Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica

Institute of agriculture and forestry Nova Gorica

svetujemo

Svetujemo, pomagamo, rešujemo

tradicija

Tradicija, znanje, kakovost

načrtujemo

Načrtujemo skupno prihodnost

rast

Rast je pot do cilja

začne

Tu se vse začne

prihodnost

Zremo v prihodnost

lokalno

Živimo globalno, uživajmo lokalno

Individualna svetovanja za kmetijska gospodarstva, ki so vstopila v ukrep KOPOP

Individualna svetovanja za kmetijska gospodarstva, ki so vstopila v ukrep KOPOP

Izvedba individualnih svetovanj v letu 2018 za kmetijska gospodarstva, ki so vstopila v ukrep KOPOP, za sklop 1

Povzetek: Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica v okviru izvedbe javnega naročila št.430-147/2017 z dne 11.12.2017 »Izvedba individualnih svetovanj v letu 2018 za kmetijska gospodarstva, ki so vstopila v ukrep KOPOP, za sklop1«, izvaja storitev svetovanja za kmetijska gospodarstva, ki so vstopila v ukrep KOPOP v letih 2015, 2016 in 2017.

Izvedba svetovanja je za kmetijsko gospodarstvo brezplačna. Storitev se financira iz javnih sredstev ukrepa svetovanje.

Glavne dejavnosti: Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica izvaja 1304 svetovanj KOPOP za nosilce kmetijskih gospodarstev, ki so vstopila v ukrep KOPOP v letih 2015, 2016 in 2017

Svetovanja izvaja na območju treh regij: Goriška, Obalno–kraška in Primorsko–notranjska regija.

Aktivnosti za izvedbo svetovanj:

  • Preverjanje KMG o upravičenosti do svetovalnih storitev ter obveščanje nosilcev KMG o izvedbi individualnega svetovanja
  • Pregled vseh razpoložljivih podatkov in dokumentov za KMG
  • Pregled stanja na kmetiji
  • Svetovanje s področja kmetijskih praks, ki se izvajajo v okviru ukrepa
  • Svetovanje o morebitnih spremembah načina kmetovanja z namenom blaženja in prilagajanja podnebnim spremembam, ohranjanja biotske raznovrstnosti, kakovosti tal, voda in zraka ob upoštevanju razmer in stanja na zadevnem KMG
  • Svetovanje o napakah ugotovljenih pri izvajanju ukrepa KOPOP
  • Svetovanje s področja evidenc ter druge spremljajoče dokumentacije vodene na KMG (v okviru izvajanja ukrepa KOPOP)
  • Izdelava poročila o izvedenem individualnem svetovanju
  • Vnos podatkov o izvedenem svetovanju ter Poročila o izvedenim svetovanju v aplikacijo EVIZO

Cilj: Nosilcem kmetijskih gospodarstev, ki so vstopila v ukrep KOPOP iz PRP 2014-2020 v letu 2015, 2016 in 2017, nuditi najmanj enkrat v prvih treh letih trajanja obveznosti storitev individualnega svetovanja (izjemoma lahko KMG, ki so se v ukrep KOPOP vključila v letu 2015 storitev svetovanja uporabijo enkrat v prvih štirih letih trajanja obveznosti) s področja kmetijskih praks, ki se izvajajo v okviru ukrepa KOPOP. Namen storitve svetovanja za nosilce KMG je pregled stanja na kmetiji, razlaga kaj, kako in zakaj varuje z izvajanjem določenih zahtev ukrepa KOPOP, v katere je že vključen ali v katere se še lahko vključi. Posebno pozornost izvajalec svetovanja namenja svetovanju s področja podnebnih sprememb (prilagajanje in blaženje) ter ohranjanja biotske raznovrstnosti, kakovosti tal, voda in zraka.

Pričakovani rezultati aktivnosti: Izvedena individualna svetovanja na KMG ter izdelana Poročila o opravljenem svetovanju na KMG, ki so se vključila v ukrep KOPOP v letih 2015, 2016 in 2017 na podlagi Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014-2020. Poročila vsebujejo informacije, podane na KMG.

prp-ekszrp-eivp-1