Za elektronski vnos in oddajo zbirne vloge se je potrebno predhodno naročiti pri vašem svetovalcu na izpostavah kmetijske svetovalne službe,  na telefonski številki https://www.kmetijskizavod-ng.si/kontakti/

Zamudni rok za vložitev zbirne vloge je od 7. do 31. maja 2022 (za vsak delovni dan zamude se izplačila znižajo za 1 % oz. 3 % za shemo osnovnega plačila za plačilne pravice, pridobljene iz nacionalne rezerve, če je vloga za dodelitev  plačilnih pravic iz nacionalne rezerve v zamudnem roku); če se zbirna vloga odda po 25-dnevnem zamudnem roku, so vsi zahtevki iz zbirne vloge zavrnjeni.

Dobrobit živali – drobnica  zadnji rok za vložitev zahtevka je do vključno 5. maja 2022. Zamudnega roka ni!

Uskladitev podatkov na upravni enoti (neusklajeni GERKi, ni določen namestnik nosilca KMG,…) najpozneje en dan pred vnosom zbirne vloge, sicer vnos zbirne vloge ni mogoč!

Spremembe zbirne vloge lahko upravičenec sporoči na ARSKTRP do vključno 31. maja 2022 (sprememba že vloženih zahtevkov, dodajanje novih GERK-ov, ki so bili v RKG vneseni po oddaji zbirne vloge…); spremembe ne pomenijo znižanja plačil, razen v primeru novih vlog ali zahtevkov, za katere se uporabi znižanje plačil v zamudnem roku.

 

Več si lahko preberete na povezavah:

https://www.kgzs.si/zbirne-vloge

https://www.gov.si/zbirke/storitve/oddaja-zbirne-vloge-za-leto-2022/

 

Navodila za uveljavljanje ukrepov kmetijske politike v 2022:

https://www.gov.si/assets/organi-v-sestavi/ARSKTRP/SNP/ZV-2022/Velika-navodila_22022022.pdf

 

Kratek opomnik:

https://www.kgzs.si/uploads/dokumenti/druga_gradiva/zbirne_vloge/kratek_opomnik_za_uveljavljanje_ukrepov_kmetijske_politike_za_leto_2022.pdf