Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica

Institute of agriculture and forestry Nova Gorica

svetujemo

Svetujemo, pomagamo, rešujemo

tradicija

Tradicija, znanje, kakovost

načrtujemo

Načrtujemo skupno prihodnost

rast

Rast je pot do cilja

začne

Tu se vse začne

prihodnost

Zremo v prihodnost

lokalno

Živimo globalno, uživajmo lokalno

Obvestilo prašičerejcem o roku za sporočanje staleža prašičev za ukrep dobrobit živali v mesecu januarju 2021

datum: 06.01.2021

V četrtek, 7, januarja 2021 bo na Vladi RS sprejeta Uredba o ukrepu dobrobit živali iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020 v letu 2021 (v nadaljevanju: uredba DŽ). Uredba DŽ določa obdobje trajanja obveznosti pri operaciji DŽ – prašiči od 9. januarja 2021 do 31. decembra 2021. Temu je prilagojen tudi rok za sporočanje staleža prašičev za mesec januar. Podatke o staležu prašičev na dan 9. januar 2021 morajo prašičerejci, ki bodo v letu 2021 vlagali zahtevke za operacijo DŽ – prašiči, sporočiti v Centralni register prašičev najpozneje do 18. januarja 2021. Za ostale mesece pa ostaja določba glede sporočanja staleža enaka kot v letu 2020, in sicer, da mora upravičenec podatke o staležu prašičev na prvi dan v mesecu sporočiti najpozneje do sedmega dne v mesecu za tekoči mesec.

Spoštovani rejci prašičev!                                                                                                                                

Uredba o ukrepu dobrobit živali iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020 v letu 2021 (v nadaljevanju: uredba DŽ) bo sprejeta na Vladi RS v četrtek 7. januarja 2021. Zaradi poznega sprejetja Uredbe (EU) 2020/2220 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. decembra 2020 o določitvi nekaterih prehodnih določb za podporo iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) in Evropskega kmetijskega jamstvenega sklada (EKJS) v letih 2021 in 2022 ter o spremembi uredb (EU) št. 1305/2013, (EU) št. 1306/2013 in (EU) št. 1307/2013 glede sredstev in uporabe v letih 2021 in 2022 ter Uredbe (EU) št. 1308/2013 glede sredstev in razdelitve take podpore v letih 2021 in 2022 (UL L št. 437 z dne 28. 12. 2020, str. 1), ki je podlaga za izvajanje ukrepov PRP 2014–2020 v letih 2021 in 2020, uredbe DŽ ni bilo mogoče sprejeti prej.         

Uredba DŽ določa obdobje trajanja obveznosti pri operaciji DŽ – prašiči od 9. januarja 2021 do 31. decembra 2021. Temu je prilagojen tudi rok za sporočanje staleža prašičev za mesec januar. Podatke o staležu prašičev na dan 9. januar 2021 morajo prašičerejci, ki bodo v letu 2021 vlagali zahtevke za operacijo DŽ – prašiči, sporočiti v Centralni register prašičev najpozneje do 18. januarja 2021. Za ostale mesece pa ostaja določba glede sporočanja staleža enaka kot v letu 2020, in sicer, da mora upravičenec podatke o staležu prašičev na prvi dan v mesecu sporočiti najpozneje do sedmega dne v mesecu za tekoči mesec.


Priloga:

Dopis MKGP