Skoči na vsebino
Logo: I feel Slovenia

Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica

Institute of agriculture and forestry Nova Gorica

PRESTRUKTURIRANJE VINOGRADOV – VLOGA v letu 2022Slika IMG_0009

Od 1.4. do 15.6.2022 je obdobje za oddajo vlog in izjav za prestrukturiranje vinogradov. Vloge in izjave je potrebno oddati elektronsko, za vinogradnike bomo oddajo vlog in izjav izvajali na izpostavah Oddelka za kmetijsko svetovanje.


Osnovni pogoji

- pridobljeno dovoljenje za ponovno zasaditev (upravna enota), za precepljanje dovoljenje ni potrebno

- prestrukturira se najmanj 0,1 ha neto strnjene površine

- skupna površina vinogradov na kmetijskem gospodarstvu je najmanj 0,5 ha

- izvede se zamenjava sort, sprememba lokacije vinograda ali izboljšava tehnologije, pri čemer mora biti pri nadomestitvi obstoječega vinograda ta starejši od 10 let

- izvede se zamenjava sort s precepljanjem v vinogradu, ki ni mlajši kot 5 let ali starejši kot 20 let

 

Od 1. aprila do 15. junija 2022

Oddati vlogo za podporo za prestrukturiranje vinogradov – obvezna elektronska oddaja vloge

Upravičenec lahko vlogo vnese sam (če ima elektronski podpis) ali pa za vnos pooblasti nekoga drugega. Za vinogradnike bomo oddajo vlog izvajali na izpostavah Oddelka za kmetijsko svetovanje. Pooblastilo vinogradnika moramo prejeti par dni pred oddajo vloge, saj traja nekaj časa, da nam AKTRP odobri vnos na osnovi pooblastila.

Na vlogi je potrebno navesti številko dovoljenja za ponovno zasaditev, neto površino obnove, sorte vinske trte, ki se bodo zasadile, in podatek o nameravani izdelavi ali razgradnji teras. Vinogradnik podpiše tudi izjavo, da je seznanjen, da mora pred prestrukturiranjem vinograda pridobiti odločbo o uvedbi agromelioracije, če se bo v vinogradu izvajala zahtevna agromelioracija. Med zahtevne agromelioracije spadajo: izdelava in razgradnja teras, ureditev manjših odvodnjavanj na površini več kot 1 ha, ureditev novih poljskih poti in vnos določenih zemljin.

Kaj se šteje za prestrukturiranje?

Za prestrukturiranje se šteje, če se v novem vinogradu glede na starega spremeni sorta ali medvrstna razdalja ali razdalja med trtami v vrsti ali lokacija. (Če posadite na isti lokaciji isto sorto na enake razdalje kot v starem vinogradu, to ni prestrukturiranje in niste upravičeni do podpore za prestrukturiranje. Spremeniti morate vsaj eno stvar: ali lokacijo ali sorto ali medvrstno razdaljo ali razdaljo v vrsti!)

Do 1. oktobra 2022

Agencija za kmetijske trge in razvoj podeželja opravi ogled vinograda, ki se ga namerava krčiti. Izkrčitev starih trt se lahko izvede šele po opravljenem ogledu s strani Agencije. Če se izvede prej, pridelovalec ni upravičen do podpore za prestrukturiranje.

Od 1. aprila do 15. junija 2023 oziroma 2024

Oddati izjavo o uveljavljanju podpore za prestrukturiranje vinogradov. Na izjavi je potrebno navesti ali je prestrukturiranje zaključeno ali ne ter napisati dejansko neto površino obnove. Po oddaji izjave o uveljavljanju podpore  izvede Agencija za kmetijske trge in razvoj podeželja ogled prestrukturiranega vinograda. Če je prestrukturiranje obsegalo le zamenjavo sort, bo kontrolor ob ogledu preveril tudi račun oziroma etiketo za trsne cepljenke.

Pri oddaji vloge za podporo za prestrukturiranje od 1.4. do 15.6.2022 se vinogradnik odloči, kdaj bo prestrukturiral - 2022/2023, lahko pa tudi eno leto kasneje - v sezoni 2023/2024; izjavo o dokončanju prestrukturiranja  mora poslati  najkasneje v dveh letih po vložitvi vloge. V tem primeru varščine ni.

 

PRESTRUKTURIRANJE VINOGRADOV – IZJAVA v letu 2022

Od 1. aprila do 15. junija 2022

Oddati izjavo o uveljavljanju podpore za prestrukturiranje vinogradov – obvezna elektronska oddaja izjave

Upravičenec lahko izjavo vnese sam (če ima elektronski podpis) ali pa za vnos pooblasti nekoga drugega. Za vinogradnike bomo oddajo izjav izvajali na izpostavah Oddelka za kmetijsko svetovanje. Pooblastilo vinogradnika moramo prejeti par dni pred oddajo izjave, saj traja nekaj časa, da nam AKTRP odobri vnos na osnovi pooblastila.

Pred oddajo izjave mora biti vinograd z novimi podatki o zasaditvi vpisan v register kmetijskih gospodarstev na upravni enoti.

Na izjavi je potrebno navesti ali je prestrukturiranje zaključeno ali ne ter napisati dejansko neto površino obnove. Po oddaji izjave o uveljavljanju podpore  izvede Agencija za kmetijske trge in razvoj podeželja ogled prestrukturiranega vinograda. Če je prestrukturiranje obsegalo le zamenjavo sort, bo kontrolor ob ogledu preveril tudi račun oziroma etiketo za trsne cepljenke.

 

Sprememba prestrukturiranja

Če vinogradnik pri prestrukturiranju vinograda spremeni lokacijo, sorto ali ureditev nasada (terasa/vertikala ali rušenje starih teras in izdelava novih teras) glede na navedbe v vlogi, mora o spremembi obvestiti Agencijo za kmetijske trge in razvoj podeželja do oddaje izjave o uveljavljanju podpore (vsaj en dan prej).

 

REGISTER KMETIJSKIH GOSPODARSTEV

Vinogradniki naj pred oddajo vloge ali izjave preverijo izpise iz Registra kmetijskih gospodarstev. Vinogradi morajo biti v register prijavljeni tako, da je vpis skladen z dejanskim stanjem v naravi (terasiran/neterasiran vinograd, ozelenjen/neozelenjen, sorte in podlage, gojitvene oblike, razdalje sajenja, starost).

 

Mojca Mavrič Štrukelj, specialistka za vinogradništvo

Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica