Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica

Institute of agriculture and forestry Nova Gorica

svetujemo

Svetujemo, pomagamo, rešujemo

tradicija

Tradicija, znanje, kakovost

načrtujemo

Načrtujemo skupno prihodnost

rast

Rast je pot do cilja

začne

Tu se vse začne

prihodnost

Zremo v prihodnost

lokalno

Živimo globalno, uživajmo lokalno

Dovoljenja za zasaditev vinske trte

datum: 10.01.2019

V Uradnem listu RS št. 4/2016 je izšla Uredba o sistemu dovoljenj za zasaditev vinske trte. V uvodu je poudarjeno, da se vinogradi lahko zasadijo le, če pridelovalec predhodno pridobi dovoljenje za zasaditev. Brez dovoljenja se lahko zasadijo le vinogradi za poskuse, matični nasadi za cepiče ali če na kmetijskem gospodarstvu obdelujejo manj kot 0,1 ha vinogradov izključno za lastno porabo grozdja in vina.

Vlogo za dovoljenje vinogradnik vloži na upravni enoti. Če je predvidena površina zasaditve večja od 0,1 hektara, mora biti vlogi priloženo tudi mnenje o ustreznosti te zasaditve, ki ga izda javna služba kmetijskega svetovanja. Dovoljenje pripada kmetijskemu gospodarstvu in ga ni možno prenesti na drugo kmetijsko gospodarstvo. Možno pa je, da pridelovalci spremenijo lokacijo zasaditve v okviru svojega kmetijskega gospodarstva, vendar morajo pred začetkom sajenja o spremembi obvestiti upravno enoto. Poznamo dve vrsti dovoljenj - za nove zasaditve in za ponovne zasaditve.

 

Dovoljenje za novo zasaditev

Vlogo za pridobitev dovoljenja za novo zasaditev je potrebno oddati do 30. junija pred vinskim letom, v katerem bo zasajen vinograd. Za vse države članice Evropske unije velja, da je lahko novih zasaditev oziroma razširitev vinogradniških površin največ 1% od vseh vinogradov, ki so vpisani v Register pridelovalcev grozdja in vina na dan 31.7. preteklega leta. V Sloveniji imamo torej na razpolago za nove zasaditve slabih 160 hektarov letno. Če vloge za nove zasaditve ne presegajo omenjene površine, težav s pridobivanjem dovoljenj ni. V primeru, da je vlog več, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano izvedle izbirni postopek, ki temelji na merilih, kot so velikost in povečanje kmetijskih gospodarstev, naravne in posebne omejitve za kmetovanje,  predhodno ravnanje pridelovalca. Na podlagi izbirnega postopka upravne enote izdajo dovoljenja za novo zasaditev glede na dosežene točke. Vloge, ki presegajo razpoložljivo površino, ne prejmejo dovoljenja za novo zasaditev.

Ne pozabite: Če je površina bodočega vinograda v naravi gozd, je potrebno pred posegom na zemljišče pridobiti potrebna dovoljenja s strani Zavoda za gozdove. Če se bo na zemljišču izvajalo zahtevno agromelioracijo, pa je pred pričetkom del potrebno pridobiti Odločbo o uvedbi agromelioracije. Med zahtevne agromelioracije spadajo: izdelava in razgradnja teras, ureditev manjših odvodnjavanj na površini več kot 1 ha, ureditev novih poljskih poti in vnos določenih zemljin.

Dovoljenje za ponovno zasaditev

Pridelovalec lahko pridobi dovoljenje za ponovno zasaditev, če izkrči star vinograd in na isto mesto zopet posadi trte. Prav tako je možno, da pridelovalec pridobi dovoljenje za ponovno zasaditev na račun krčitve starega vinograda, pri čemer zasaditev opravi na drugi, novi lokaciji. Vlogo za pridobitev dovoljenja za ponovno zasaditev je možno vložiti kadarkoli v letu, vendar obvezno pred začetkom zasaditve. Pridelovalci lahko vložijo vlogo za ponovno zasaditev najkasneje do konca drugega vinskega leta po opravljeni krčitvi vinograda, lahko pa tudi pred krčitvijo vinograda, če bo krčitev izvedena najkasneje do konca četrtega vinskega leta po zasaditvi novih trt.

 

Veljavnost dovoljenja

Veljavnost dovoljenj za zasaditev je tri leta. Če vinogradnik v tem obdobju ne začne z zasaditvijo trt, ga doleti tako imenovana upravna kazen. To pomeni, da eno leto po izteku veljavnosti dovoljenja ni upravičen do izdaje novega dovoljenja za zasaditev trt na svojem kmetijskem gospodarstvu. Šteje se, da je dovoljenje izkoristil, če je zasadil vsaj 80% površine, za katero je zaprosil v vlogi.

 

Obvezna pridobitev dovoljenja za zasaditev

Pridelovalci morajo pridobiti dovoljenje pred sajenjem vinske trte, kar velja tako za ponovno zasaditev kot za zasaditev na novo. Vinograde, zasajene brez dovoljenja, bo moral pridelovalec izkrčiti na lastne stroške, poleg tega pa še plačati denarno kazen.

 

Podpora za prestrukturiranje vinogradniških površin

Do podore z naslova prestrukturiranja so upravičeni le tisti vinogradi, ki bodo zasajeni na osnovi dovoljenja za ponovno zasaditev, podpore za prestrukturiranje na podlagi dovoljenja za novo zasaditev pa ni več, za nove zasaditve je možno kandidirati na razpise iz Programa razvoja podeželja.

 

Vinogradi, ki niso vpisani v register kmetijskih gospodarstev

Površine vinogradov, ki niso vpisane v register kmetijskih gospodarstev, so  lahko namenjene izključno pridelavi za lastno uporabo. Če niso namenjene samo lastni uporabi, pa se takšni vinogradi štejejo kot nedovoljeni nasadi. Možno jih je »legalizirati« tako, da pridelovalec zanje pridobi dovoljenje za novo zasaditev po prej opisanem postopku.  


Mojca Mavrič Štrukelj, specialistka za vinogradništvo Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica