Skoči na vsebino
Logo: I feel Slovenia

Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica

Institute of agriculture and forestry Nova Gorica

ECOVINEGOALS – Upravljanje in dejavnosti v ekoloških vinogradih kot podlaga za pripravo pokrajinskih strategijSlika Logo Adrion Enviroment ECOVINEGOALS 3

Akronim projekta: ECOVINEGOALS Naslov projekta: Upravljanje in dejavnosti v ekoloških vinogradih kot podlaga za pripravo pokrajinskih strategij Izvirni naslov projekta: ECOlogical VINEyards GOvernance and Activities for Landscape‘s Strategies Program: INTERREG V-B Adriatic-Ionian ADRION 2014-2020 Vodilni partner: VEGAL – Razvojna agencija vzhodne Benečije Trajanje projekta: 1. marec 2020 – 31. avgust 2022 Skupna vrednost projekta: 1.939.505,59 € Vir financiranja: ESRR (85 %), lastni delež (15 %) Sodelujoči na projektu: dr. Karmen Bizjak Bat (koordinator projekta), Slava Božič (administrativni & finančni koordinator projekta), Andreja Škvarč (specialistka za vinogradništvo in selekcijo vinske trte), Majda Brdnik (specialistka za vinogradništvo), Tamara Rusjan (specialistka za vinarstvo)


 

Projektni partnerji:

 • VEGAL – Razvojna agencija vzhodne Benečije
 • PAT – Avtonomna pokrajina Trento
 • KGZS – Zavod GO – Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije, Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica
 • ZRC SAZU – Znanstvenoraziskovalni center Slovenska akademija znanosti in umetnosti
 • AZRRI – Agencija za razvoj podeželja Istre
 • INFORMO - Združenje za spodbujanje zaposlovanja, strokovnega razvoja in izobraževanja
 • BDCKG – Poslovno razvojni center Kragujevac
 • BSC BAR – Podjetniški inkubator Bar
 • BAR – Občina Bar
 • CIHEAM-MAICh – Sredozemski agronomski inštitut Hania

 

 

Intenzivno vinogradništvo v Jadransko-Jonski (ADRION) regiji lahko negativno vpliva na kakovost prsti, vode in zraka, biotsko raznovrstnost in ekosistemske storitve ter povzroča pomembne spremembe občutljivih habitatov in tradicionalnih pokrajin. Projekt ECOVINEGOALS se spopada prav z izzivi intenzivnega vinogradništva in njegovih negativnih posledic.

 

Glavni cilj projekta ECOVINEGOALS je razvoj strategij, akcijskih načrtov, orodij in zmogljivosti vinogradniških območij za agroekološki prehod v smeri upravljanja z nižjimi vnosi in izpusti. Sočasno pa je projekt usmerjen v uskladitev proizvodnih, socialnih, okoljskih in pokrajinskih potreb občutljivih vinogradniških območij v Jadransko-Jonski regiji.

 

Pričakovani rezultat projekta ECOVINEGOALS je oblikovanje treh različnih transnacionalnih strategij:

 • Prva bo osredotočena na agroekološke sisteme gojenja vinske trte in podpori njihovega širjenja na občutljivih vinorodnih območjih v Jadransko-Jonski regiji;
 • Druga je namenjena uskladitvi vinogradništva z drugim konkurenčnimi rabami zemljišč ob sočasni skrbi za ohranjanje pokrajin in habitatov;
 • Tretja pa je usmerjena v uveljavitev participativnih teritorialnih procesov upravljanja, s pomočjo katerih bodo deležniki, ob uporabi izdelanih modelov, lažje sodelovali v procesih pogajanjih in reševanju konfliktov vezanih na varstvo okolja in pokrajine.

 

Pričakovane spremembe bodo dosežene z pomočjo pilotnih pobud in lokalnih akcijskih načrtov. Te je mogoče doseči z izmenjavo tehničnega znanja, z ocenjevanjem ekosistemskih storitev, ki izhajajo iz agroekološkega pristopa in s krepitvijo participatorne sposobnosti oblikovalcev zakonodaje. Transnacionalni in interdisciplinarni značaj projekta omogoča doseganje trajnih rezultatov, kot je ustanovitev nove inovativne mednarodne mreže (AVINE) na območju Jadransko-Jonske regije in vključitev v že obstoječe mreže EU, skladno s pričakovanimi rezultati projekta, ki se nanašajo na agroekološke prakse, zaščito pokrajin in habitatov, aktivno sodelovanje in socialno ozaveščenost. Nenazadnje pa projekt prispeva k izvedbi utečenih politik EU na evropski in nacionalni ravni kot so EUSAIR, skupna prehranska politika (Common Food Policy) in bioekonomska strategija (Bioeconomy Strategy), ter upošteva prednostne naloge, opredeljene v delovnem dokumentu služb EU komisije FOOD 2030 (EU Commission Staff Working Document FOOD 2030).

 

Več na uradni spletni strani projekta https://ecovinegoals.adrioninterreg.eu/ in Facebook strani  https://www.facebook.com/ecovinegoals