Skoči na vsebino
Logo: I feel Slovenia

Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica

Institute of agriculture and forestry Nova Gorica

Slika svetujemo

Svetujemo, pomagamo, rešujemo

Slika tradicija

Tradicija, znanje, kakovost

Slika načrtujemo

Načrtujemo skupno prihodnost

Slika rast

Rast je pot do cilja

Slika začne

Tu se vse začne

Slika prihodnost

Zremo v prihodnost

Slika lokalno

Živimo globalno, uživajmo lokalno

Redno usposabljanje za KOPOP

Redno usposabljanje za KOPOP

Redno usposabljanje kmetov za potrebe izvajanja ukrepa kmetijsko-okoljska-podnebna plačila iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014 – 2020 do 2022

Povzetek: Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica je v okviru izvedbe javnih naročil št. 430-247/2014 z dne 20.3.2015, 430-201/2015 z dne 10.12.2015, 430-128/2017 z dne 12.10.2017, 430-104/2018 z dne 5.10.2018,  430-59/2019 z dne 5.6.2019 ter 430-145/2021 z dne 29.7.2021, namenjenim Podpori za redno usposabljanje kmetov za potrebe izvajanja ukrepa kmetijsko-okoljska-podnebna plačila (KOPOP) iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014-2020 do 2022 v letih 2015 - 2022 izvajal oziroma izvaja redna usposabljanja za kmete, ki so se v letih 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 ter 2022 vključili v ukrep KOPOP. Udeležba na usposabljanjih je za udeležence brezplačna.


Glavne dejavnosti

V letu 2015 je Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica v obdobju od 14.10.2015 – 25.11.2015 organiziral in izvedel na 9 lokacijah 10 rednih usposabljanj KOPOP. Usposabljanja so bila izvedena na območju treh regij: Goriška, Obalno–kraška in Primorsko–notranjska regija. Namenjena so bila kmetom, ki so se v letu 2015 vključili v izvajanje ukrepa KOPOP in so dolžni se vsako leto trajanja petletne obveznosti za ta ukrep udeležiti tovrstnega štiriurnega rednega izobraževanja. Skupaj se je usposabljanj udeležilo 769 kmetov. Njihov skupni obseg je bil 40 ur.

Vsako posamezno usposabljanje je bilo izvedeno v obsegu štirih ur s sledečo vsebino:

 • Izpolnjevanje zahtev pri izvajanju ukrepa KOPOP (1 ura),
 • Kmetovanje in ohranjanje narave (1 ura)
 • Kmetovanje in podnebne spremembe (1 ura),
 • Kmetovanje ter varstvo voda in tal (1 ura),


V letu 2016 je Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica v obdobju od 05.10.2016 - 24.11.2016 organiziral in izvajal na 12-tih lokacijah 16 rednih usposabljanj KOPOP. Usposabljanja so bila izvedena na območju treh regij: Goriška, Obalno–kraška in Primorsko–notranjska regija. Namenjena so bila kmetom, ki so se v letu 2015 ali 2016 vključili v izvajanje ukrepa KOPOP in so dolžni se vsako leto trajanja petletne obveznosti za ta ukrep udeležiti tovrstnega štiriurnega rednega izobraževanja. Skupaj se je usposabljanj udeležilo 1304 kmetov. Njihov skupni obseg je bil 64 ur.

 

Vsako posamezno usposabljanje je bilo izvedeno v obsegu štirih ur s sledečo vsebino:

 • Izpolnjevanje zahtev pri izvajanju ukrepa KOPOP (1,5 ure)
 • Kmetovanje in ohranjanje narave (0,5 ure)
 • Kmetovanje ter varstvo voda in tal (0,5 ure)
 • Kmetovanje in podnebne spremembe (0,5 ure)
 • Izbirna vsebina (1 ura): Ohranjanje živalskih in rastlinskih genskih virov na kmetijskem gospodarstvu (GENSKI VIRI) ali Sobivanje z velikimi zvermi (ZVERI)

Avdio posnetka izvedenih izobraževanj sta dostopna na povezavi:
Usposabljanje za KOPOP in Genski viri, 7. decembra 2016 in
Usposabljanje za KOPOP in Sobivanje z velikimi zvermi, 15. novembra 2016

 

Za izobraževalno leto 2017 je Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica v obdobju od 6.12.2017 – 18.1.2018 organiziral in izvedel 16 rednih usposabljanj KOPOP . Usposabljanja so potekala na 12-tih lokacijah na območju treh regij: Goriška, Obalno–kraška in Primorsko–notranjska regija. Namenjena so bila kmetom, ki so se v letu 2015, 2016 ali 2017 vključili v izvajanje ukrepa KOPOP in so dolžni se vsako leto trajanja petletne obveznosti za ta ukrep udeležiti tovrstnega štiriurnega rednega izobraževanja. Skupaj se je usposabljanj udeležilo 1.281 kmetov. Skupni obseg usposabljanj je bil 64 ur.

Vsako posamezno usposabljanje je bilo izvedeno v obsegu štirih ur in je bilo razdeljeno v dva sklopa.

 • V prvem delu usposabljanj so bile predstavljene splošne vsebine, ki se nanašajo na izpolnjevanje zahtev pri izvajanju ukrepa KOPOP (1,5 ure).
 • Drugi del usposabljanj (2,5 ure) je bil namenjen kmetovanju v povezavi z ohranjanjem narave, varstvom voda ter tal, podnebnimi spremembami ter konkurenčnostjo. Predstavljene so bile dobre kmetijske prakse v več izbranih panogah. Na območju delovanja Kmetijsko gozdarskega zavoda Nova Gorica  smo izbrali po dve  prevladujoči kmetijski panogi na posamezni lokaciji. V letu 2017 smo tako v drugem delu izobraževanj predstavili različne medsebojne kombinacije sledečih panog: poljedelstvo, travništvo, vinogradništvo, sadjarstvo, oljkarstvo, govedoreja ter drobnica v povezavi z ohranjanjem narave, varstvom voda in tal, podnebnimi spremembami in konkurenčnostjo.

Avdio video posnetek izvedenih izobraževanja je dostopen na povezavi Video posnetek usposabljanja - Bevke, 21. december 2017

 

Za izobraževalno leto 2018  je Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica v obdobju od 23.1.2019 – 11.3.2019 organiziral in izvedel 17 rednih usposabljanj KOPOP . Usposabljanja so potekala na 12-tih lokacijah na območju treh regij: Goriška, Obalno–kraška in Primorsko–notranjska regija. Namenjena so bila kmetom, ki so se v letu 2015, 2016, 2017 ali 2018 vključili v izvajanje ukrepa KOPOP in so dolžni se vsako leto trajanja petletne obveznosti za ta ukrep udeležiti tovrstnega štiriurnega rednega izobraževanja. Skupaj se je usposabljanj udeležilo 1.339 kmetov. Skupni obseg usposabljanj je bil 68 ur.

 

Vsako posamezno usposabljanje je bilo izvedeno v obsegu štirih ur in je bilo razdeljeno v dva sklopa.

 • V prvem delu usposabljanj so bile predstavljene splošne vsebine, ki se nanašajo na izpolnjevanje zahtev pri izvajanju ukrepa KOPOP (1,5 ure).
 • Drugi del usposabljanj (2,5 ure) je bil namenjen kmetovanju v povezavi z ohranjanjem narave, varstvom voda ter tal, podnebnimi spremembami ter konkurenčnostjo. Predstavljene so bile dobre kmetijske prakse v več izbranih panogah. Na območju delovanja Kmetijsko gozdarskega zavoda Nova Gorica  so bile na posamezni lokaciji predstavljene po dve  prevladujoči kmetijski panogi. V letu 2018 so bile v drugem delu izobraževanj predstavljene različne medsebojne kombinacije sledečih panog: poljedelstvo, travništvo, vinogradništvo, sadjarstvo, oljkarstvo, govedoreja, drobnica ter konjereja v povezavi z ohranjanjem narave, varstvom voda in tal, podnebnimi spremembami in konkurenčnostjo.

 

Za izobraževalno leto 2019  je Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica v obdobju od 22.10.2019 – 19.11.2019 organiziral in izvedel 12 rednih usposabljanj KOPOP . Usposabljanja so potekala na 9-tih lokacijah na območju treh regij: Goriška, Obalno–kraška in Primorsko–notranjska regija. Namenjena so bila kmetom, ki so se v letu 2015, 2016, 2017, 2018 ali 2019 vključili v izvajanje ukrepa KOPOP in so dolžni se vsako leto trajanja petletne obveznosti za ta ukrep udeležiti tovrstnega štiriurnega rednega izobraževanja. Skupaj se je v letu 2019 usposabljanj udeležilo 1.344 kmetov. Skupni obseg usposabljanj je bil 48 ur.

 

Vsako posamezno usposabljanje je bilo izvedeno v obsegu štirih šolskih ur in je bilo razdeljeno v dva sklopa:

 

 Izpolnjevanje zahtev pri izvajanju ukrepa KOPOP (60 min)

 • Evidence o delovnih opravilih in hramba dokazil
 • Analiza tal in gnojilni načrt
 • Obveznost uporabe storitve svetovanja
 • Možnost podaljšanja zaključenih petletnih obveznosti 2015-2019
 • Najpogostejše in ponavljajoče se napake pri izvajanju ukrepa KOPOP
 • Predstavitev spletnega portala »Volos« (Centralni register govedi, prašičev, drobnice), Centralnega registra kopitarjev in Centralnega registra čebelnjakov ter evidence imetnikov rejnih živali in evidence rejnih živali
 • Obveznost označevanja vira sofinanciranja

 

 Kmetovanje in ohranjanje narave, kmetovanje in varstvo voda ter tal, kmetovanje in podnebne spremembe, konkurenčnost (120 min)

 • Principi agroekologije
 • Ohranitveno kmetijstvo
 • Divji opraševalci in kmetijstvo
 • Proizvodna in ekološka vrednost trajnega travinja

 

V letu 2020  je zaradi Odloka o začasni in delni omejitvi gibanja ljudi oziroma prepovedi zbiranja ljudi zaradi preprečevanja okužb s SARS-CoV-2 spremenjen način izvedbe usposabljanj. Uporabljen je kombiniran način izvedbe usposabljanja s pomočjo IKT orodij in s pošiljanjem gradiva po pošti. Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica je v novembru in decembru 2020  vsem upravičencem posredoval s priporočeno pošiljko gradivo po pošti ter za zainteresirane kmete organiziral in izvedel  on – line redna usposabljanja KOPOP.

Usposabljanja so bila namenjena kmetom, ki so se v letu 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 ter 2020 vključili v izvajanje ukrepa KOPOP in so dolžni se vsako leto trajanja petletne obveznosti za ta ukrep udeležiti tovrstnega štiriurnega rednega izobraževanja. Skupaj se je v letu 2020 e-usposabljanj udeležilo 533 kmetov. Skupni obseg e-usposabljanj je bil 24 ur.

 

Posamezno e-usposabljanje je bilo izvedeno v obsegu štirih šolskih ur in je bilo razdeljeno v dva sklopa:

 

Izpolnjevanje zahtev pri izvajanju ukrepa KOPOP (60 minut)

 • Evidence o delovnih opravilih in hramba dokazil
 • Analiza tal in gnojilni načrt
 • Obveznost uporabe storitve svetovanja
 • Obveznost označevanja vira sofinanciranja
 • Upoštevanje ugotovitev v drugih uradnih postopkih
 • Izpolnjevanje zahtev navzkrižne skladnosti in ukrep KOPOP

 

Kmetovanje in ohranjanje narave, kmetovanje in varstvo voda ter tal, kmetovanje in podnebne spremembe, konkurenčnost (120 minut)

 • Ohranitveno kmetijstvo: dobre prakse
 • Ekosistemske storitve kmetijstva
 • Mejice in krajinske značilnosti
 • Ukrepi za prilagajanje in blaženje podnebnih sprememb v kmetijstvu

 

Video posnetek izvedenih e-usposabljanj za ukrep KOPOP za leto 2020 je dostopen na povezavi:

 

 

V letu 2021 v obdobju od 30.11.2021 do 8.12.2021 je Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica organiziral in izvedel redna usposabljanja KOPOP za leto 2021. Zaradi spoštovanja omejitvenih pogojev in priporočil NIJZ za preprečevanje širjenja virusa SARS-CoV-2 je bil prilagojen način izvedbe usposabljanj. Uporabljen je bil kombiniran način izvedbe klasičnih in spletnih usposabljanj, v izjemnih okoliščinah s pošiljanjem gradiva na dom.

Usposabljanja so namenjena kmetom, ki so se v letu 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 ter 2021 vključili v izvajanje ukrepa KOPOP in so dolžni se vsako leto trajanja petletne obveznosti za ta ukrep udeležiti tovrstnega štiriurnega rednega izobraževanja.

Skupaj se je v letu 2021 e-usposabljanj udeležilo 998 kmetov (77% upravičencev), klasičnih usposablja v dvorani se je udeležilo 178 upravičencev. Skupni obseg izvedenih usposabljanj je bil 36 ur.

 

Posamezno spletno in klasično usposabljanje je bilo izvedeno v obsegu štirih šolskih ur, razdeljeno v dva sklopa:

1. Izpolnjevanje zahtev pri izvajanju ukrepa KOPOP (30 minut)

1.1. Kratka opozorila udeležencem

 • Evidence o delovnih opravilih in hramba dokazil
 • Analiza tal in gnojilni načrt
 • Sporočanje premikov živali
 • Obveznost uporabe storitve svetovanja
 • Možnost podaljšanja zaključenih petletnih obveznosti 2017-2021 v letu 2022
 • Obveznost označevanja vira sofinanciranja

1.2. Novosti pri sistemu identifikacije in registracije drobnice ter prašičev

2. Kmetovanje in ohranjanje narave, kmetovanje in varstvo voda ter tal, kmetovanje in podnebne spremembe, konkurenčnost (150 minut)

 • Ohranjanje pisanih travnikov
 • Zmanjševanje onesnaževanja voda in tal s presežki hranil
 • Preprečevanje onesnaževanja voda s fitofarmacevtskimi sredstvi
 • Digitalizacija v kmetijstvu

 

 • Video posnetek izvedenih e-usposabljanj za ukrep KOPOP za leto 2021 je dostopen na povezavi:
   

 

V letu 2022 v obdobju od 18.10.2022 do 27.10.2022 je Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica organiziral in izvedel redna usposabljanja KOPOP za leto 2022.  Izvedena  so bila tri klasična in trei spletna usposabljanja.

Usposabljanja so namenjena kmetom, ki so se v letu 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 ter 2022 vključili v izvajanje ukrepa KOPOP in so dolžni se vsako leto trajanja petletne obveznosti za ta ukrep udeležiti tovrstnega štiriurnega rednega izobraževanja.

Skupaj se je v letu 2022 e-usposabljanj udeležilo 1.017 kmetov (78% upravičencev), klasičnih usposabljanj v dvorani se je udeležilo 221 upravičencev. Skupni obseg izvedenih usposabljanj je bil 24 ur.

 

Posamezno spletno in klasično usposabljanje je bilo izvedeno v obsegu štirih šolskih ur, razdeljeno v dva sklopa:

1. Izpolnjevanje zahtev pri izvajanju ukrepa KOPOP (30 minut)

1.1. Kratka opozorila udeležencem:

• Evidence o delovnih opravilih in hramba dokazil;

• Sporočanje premikov živali;

• Obveznost uporabe storitve svetovanja;

• Obveznost označevanja vira sofinanciranja

1.2. Zakonodaja na področju zdravja živali

 

2. Kmetovanje in ohranjanje narave, kmetovanje in varstvo voda ter tal, kmetovanje in podnebne spremembe, konkurenčnost (150 minut)

 • Pomen krajinskih značilnosti za kmetijstvo – z večjo krajinsko pestrostjo do večjih in kakovostnejših pridelkov
 • Podnebno pametno kmetijstvo
 • Integrirano varstvo rastlin

Video posnetek izvedenih e-usposabljanj za ukrep KOPOP za leto 2022 je dostopen na povezavi: https://youtu.be/ZjwyGhKuM78

V sklopu izvedbe javnega naročila Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica v obdobju 2015 do 2017 ter v letu 2019 do 2022 izvaja še druge aktivnosti: priprava strokovnih gradiv, obveščanje udeležencev o usposabljanjih, vpis udeležencev v aplikacijo »Evidenca izobraževanja kmetijskih gospodarstev«, tiskanje in posredovanje potrdil o zaključenem usposabljanju ….

Cilj: Z rednim vsakoletnim usposabljanjem vključenih v ukrep KOPOP usposobiti kmete za pravilno izvajanje operacij in zahtev ukrepa KOPOP, v katere so se vključili z izdelavo Programa aktivnosti in oddajo zbirne vloge v letih 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 ter 2022.


Pričakovani rezultati aktivnosti: Usposobljeni kmetje za izvajanje operacij, seznanjeni s splošnimi in specifičnimi zahtevami ukrepa KOPOP, novimi tehnologijami, vodenjem evidenc…. Večja informiranost nosilcev in članov kmetijskih gospodarstev pripomore k vzpostavitvi ravnotežja med kmetijsko pridelavo ter ohranjanjem narave, varstvom tal in voda, k uvajanju tehnologij s pozitivnim vplivom na blaženje in prilagajanje kmetijstva podnebnim spremembam. Usposobljenost kmetov pozitivno vpliva na zmanjševanje števila napak pri izvajanju ukrepa KOPOP.

PRP