Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica

Institute of agriculture and forestry Nova Gorica

svetujemo

Svetujemo, pomagamo, rešujemo

tradicija

Tradicija, znanje, kakovost

načrtujemo

Načrtujemo skupno prihodnost

rast

Rast je pot do cilja

začne

Tu se vse začne

prihodnost

Zremo v prihodnost

lokalno

Živimo globalno, uživajmo lokalno

Povrnitev trošarine za dizel gorivo za leto 2017 na področju kmetijstva in gozdarstva za fizične osebe

datum: 22.01.2018

V letu 2016 je začel veljati nov Zakon o trošarinah, ki določa daljši rok za vlaganje zahtevkov za fizične osebe in sicer do 30.6. tekočega leta za preteklo leto. Vrača se 70 odstotkov zneska povprečne trošarine za dizel gorivo.

Upravičenci do vračila dela trošarine za leto 2017 so uporabniki, ki so imeli na dan 30. junija 2017 v RS v uporabi toliko kmetijskih zemljišč po posameznih vrstah dejanske rabe (GERK-ov), da skupna normativna poraba znaša vsaj 540 litrov. Za gozd znaša skupna normativna poraba vsaj 150 litrov. Če je lastnikov gozda v okviru KMG MID-a več, izpolnijo nosilcu - vlagatelju pooblastilo, ki je del zahtevka. V skladu s pravilnikom podatke o zemljiščih pridobi organ finančne uprave po uradni dolžnosti. V primeru neskladja z uradnimi evidencami finančni organ lahko zahteva dopolnitev ali popravek zahtevka.

Fizične osebe za vlaganje zahtevka uporabijo obrazec TRO-A. Obrazci so na voljo na spletnih straneh finančne uprave www.fu.gov.si, pri strojnih krožkih in na enotah javne službe kmetijskega svetovanja.

Uveljavlja se povračilo za dejansko porabo dizel goriva, vendar največ do najvišje normativne porabe, ki znaša:

  • 200 litrov na hektar njive ali vrta, trajnih rastlin na njivskih površinah, rastlinjaka, matičnjaka, trajnega travnika, začasnih travinj, hmeljišča v premeni in kmetijskega zemljišča v pripravi  ter ekstenzivnega sadovnjaka;
  • 420 litrov na hektar vinograda, intenzivnega sadovnjaka, hmeljišča, oljčnika ali drugega trajnega nasada;
  • 50 litrov na hektar plantaže gozdnega drevja;
  • 15 litrov na hektar kmetijskega zemljišča, poraslega z gozdnim drevjem
  • 15 litrov na hektar gozda

Zahtevek se vloži na osnovi originalnih računov za kupljeno gorivo ali pa računov za strojne storitve, na katerih je navedena količina porabljenega goriva in izjava izvajalca storitve, da za navedeno gorivo ne bo sam uveljavljal povrnitve trošarine. Računov zahtevku ni več potrebno prilagati, na vlogo se vpiše le število računov in skupno vrednost porabljenega dizel goriva. Upravičenec mora račune hraniti 10 let, pristojnemu organu pa jih predloži le na njegovo zahtevo. Za odločanje o zahtevkih so pristojni finančni uradi - oddelki za trošarine.

Od ustanovitve Finančne uprave se zahtevek lahko vloži (osebno ali pošlje po pošti) v finančnih pisarnah, ki so praviloma v istem kraju kot sedež upravne enote, oziroma neposredno pri oddelkih za trošarine.

Informativni seznam oddelkov za trošarine na območju Primorske:

Finančni urad Koper

  • Oddelek za trošarine Koper, Vojkovo nabrežje 36,  6104  Koper za območje UE Koper, Izola, Piran
  • Oddelek za trošarine Sežana, Skladiščna ulica 1, 6210 Sežana za območje UE Ilirska Bistrica, Postojna, Sežana

Finančni urad Nova Gorica

  • Oddelek za trošarine, Mednarodni prehod 2b Vrtojba, 5290 Šempeter,  za območje UE Ajdovščina, Idrija, Nova gorica, Tolmin

TRO_A_Zahtevek_za_vracilo_trosarine_za_kmetijsko_gozdarski_namen_za_fizicne_osebe.docx


Povrnitev trošarine za leto 2017 za fizične osebe.docx