šob z 90 % zmanjšanjem zanosa FFS.

Varstvo pri delu: Pri rokovanju s koncentriranim sredstvom, mešanju škropilne brozge, polnjenju in čiščenju rezervoarja mora delavec uporabljati zaščitno obleko (delovni kombinezon), zaščitne rokavice in zaščito za dihala (maska tipa AIP2). Pri tretiranju s traktorsko nošenim/vlečenim pršilnikom mora delavec uporabljati zaščitne rokavice, delovno obleko, pokrivalo s širokimi krajci, trpežno obutev in zaščito za dihala (maska tipa AIP2). Pri stiku s škropljenimi rastlinami po preteku delovne karence mora delavec uporabljati zaščitne rokavice.

Delovna karenca: Vstop delavcev na tretirano površino je dovoljen 12 dni po končanem tretiranju.

Odgovornost za fitotoksičnost in učinkovitost sredstva prevzame imetnik dovoljenja za nujne primere. Odgovornost glede pravilne rabe FFS je na strani uporabnikov.

Sredstvo je nevarno za čebele. Cvetoča podrast v trajnih nasadih mora biti v času tretiranja s FFS, ki so za čebele nevarna, pokošena oziroma mora biti na drug način preprečeno, da bi jo FFS doseglo. Zaradi zaščite čebel in drugih žuželk, se lahko s tem sredstvom tretira samo v nočnem času od dve uri po sončnem zahodu do dve uri pred sončnim vzhodom. Ne tretira se v vročem in vetrovnem vremenu.

 

Pripravil: dr. Marko Devetak